Alsėdiškiai šventė dvi dienas

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuotr.
Pa­gerb­ti gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai. Vie­ni to­kių R. ir R. Bra­sai (de­ši­nė­je) bei L. ir A. Mik­ne­vi­čiai
Pa­va­sa­rį ir va­sa­rą net ma­žiau­siuo­se mies­te­liuo­se ir kai­me­liuo­se at­gy­ja gy­ve­ni­mas – per šal­tą­jį se­zo­ną daž­niau­siai mer­din­čioms gy­ven­vie­tėms gy­vy­bės su­tei­kia ne tik į lau­kus iš­va­žia­vę ūki­nin­kų trak­to­riai, so­dy­bo­se triū­sian­čios mo­te­riš­kės, bet ir įvai­rios šven­tės. Pas­ta­rų­jų ne­trūks­ta ir Plun­gės kraš­te. Jo­ni­nė­mis pra­si­de­dan­tis links­ma­sis se­zo­nas už­si­tę­sia iki pat ru­dens. Ir nors kiek­vie­na vie­to­vė sten­gia­si su­reng­ti kuo įsi­min­ti­nes­nę šven­tę, rei­kia pri­pa­žin­ti, kad vie­na sma­giau­sių kiek­vie­ną rugp­jū­tį vyks­ta Al­sė­džiuo­se. Pas­ta­rai­siais me­tais al­sė­diš­kių va­sa­ros šven­tės „Al sie­du“ pro­gra­ma tiek pra­si­plė­tė, kad nu­spręs­ta įvai­riau­siems ren­gi­niams pa­skir­ti net dvi die­nas.

Gon­din­gos pa­pė­dė­je

Pir­mo­ji die­na – spor­tui

Star­tą dvi die­nas tru­ku­siai šven­tei da­vė gat­vės krep­ši­nio var­žy­bos. Dėl ge­riau­sių­jų var­do var­žė­si net še­šios ko­man­dos. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, paaiš­kė­jo šių var­žy­bų ly­de­riai. Jais ta­po ko­man­da „Ne­ži­nau“.

Vė­liau vi­si no­rin­tie­ji sa­vo jė­gas ga­lė­jo iš­ban­dy­ti sė­dė­ji­mo čem­pio­na­te „Al sie­du“, ku­riam ry­žo­si še­šio­li­ka da­ly­vių. Išt­ver­min­giau­siais pri­pa­žin­ti Sau­lė Vil­niū­tė ir Er­nes­tas Lu­ko­šius, pa­si­da­li­ję dvi pir­mą­sias pri­zi­nes vie­tas.

Nors al­sė­diš­kiai džiau­gia­si ant­rus me­tus gy­vuo­jan­čiu sė­dė­ji­mo čem­pio­na­tu, jie la­bai pa­si­gen­da vi­siems pa­ti­ku­sios at­rak­ci­jos, ku­rios me­tu bu­vo sie­kia­ma už­fik­suo­ti ma­siš­kiau­sio sė­dė­ji­mo pa­ke­lė­je re­kor­dą. Tai vy­ko prieš dve­jus me­tus – apie tūks­tan­tis žmo­nių, su­sė­du­sių pa­grin­di­nių mies­te­lio gat­vių ša­li­ke­lė­se, sie­kė su­da­ry­ti il­giau­sią vie­nu me­tu pa­ke­lė­je sė­din­čių žmo­nių ei­lę Lie­tu­vo­je.

Re­gi­nys bu­vo iš­ties įspū­din­gas, tad ir šiais me­tais to­kio no­rė­ta. Apie tai al­sė­diš­kiai po šven­tės ra­šė feis­bu­ke. Tuos įra­šus pa­skai­tęs Al­sė­džių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Žyd­rū­nas Pu­raus­kis vė­liau „Že­mai­tį“ pa­ti­ki­no, kad į žmo­nių no­rus bus at­si­žvelg­ta. Tad ki­tais me­tais al­sė­diš­kiai vėl ga­lės ban­dy­ti pa­siek­ti sė­dė­ji­mo re­kor­dą. O al­sė­diš­kiams re­kor­do sie­ki­mas – la­biau bū­das iš­lįs­ti iš na­mų ir pa­de­monst­ruo­ti fan­ta­zi­ją.

