Vaikų globa: situacija gerėja, bet dar yra kur tobulėti

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Glo­bos cent­ro pa­da­li­nio va­dovė Jo­lan­ta Za­bu­rienė (ant­ra iš kairės) pa­si­džiaugė, kad no­rin­čiųjų glo­bo­ti vai­kus at­si­ran­da vis dau­giau
Praė­ju­sią sa­vaitę Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos kvie­ti­mu dis­ku­si­jai prie sta­lo su­sėdo Plungės so­cia­li­nių pa­slaugų cent­ro Glo­bos cent­ro ir vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tai. Su­si­rink­ta ap­tar­ti ra­jo­no ak­tua­lijų vaikų glo­bos sri­ty­je, pa­dis­ku­tuo­ti apie teisės aktų pa­si­kei­ti­mus ir esamą si­tua­ciją.

 

Glo­bai pa­si­ry­žo ko­ne pus­šim­tis šeimų

Dis­ku­siją pra­dėjęs Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas sakė ap­gai­les­tau­jan­tis, kad vis dar pa­si­tai­ko at­vejų, kai vai­kus ten­ka paim­ti iš šei­mos ir ieš­ko­ti jiems sau­ges­nio prie­globs­čio. Ir nors me­tams bėgant glo­bo­jamų vaikų mažė­ja, esą po­žiū­ris į globą kei­čia­si lėčiau nei norėtų­si – te­beiš­girs­ta­me pa­svars­tymų, kad globė­jais tam­pa­ma tik dėl fi­nan­si­nių su­me­timų.

„Gal rei­kia su­lauk­ti, kol užaugs nau­ja kar­ta, ku­ri rūpestį sve­ti­mais vai­kais priims kaip natū­ralų da­lyką“, – svarstė M. Čes­naus­kas.

Vis tik yra ir op­ti­mis­tiš­kai nu­tei­kian­čių pa­vyzd­žių. An­tai glo­bos koor­di­na­torė Eri­ka Me­dutė pa­pa­sa­ko­jo bend­rau­jan­ti su 18 globėjų šeimų, ku­rio­se au­ga 35 glo­bo­ja­mi vai­kai. Ki­ta koor­di­na­torė Do­na­ta Pau­laus­kienė dir­ba su 26-io­mis globėjų šei­mo­mis, ku­rio­se au­ga 29 glo­bo­ja­mi vai­kai, tarp jų – ir 7 glo­bo­ja­mi uk­rai­nie­čiai. Tie­sa, į Plungę jie at­vy­ko jau su sa­vo globė­jais. Esą pra­si­dėjus ka­rui Uk­rai­no­je, į Glo­bos centrą kreipė­si ne vie­na plun­giš­kių šei­ma, no­rin­ti priim­ti glo­bo­ti uk­rai­nie­čius vai­kus, ta­čiau minė­ti 7 ma­žie­ji pa­bėgėliai į mūsų šalį at­vy­ko jau su sa­vo globė­jais.

Be minėtų jau esamų globėjų šie­met cent­ras pra­vedė mo­ky­mus dar 7-iems as­me­nims, no­rin­tiems priim­ti į šeimą glo­bo­ti vai­kus, ir šiuo me­tu ruo­šia­si pa­kvies­ti į mo­ky­mus su­da­rytą dar vieną 6-ių as­menų grupę. Pa­sid­žiaug­ta, kad nuo lie­pos to­kie mo­ky­mai yra pri­va­lo­mi vi­siems as­me­ni­mis, be­si­ruo­šian­tiems glo­bo­ti vaiką, nes iki šiol ar­ti­mie­siems (mo­čiutėms ir se­ne­liams, bro­liams ir se­se­rims, ki­tiems gi­mi­nai­čiams) jie bu­vo tik re­ko­men­duo­ja­mi.


Pa­rengė pen­kias bu­din­čias glo­bo­to­jas

Glo­bos cent­ro pa­da­li­nio va­dovė Jo­lan­ta Za­bu­rienė pa­pa­sa­ko­jo ir apie lai­kinąją globą. Esą šiuo me­tu vie­na bu­din­ti glo­bo­to­ja yra pri­ėmu­si tris paaug­les mer­gi­nas, tad pas ją dau­giau laisvų vietų nėra, o ki­ta lai­ki­no­ji glo­bo­to­ja yra pa­si­ruo­šu­si priim­ti vai­kus iki 6 metų am­žiaus.

Pa­sak J. Za­bu­rienės, cent­ras norėtų ras­ti dar vieną bu­din­čią glo­bo­toją, ku­ri, rei­ka­lui esant, priimtų vy­res­nio am­žiaus vai­kus – paaug­lius, ta­čiau to­kių glo­bo­tojų esą trūksta ne tik Plungė­je, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ta pa­ti si­tua­ci­ja ir su nuo­la­ti­ne glo­ba – tam ap­si­spren­du­sios šei­mos dai­ro­si kuo ma­žes­nių vaikų. Esą šiuo me­tu dvi pa­ruoš­tos po­ten­cia­lių globėjų šei­mos lau­kia, ka­da į sa­vo na­mus galės priim­ti vai­kus nuo 3 iki 5 metų ar­ba nuo 5 iki 7 metų, o vy­res­niems ras­ti globė­jus būna su­dėtin­ga.

