Varžėsi jaunieji artojai

Li­nos RUI­BIENĖS nuo­trau­ka
Tiks­liai iš­ma­tuo­ja­ma pir­mo­ji išar­ta va­ga
Tre­čia­dienį Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­la (TVM) su­rengė ari­mo meist­riš­ku­mo šventę „Jau­na­sis ar­to­jas 2022“. Da­ly­viai su plie­ni­niais no­ra­gais žemę raikė at­vykę net iš 14 skir­tingų pro­fe­si­nių Lie­tu­vos mo­kyklų. Sa­vo jėgas iš­bandė ir Plungės bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių jau­nie­ji ūki­nin­kai.

Svei­kin­da­mas vi­sus su­si­rin­ku­sius į Kal­niš­kių kaimą, Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas pa­si­džiaugė, kad šie­met pa­vy­ko pra­tęsti šią gra­žią žem­dir­bystės tra­di­ciją, kuo­met ne tik pui­kiai leid­žia­mas lai­kas, bet ir įvai­rių ra­jonų jau­nie­ji ar­to­jai pa­gi­li­na sa­vo ži­nias bei tuo pa­čiu įtvir­ti­na įgūdžius.

„La­bai ma­lo­nu ma­ty­ti ir pa­svei­kin­ti vi­sus at­vy­ku­sius sve­čius, pa­lai­ky­mo ko­man­das, or­ga­ni­za­to­rius, teisė­jus bei ypa­tin­gai tuos, ku­rie šian­dien da­ly­vau­ja var­žy­bo­se. Vi­siems su­si­rin­ku­sie­siems lin­kiu gra­žios die­nos ir gerų įspūdžių, o da­ly­viams – sėkmės var­žy­bo­se“, – kalbė­jo A. Mi­siū­nas.


Ne­pai­sant pra­si­dėju­sio įky­raus lie­taus, rung­ty­niau­jan­tys jau­nie­ji 15–20 metų am­žiaus ar­to­jai, pa­lai­ko­mi sa­vo draugų ir bi­čiu­lių, raikė var­žy­boms su­nu­me­ruo­tus plo­tus tra­di­ci­niais ir ap­ver­čia­mais plūgais. Pir­miau­sia teisė­jai įver­ti­no pirmąją jų išartą vagą, jos tie­sumą, šva­rumą. Ta­da var­žybų da­ly­viai ėmė iš lėto su­kti ra­tus, ar­da­mi kiek­vie­nam pa­skirtą plo­telį.

Per ke­lias va­lan­das at­liktą jų darbą kruopš­čiai ver­ti­no ko­mi­si­ja: VšĮ Žemės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos in­ži­nie­rius kon­sul­tan­tas Gin­tau­tas Nar­mon­tas, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Žemės ūkio sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Ja­nuš­ka ir UAB „Ly­tag­ra“ va­dy­bi­nin­kas Min­dau­gas Dirgė­la.

Ge­ro­kai po pietų vy­ko ge­riau­siųjų ap­do­va­no­ji­mai. Plungės TVM Žemės ūkio tech­ni­kos eksp­loa­ta­ci­jos, prie­žiū­ros ir re­mon­to sek­to­ri­nio cent­ro va­do­vas Arū­nas Bi­ta­ris pa­si­džiaugė jau­nuo­lių kant­ry­be, už­si­de­gi­mu sa­vo da­ro­mam dar­bui bei linkė­jo stip­rybės šio­je veik­lo­je.

Net­ru­kus pa­skelb­ta, kad ge­riau­sio ar­to­jo vardą pro­fe­si­nių mo­kyklų ka­te­go­ri­jo­je pel­ny­tai iš­ko­vo­jo Aukš­tai­ti­jos pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Alan­tos sky­riaus mo­ki­nys Au­ri­mas Umb­ra­sas. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­los mo­ki­niui Graž­vy­dui Bart­kui, o tre­čio­ji – Ma­ri­jam­polės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Ku­dir­kos Nau­mieš­čio sky­riaus mo­ki­niui Ka­jui Ov­sia­ni­ko­vui.

Jaunųjų ūki­ninkų ka­te­go­ri­jo­je pir­mo­ji vie­ta gar­bin­gai ati­te­ko Dei­vy­dui Va­lan­čiui iš Plungės ra­jo­no, Mar­cių kai­mo. Ant­ro­sios vie­tos ap­do­va­no­ji­mas iškeliavo į Tve­rus – Ores­tui Ado­ma­vi­čiui. Na, o tre­čio­ji vie­ta skir­ta La­bard­žių kai­mo ūki­nin­kui Ramū­nui Šau­liui.

Vi­si pri­zi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti pa­dėkos raš­tais, įvai­rio­mis rėmėjų do­va­no­mis bei sald­žiais skanės­tais.

Ats­ki­rai pa­si­džiaug­ta Pau­liaus Grikš­to iš Nau­sod­žio kai­mo da­ly­va­vi­mu var­žy­bo­se – ke­tu­rio­lik­me­tis ta­po jau­niau­siu jų da­ly­viu. Ir nors pri­zinės vie­tos jau­nuo­lis neužėmė, bet šau­niai pa­si­rodė ir, anot ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių, ki­tais me­tais su­grįš ir vi­siems duos į kau­lus.


Ne­pa­mirš­ta pa­dėko­ti ir ren­gi­nio rėmėjams – Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, Žemės ūkio rūmams, žemės ūkio bend­ro­vei „Mi­ni­ja“, UAB „Ly­tag­ra“ ir UAB „Bal­tic Ag­ro Ma­chi­ne­ry“.