Pir­mą­ją die­ną ne­trū­ko ir ki­to­kių veik­lų, ku­rias vai­ni­ka­vo ža­lia­sis bend­ruo­me­nės pik­ni­kas. Jo me­tu pie­ve­lė­je įsi­tai­sę al­sė­diš­kiai klau­sė­si mu­zi­kos, už­kan­džia­vo, šne­ku­čia­vo­si. Tie­sa, no­rin­tie­ji da­ly­vau­ti pik­ni­ke tu­rė­jo pa­si­rū­pin­ti ko­kiu nors ža­liu at­ri­bu­tu.

Al­sė­džiai – ypa­tin­gas mies­te­lis

Ant­rą­ją die­ną Al­sė­džių ti­kin­tie­ji rin­ko­si į sa­vo šven­to­vę, kur už vi­sus al­sė­diš­kius bu­vo au­ko­ja­mos šven­tos Mi­šios, po ku­rių nu­skam­bė­jo šven­tės „Al sie­du“ ati­da­ry­mo kon­cer­tas. Į jį bu­vo pa­kvies­tas Plun­gės kul­tū­ros cent­ro sim­fo­ni­nis or­kest­ras, ku­riam va­do­vau­ja Ie­va ir Pau­lius Lyg­nu­ga­riai. Šį­kart kar­tu su šiuo ko­lek­ty­vu pa­si­ro­dė ir dvi so­lis­tės – Eg­lė Šli­mai­tė ir Jus­ti­na Ka­zė­nai­tė.

Į ren­gi­nių pro­gra­mą įsi­lie­jo ir au­to­mo­bi­lių sla­lo­mas, po ku­rio – lau­kia­miau­sia šven­tės da­lis – va­ka­ro kon­cer­tas „Sug­rį­ži­mai“, ku­rį žo­džiais apie Al­sė­džius bei links­ma dai­na „Vyš­nių so­dai“ pra­dė­jo ren­gi­nio ve­dė­jai Vai­da Sil­kaus­kie­nė ir Ž. Pu­raus­kis.

Vė­liau gau­siai su­si­rin­ku­sius gy­ven­to­jus, bu­vu­sius al­sė­diš­kius bei vi­sus at­vy­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Al­sė­džių se­niū­nė Da­nu­tė Rep­šie­nė, į sce­ną pa­kvies­ti tuos žmo­nes, ku­rių pa­stan­gų dė­ka gy­ven­vie­tė – gra­ži ir tvar­kin­ga. Se­niū­nės tei­gi­mu, mies­te­ly­je vi­si sten­gia­si puo­se­lė­ti sa­vo so­dy­bų ap­lin­ką, to­dėl kaž­ką iš­skir­ti la­bai sun­ku.

Gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­čiais ūki­nin­kais pri­pa­žin­ti Ro­ma ir Jur­gis Blons­kiai bei Vac­la­va ir Sta­sys Bag­do­nai. Ne­pa­mirš­ta pa­si­džiaug­ti ir tvar­kin­giau­siais mies­te­lio nau­ja­ku­riais – Lau­ra ir Ar­tū­ru Mik­ne­vi­čiais bei Ely­te ir Sau­liu­mi Dob­ra­vols­kiais. Ži­no­ma, neap­siei­ta ir be gra­žiau­sios so­dy­bos rin­ki­mų. Šis ti­tu­las te­ko Ri­tai ir Ro­mual­dui Bra­sams. O už Al­sė­džių mies­te­lio erd­vių gra­ži­ni­mą ir puo­se­lė­ji­mą pa­dė­kos su­lau­kė Ar­vy­das Geš­tau­tas.