„Kad ir kiek ban­dom kvies­ti, da­li­nam skra­ju­tes, or­ga­ni­zuo­jam ren­gi­nius, vi­suo­menė la­bai neak­ty­viai ren­ka­si. Ne­ži­nom, ko­kiu būdu pri­trauk­ti žmo­nes ak­ty­viau domė­tis ga­li­my­be tap­ti globė­jais, – sakė J. Za­bu­rienė. – Bet si­tua­ci­ja gerė­ja. 2017 m. turė­jom tik vieną bu­din­čią glo­bo­toją ir džiaugėmės tuo, o da­bar, rei­ka­lui esant, galė­tu­me įdar­bin­ti net tirs. Tie­sa, per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus kur­sus išk­lausė 5 bu­din­čios glo­bo­to­jos, bet vie­na at­si­sakė, su­si­ra­do kitą darbą, ki­ta iš­vy­ko. Apsk­ri­tai mums tas ke­lias bu­vo ga­na sun­kus, bet pa­laips­niui no­rin­čiųjų kad ir lai­ki­nai glo­bo­ti vai­kus at­si­ran­da. Ir at­si­ran­da to­kių, ku­rie to ima­si tik­rai ne dėl pi­nigų, nes ki­tam kad ir ko­kią sumą mokė­tum, tik­rai neims pri­žiūrė­ti sve­timų vaikų.“


Lau­kia įkur­tuvės

Plungė­je vei­kia ir dve­ji bend­ruo­me­ni­niai vaikų glo­bos na­mai, įsikūrę dau­gia­bu­ty­je Vėjo gatvė­je. Juo­se šiuo me­tu gy­ve­na 8 vai­kai. Ne­be­to­li­mo­je atei­ty­je jų lau­kia įkur­tuvės Gan­din­gos gatvė­je sta­to­ma­me na­me, ta­čiau Plungės so­cia­li­nių pa­slaugų cent­ro di­rek­torė Ode­ta Mi­siū­nienė sakė ieš­ko­sian­ti ga­li­mybės pa­si­lik­ti bent vieną iš dviejų butų Vėjo gatvė­je, nes nu­ma­ty­ti, kiek vaikų dar ga­li tek­ti ap­gy­ven­din­ti – ne­įma­no­ma.

„Prob­le­minės šei­mos pa­pras­tai tu­ri ne po vieną, bet po du, tris ar ke­tu­ris vai­kus, kar­tais ir pen­kis, o įsta­ty­mai nu­ma­to, kad vie­nos šei­mos vai­kai ne­ga­li būti išs­ki­ria­mi – vi­si tu­ri būti įkur­din­ti kar­tu. Taip kad mūsų dar­be nie­ko ne­ga­li su­pla­nuo­ti, ypač va­sarą, nes ta­da tėve­liai at­si­pa­lai­duo­ja, ne­bep­ri­žiū­ri vaikų. Vi­so­kių si­tua­cijų būna“, – kalbė­jo O. Mi­siū­nienė.


Jau­nuo­liams – pa­lydė­ji­mo į sa­va­ran­kišką gy­ve­nimą pa­slau­ga

M. Čes­naus­kas tei­ra­vo­si, kas lau­kia tų glo­bo­jamų vaikų, ku­rie su­lau­kia pil­na­me­tystės. Pa­si­ro­do, to­kie jau­nuo­liai ga­li per­si­kel­ti į pa­tal­pas bu­vu­siuo­se Vaikų glo­bos na­muo­se V. Ma­čer­nio gatvė­je, kur su mi­ni­ma­lia so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­gal­ba ga­li pra­tin­tis prie sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo.

„Ne­se­niai iš ten vieną mer­giną iš­lydė­jom – su­si­ra­do darbą pre­ky­bos cent­re, iš­si­nuo­mo­jo butą su drau­gu. Bet reikė­jo su­lauk­ti to mo­men­to, ka­da jau galė­jo išei­ti ir, svar­biau­sia, turė­jo, kur išei­ti“, – sakė O. Mi­siū­nienė. Pa­sak jos, vie­ni jau­nuo­liai tik ir lau­kia, ka­da su­kaks 18 metų ir jie galės už­ver­ti globėjų ar glo­bos namų du­ris, o ki­ti atei­na ir klau­sia, ar dar galės pa­si­lik­ti.

Tel­šių ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus Plungės ra­jo­ne pa­tarė­ja Ir­mantė Kur­mienė su­si­ti­ki­mo me­tu pri­statė nuo lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­ju­sius Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mus, su­si­ju­sius su vaikų glo­ba. Nors po­ky­čių, pa­sak jos, tik­rai ne­ma­žai, vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tai ir to­liau kont­ro­liuo­ja, ar globė­jai tin­ka­mai vyk­do pa­rei­gas, ar glo­bo­ja­mi vai­kai au­ga sau­gio­je ap­lin­ko­je.