Abiturientams įteikti brandos atestatai

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Da­bar jau bu­vu­si „Saulės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­dentė įne­ša bran­dos ates­ta­tus
Penk­ta­die­nio rytą Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jos, o ir kitų gim­na­zijų, abi­tu­rien­tai bei jų tėve­liai pa­si­ti­ko su jau­du­liu šir­dy – tądien dvy­li­ka metų tru­ku­sius moks­lus įveikę jau­nuo­liai at­si­svei­ki­no su sa­vo mo­kyk­la ir žengė į naują gy­ve­ni­mo etapą. Bran­dos ates­ta­tai Plungės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je su­reng­to­je šventė­je įteik­ti 157-iems moks­lei­viams.
53-osios lai­dos abi­tu­rien­tus bran­dos ates­tatų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­jos me­tu svei­ki­no jų kla­sių va­do­vai, gim­na­zi­jos di­rek­to­rius. Pras­mingų pa­linkė­jimų, jaut­rių žod­žių gau­siam būriui ža­vių, verž­lių, į sa­va­ran­kišką gy­ve­ni­mo ke­lią išei­nan­čių moks­lei­vių ne­gailė­jo ir tėve­liai.

Sėkmin­gai įvei­kus bran­dos eg­za­mi­nus svei­kinęs mo­kyk­los va­do­vas Al­gi­man­tas Bud­rys pir­miau­sia pa­si­džiaugė ge­rais mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mais. Di­rek­to­rius did­žia­vo­si šių­me­ti­niais dvy­lik­to­kais, ku­rie, ne­pai­sant to, jog did­žiąją moks­lo metų dalį mokė­si nuo­to­li­niu būdu, taip pri­siim­da­mi dau­giau at­sa­ko­mybės už sa­vo ži­nias, pa­sku­ti­niuo­sius me­tus už­baigė ga­na aukš­tais re­zul­ta­tais. Net pen­ki gim­na­zis­tai sa­vo dar­bu už­si­tar­na­vo pirmū­no vardą. Tai – Žy­man­tas Pet­rei­kis, Lau­ra Šlei­nytė, Eglė Ma­že­lytė, Vai­va Va­laus­kaitė ir Gre­ta Ko­šytė.
Du iš jų pa­ma­lo­nin­ti pi­ni­ginė­mis do­va­no­mis. Ž. Pet­rei­kiui už pui­kius pa­sie­ki­mus moks­le bei olim­pia­do­se skir­ta 42-osios gim­na­zi­jos lai­dos abi­tu­rien­to, bu­vu­sio mo­ki­nių pre­zi­den­to Pau­liaus Bart­ke­vi­čiaus įsteig­ta 100-o eurų pre­mi­ja. Dar vie­na pi­ni­gi­ne pa­ska­ta – 80-čia eurų – Žy­man­tui at­si­dėko­ta už tre­čio­sios vie­tos laimė­jimą Jaunųjų fi­lo­logų kon­kur­se.
P. Bart­ke­vi­čiaus pre­mi­jos su­laukė ir L. Šlei­nytė. Mer­gi­na jos nu­si­pelnė už itin gerą mo­kymą­si.
Šventės me­tu pa­si­džiaug­ta ir eg­za­minų re­zul­ta­tais. Be­ne sėkmin­giau­si eg­za­mi­nai bu­vo Lu­kui Va­si­liaus­kui, iš anglų kal­bos vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no su­rin­ku­siam mak­si­malų balų skai­čių. Lu­kui už tai įteik­ta 100-o eurų pre­mi­ja. Be jo, Plungės ra­jo­nas džiau­gia­si dar dviem šim­tu­ki­nin­kais.
„Dėko­ju mo­ky­to­jams už did­žiulį darbą, kūry­biš­kus spren­di­mus de­ri­nant skir­tin­gus mo­ky­mo būdus ir me­to­dus, už pa­pil­do­mas kon­sul­ta­ci­jas. Dėko­ju ir kla­sių va­dovėms Ade­lei Dar­žins­kie­nei, Da­liai Dauk­šie­nei, Sta­nis­la­vai Ka­ju­tie­nei, Vir­gi­ni­jai Stu­pe­lie­nei, Sa­ve­ri­nai Pranc­ke­vi­čie­nei ir Ade­lei Ši­dei­kie­nei už nuo­širdų, rūpes­tingą, mo­ti­nišką darbą. Nuo­šir­dus ačiū ir tėve­liams“, – kalbė­jo gim­na­zi­jos va­do­vas ir pri­dūrė, kad 41-am abi­tu­rien­tui kar­tu su bran­dos ates­ta­tais bus įteik­ti ir dip­lo­mai sėkmin­gai bai­gus „Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment“ pro­gramą „Eko­no­mi­ka ir vers­las“.
53-iąją abi­tu­rientų laidą svei­ki­no ir šventė­je da­ly­vavę Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciutė bei kle­bo­nas de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis.
Į „Saulės“ gim­na­zi­jos mo­kyk­li­nius suo­lus pa­lie­kan­čius dvy­lik­to­kus kreipė­si ir tėve­lių at­stovė Li­na Liū­nienė, linkė­ju­si abi­tu­rien­tams tin­ka­mai iš­nau­do­ti tądien gau­tus ir net dvy­li­ka metų lauk­tus bran­dos ates­ta­tus, at­ver­sian­čius ke­lius nau­joms ga­li­mybėms, nau­jai pra­džiai.
„Saulės“ gim­na­zi­jos dvy­lik­to­kus bei visą mo­kyk­los bend­ruo­menę pa­svei­ki­no ir abi­tu­rientė Agnė Bie­ron­taitė, do­va­no­da­ma sim­bo­liš­kai nu­skambė­ju­sią Li­no Ado­mai­čio dainą „Van­de­ny­nai“.
Bran­dos ates­ta­tai jau įteik­ti ir kitų Plungės ra­jo­no gim­na­zijų abi­tu­rien­tams. Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas Ei­man­tas Si­ma­na­vi­čius pra­tur­ti­no šie­met trumpą šim­tu­ki­ninkų sąrašą. Aukš­čiau­sią įver­ti­nimą vai­ki­nas pelnė iš vals­ty­bi­nio lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ratū­ros bran­dos eg­za­mi­no.
Tre­čiąjį šim­tuką Plungės ra­jo­nui do­va­no­jo Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos abi­tu­rientė Ema Pau­laus­kaitė. Auk­šiau­siu įver­ti­ni­mu vai­ni­kuo­tos jos anglų kal­bos ži­nios.
Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio ir Tverų gim­na­zijų dvy­lik­tokų bran­dos ates­tatų įtei­ki­mo šventės taip pat jau įvy­ko. Tie­sa, šie­met šio­je sa­vi­val­dybė­je šim­tu­ki­ninkų neuž­derė­jo, bet eg­za­minų re­zul­ta­tai – tik­rai džiu­gi­nan­tys.