Su­si­rin­ku­sie­siems ge­ros šven­tės lin­kė­jo Sei­mo na­riai Jur­gis Raz­ma bei Jo­nas Var­ka­lys. Pas­ta­ra­sis dė­ko­jo vi­siems Al­sė­džių žmo­nėms, bet ypa­tin­gą ačiū jis ta­rė jau­na­jai at­li­kė­jai Ger­dai Šu­ky­tei. Už Al­sė­džių, o kar­tu ir Plun­gės ra­jo­no var­do gar­si­ni­mą ta­len­tin­gai mer­gi­nai jis įtei­kė pa­dė­kos raš­tą.

Al­sė­džius pa­svei­ki­no ir ofi­cia­lus jų gy­ven­to­jas ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis bei vi­ce­me­rė As­ta Beier­le-Ei­gir­die­nė. Me­ras pa­si­džiau­gė, jog mies­te­lis kas­met gra­žė­ja, kad ja­me gy­ve­na pui­kūs ir tvar­kin­gi žmo­nės. Tarp to­kių – Jad­vy­ga ir An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čiai bei Ak­vi­li­na ir Ri­man­tas Lai­mos. Jiems per šven­tas Mi­šias bu­vo įteik­tos me­ro pa­dė­kos.

Po gau­sy­bės svei­ki­ni­mo kal­bų ir lin­kė­ji­mų lau­kė links­mo­ji va­ka­ro da­lis – kon­cer­tas, ku­rį sa­vo pa­si­ro­dy­mais pra­tur­ti­no at­li­kė­jas Ed­mun­das Ku­čins­kas, gru­pės „Du Do­na­tai“ ir „Ve­ga“. Ži­no­ma, kon­cer­ta­vo ir pa­tys al­sė­diš­kiai – ko­lek­ty­vas „Al­sė­da“ bei jį kei­tę šo­kė­jai iš Šiau­lių – „Vi­ta dan­ce“ gru­pė, ku­rio­je šo­ka bu­si al­sė­diš­kė E. Rud­mi­nai­tė, ir Tel­šių šo­kių stu­di­jos „Spin­du­lys“ šo­kė­jai. Ypa­tin­gai gra­žiu šven­tės ak­cen­to ta­po įspū­din­gi vi­są mies­te­lio pa­dan­gę nu­švie­tę fe­jer­ver­kai, po ku­rių pa­si­ro­dė links­mie­ji „Tau­ti­nio bran­do“ gru­pės vy­ru­kai.

Šven­tės at­gar­siai

Pas­ta­rų­jų bū­ta daug. Net iš ki­to ra­jo­no žmo­nės kal­bė­jo apie Al­sė­džius su­dre­bi­nu­sią šven­tę. Pa­čiai sek­ma­die­nį te­ko lan­ky­tis Sa­lan­tų tra­di­ci­nė­je mies­te­lio va­sa­ros šven­tė­je, kur taip pat kal­bė­ta, kad Al­sė­džiuo­se links­mos šven­tės bū­ta, kad kon­cer­tas bu­vo toks pui­kus, jog sa­vo už­pa­ka­lius nuo suo­lų kė­lė net tin­giau­si al­sė­diš­kiai. Net sen­jo­rai su šyp­se­na vei­de su­ko­si šo­kio rit­mu, skam­bant at­li­kė­jo E. Ku­čins­ko ar gru­pės „Du Do­na­tai“ dai­noms. O ką jau be­kal­bė­ti apie jau­ni­mą, ku­rį iš­ju­di­no te­le­vi­zi­jos pro­jek­to „Lie­tu­vos bal­sas“ lai­mė­to­ja al­sė­diš­kė G. Šu­ky­tė, vė­liau – gru­pė „Ve­ga“ bei „Tau­ti­nio bran­do“ vai­ki­nai, ge­rą­ja pra­sme Žvė­ri­ny­čio­je už­kū­rę tik­rą pir­tį.