Verslo paraiškos: 50 tūkst. eurų parama už darbo vietą

Bi­rutės ŠE­DIENĖS as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­trau­ka
Vaiz­din­go­je vie­to­je įsikū­ru­sios ka­vinės „Ža­ra“ sa­vi­ninkė, pa­si­nau­do­da­ma pa­ra­ma, ten pat įrengė sep­ty­nis kam­ba­rius sve­čiams ap­gy­ven­din­ti. „Skir­tos pa­ra­mos lėšos bu­vo mūsų sėkmės pa­grin­das“, – tei­gia ji
Iki spa­lio 29 d. prii­ma­mos pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėtros 2014–2020 metų pro­gra­mos (KPP) prie­monės „Ūkio ir vers­lo plėtra“ veik­los sritį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms, skir­toms eko­no­minės veik­los kūri­mui ir plėtrai“. Sukū­rus vieną dar­bo vietą, bus ski­ria­ma iki 50 tūkst. eurų pa­ra­mos lėšų. Did­žiau­sia nu­ma­ty­ta pa­ra­mos su­ma vie­nam pro­jek­tui – ne dau­giau nei 200 tūkst. eurų. „Tai uni­ka­li pa­gal­ba ir ga­li­mybė plėsti veiklą, kur­ti nau­jas dar­bo vie­tas bei įgy­ven­din­ti sa­vo idė­jas“, – sa­ko šia pa­ra­ma jau anks­čiau sėkmin­gai pa­si­nau­doję pa­reiškė­jai.Ra­gi­na ne­dels­ti

Ka­vinės „Ža­ra“, įsikū­ru­sios ku­ror­ti­nia­me Ty­tuvėnų mies­te­ly­je, Šiau­lių ap­skri­ty­je, sa­vi­ninkė Bi­rutė Še­dienė džiau­gia­si, kad prie­š ke­letą metų teikė pa­raišką pa­gal veik­los sritį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms, skir­toms eko­no­minės veik­los kūri­mui ir plėtrai“. Šis vers­li­ninkės žings­nis at­vėrė nau­jas plėtros ga­li­my­bes dau­giau nei du de­šimt­me­čius vys­to­mai veik­lai.
„Esa­me įsikūrę ato­kesnė­je nuo mies­to, vaiz­din­go­je vie­to­je ir klientų su­lau­kia­me iš vi­sos Lie­tu­vos. Daž­nai girdė­da­vo­me tiek at­vyks­tan­čių pa­pie­tau­ti, tiek pas mus šven­čian­čių reikš­min­gas pro­gas, tiek no­rin­čių tie­siog pailsė­ti gam­to­je žmo­nių pa­klau­simų dėl nak­vynės. Sa­vo lėšo­mis pa­sta­ty­ti sve­čių na­mus bu­vo ne­įma­no­ma, tad skir­tos pa­ra­mos lėšos bu­vo mūsų sėkmės pa­grin­das. Įrengė­me sep­ty­nis kam­ba­rius sve­čiams. Kai tik epi­de­mio­lo­ginė si­tua­ci­ja ša­ly­je leid­žia, juo­se vi­suo­met jau­kiai įsi­ku­ria sve­čiai“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­kovė.
Svars­tan­tiems, ar teik­ti pa­raiš­kas dėl KPP pa­ra­mos, vers­li­ninkė pa­ta­ria ne­dve­jo­ti: „Pa­raiš­kos tei­ki­mas nėra su­dėtin­gas, o gau­tos lėšos – stip­ri pa­gal­ba plėto­jant veiklą.“


Kad pa­ra­ma le­mia veik­los plėtrą ir naujų dar­bo vietų kūrimą, sa­ko ir me­dieną ap­do­ro­jan­čios bei me­di­nius pa­dėklus ga­mi­nan­čios įmonės va­do­vas Svajū­nas Dap­šys. „Per me­tus įmonė ap­do­ro­ja 12 tūkst. kub. m ap­va­lio­sios me­die­nos ir pa­ga­mi­na apie 300 tūkst. vnt. me­di­nių pa­dėklų. Apie 80 pro­c. pa­ga­min­tos pro­duk­ci­jos eks­por­tuo­ja­ma į Eu­ro­pos Sąjun­gos ša­lis, o li­ku­si pro­duk­ci­jos da­lis par­duo­da­ma Lie­tu­vo­je. Gau­tos KPP pa­ra­mos lėšos dar la­biau išau­gi­no ga­my­bos apim­tis. At­nau­ji­no­me bei mo­der­ni­za­vo­me tech­no­lo­gi­jas: įsi­gi­jo­me me­die­nos džio­vyklę, au­tok­rau­tu­vus, dul­kių nu­trau­ki­mo filt­rus, rei­ka­lin­gus pjūklus. Įkūrėme 5 nau­jas dar­bo vie­tas“, – sėkmingą pa­ra­mos lėšų įsi­sa­vi­nimą var­di­ja S. Dap­šys.


Ga­li­mi pa­reiškė­jai

Pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėtros 2014–2020 metų pro­gra­mos prie­monės „Ūkio ir vers­lo plėtra“ veik­los sri­ties „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms, skir­toms ne žemės ūkio veik­lai kur­ti ir plėto­ti“ veik­los sritį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms, skir­toms eko­no­minės veik­los kūri­mui ir plėtrai“ prii­ma­mos iki spa­lio 29 die­nos.
Pa­raiš­kas ga­li teik­ti jau veiklą vyk­dan­tys pri­vatūs ju­ri­di­niai ar fi­zi­niai as­me­nys kai­mo vie­tovė­se. Vie­na­me pro­jek­te ga­li būti nu­ma­ty­ta ke­le­tas re­miamų eko­no­minės veik­los rūšių. Re­mia­ma eko­no­minė veik­la yra nu­ro­dy­ta Eko­no­minės veik­los rūšių kla­si­fi­ka­to­riu­je.
Pa­ra­ma ski­ria­ma įvai­rioms veik­loms, išs­ky­rus tas, ku­rios nu­ro­dy­tos ne­re­miamų veiklų sąra­še (al­ko­ho­li­nių gėrimų, ta­ba­ko ga­mi­nių ga­my­ba ir pre­ky­ba jais; ginklų ir šaud­menų ga­my­ba ir pre­ky­ba jais; azar­ti­nių lo­šimų ir la­žybų or­ga­ni­za­vi­mas; did­me­ninė ir maž­me­ninė pre­ky­ba, išs­ky­rus maž­me­ninę pre­kybą sa­vo pa­ga­min­ta pro­duk­ci­ja; fi­nan­si­nis tar­pi­nin­ka­vi­mas; drau­di­mo ir pen­sijų lėšų kau­pi­mo ope­ra­ci­jos; ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ope­ra­ci­jos; tei­sinės ir kon­sul­ta­vi­mo veik­los or­ga­ni­za­vi­mas ir pan.). Pa­ra­ma ga­li būti ski­ria­ma ga­my­bi­nių pa­statų sta­ty­bai, re­konst­ruk­ci­jai, ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui, įran­gai ir tech­ni­kai, skir­tai pro­jek­te nu­ma­ty­tai veik­lai vyk­dy­ti, įsi­gy­ti, bend­ro­sioms iš­lai­doms.
Pa­ra­mos dy­dis skai­čiuo­ja­mas at­si­žvel­giant į tin­ka­mas fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­das (iki 50 pro­c.) ir pla­nuo­jamų su­kur­ti naujų dar­bo vietų skai­čių (pa­ra­ma ne­tei­kia­ma pro­jek­tams, ku­riuo­se ne­pla­nuo­ja­ma kur­ti naujų dar­bo vietų), vie­nai dar­bo vie­tai (1 eta­tui) su­kur­ti did­žiau­sia pa­ra­mos su­ma ga­li būti 50 tūkst. Eur, did­žiau­sia pa­ra­mos su­ma pro­jek­tui – 200 tūkst. Eur, kai su­ku­ria­ma 4 ir dau­giau naujų dar­bo vietų.
„2014–2020 m. lai­ko­tar­piu šiai prie­mo­nei skir­ta 71 mln. Eur pa­ra­mos lėšų iš Eu­ro­pos žemės ūkio fon­do kai­mo plėtrai ir Lie­tu­vos vals­tybės biud­že­to. Jau pa­si­ra­šy­tos 265 pa­ra­mos su­tar­tys 39,6 mln. Eur pa­ra­mos su­mai, iš­mokė­ta 18,3 mln. Eur pa­ra­mos lėšų. Šių metų kvie­ti­mo biud­že­tas yra dau­giau nei 
18 mln. Eur. Šia prie­mo­ne sie­kia­ma ska­tin­ti so­cia­linę įtrauktį, skur­do ma­ži­nimą ir eko­no­minę plėtrą kai­mo vie­tovė­se“, – ap­žvel­gia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos 2-ojo Eu­ro­pos Sąjun­gos pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Snie­guolė Va­liu­lienė.

Užs. Nr. 485 r

logo