Į mokyklas galės grįžti ir vyresnieji mokiniai

„Unsp­lash“ nuo­trau­ka
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės mo­kyk­los 5–11 kla­sių moks­lei­viams turėtų at­si­ver­ti jau kitą pir­ma­dienį
Praė­ju­sią sa­vaitę Vy­riau­sybė nu­sprendė nuo ge­gužės 10-osios leis­ti į mo­kyk­las su­grįžti vi­siems ša­lies moks­lei­viams. Tik tam būti­na vie­na sąly­ga – kaip ir pra­di­nu­kai, taip ir vy­res­niųjų kla­sių moks­lei­viai, jei no­ri vėl sėsti į mo­kyk­li­nius suo­lus, pri­valės tes­tuo­tis. Tai turės da­ry­ti visų sa­vi­val­dy­bių mo­ki­niai, ne­pai­sant epi­de­mio­lo­ginės si­tua­ci­jos jo­se. Tie­sa, kaip baig­ti šiuos moks­lo me­tus, kiek­vie­na sa­vi­val­dybė ga­li spręsti sa­va­ran­kiš­kai. Pa­vyzd­žiui, Klaipė­da ap­si­sprendė, kad 5–11 kla­sių moks­lei­viai moks­lo me­tus baigs nuo­to­li­niu būdu. O kokį ke­lią ža­da pa­si­rink­ti Plungės sa­vi­val­dybė?

 

Ža­da at­ver­ti mo­kyk­las

At­sa­ky­da­mas į šį klau­simą Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis sakė, jog va­do­vau­da­ma­si Vy­riau­sybės spren­di­mu at­ver­ti mo­kyk­las 5–11 kla­sių mo­ki­niams Plungės sa­vi­val­dybė pla­nuo­ja­ma ge­gužės 10 dieną. Tik iki to lai­ko rei­kia daug ką nu­veik­ti. Pir­miau­sia ga­li­mybę su­grįžti prie kon­tak­ti­nio ug­dy­mo ne­va būti­na ap­tar­ti mo­kyklų bend­ruo­menė­se, po to – išk­lau­sy­ti tėvų nuo­mones.
„Fak­tas, kad nuo nuo ki­tos sa­vaitės da­lis mo­ki­nių grįš. De­ta­lių dar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ne­su­teik­čiau vil­čių, nes kol kas nėra Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos sąlygų. Mo­kyk­los dis­ku­si­jas bend­ruo­menė­se pra­dėjo. Lai­komės prin­ci­po, jog dau­giau spren­dimų priimtų pa­čios mo­kyk­los, pa­si­ta­ru­sios su mo­kyklų bend­ruo­menė­mis, nes būti­na įver­tin­ti mo­kyklų pa­jėgu­mus įgy­ven­din­ti hib­ri­dinį ug­dymą“, – kalbė­jo vedė­jas.
Pa­sak jo, kiek­vie­na mo­kyk­la tu­ri skir­tingą nuo­monę. Vie­nos tei­gia klasė­se ga­lin­čios or­ga­ni­zuo­ti hib­ri­dinį ug­dymą, jei­gu ti­ria­si ne ma­žiau kaip 60 pro­c. mo­ki­nių, ki­tos ma­no, kad be­si­ti­rian­čių ir grįžtan­čių į kla­ses tu­ri būti bent 70 ar net 80 pro­centų.
„Šiuo me­tu pa­grin­di­nis klau­si­mas – ar bus ša­lies mas­tu nu­sta­ty­ta ta mi­ni­ma­li ri­ba, no­rint kla­sei grįžti prie kon­tak­ti­nio ug­dy­mo“, – aiš­ki­no ket­vir­ta­dienį „Že­mai­čio“ kal­bin­tas vedė­jas ir pa­žymė­jo, kad, bet ko­kiu at­ve­ju, į kla­ses ne­galės grįžti ne­tes­tuo­ti vai­kai, ne­bent ug­dy­mo pro­ce­sas būtų or­ga­ni­zuo­ja­mas lau­ke. Mėgi­niai kau­pi­nių me­to­du bus ima­mi pe­rio­diš­kai, tes­tuo­tis turės ir vi­sas mo­kyk­los per­so­na­las, dir­ban­tis kon­tak­ti­niu būdu.
 

Mo­kyk­los spręs pa­čios

Penk­ta­dienį G. Ri­mei­kis pa­tiks­li­no, kad nu­sta­ty­ta 60 pro­c. ri­ba. Va­di­na­si, jei bent 60 pro­c. klasės mo­ki­nių su­tiks kas sa­vaitę kau­pi­nių me­to­du tes­tuo­tis dėl CO­VID-19, tai kla­sei bus ga­li­ma tai­ky­ti hib­ri­dinį ug­dymą: tes­tuo­ti mo­ki­niai mo­ky­sis klasė­je, li­ku­sie­ji – iš namų. To­kiu prin­ci­pu mo­ko­si ir pir­mie­ji prie kon­tak­ti­nio ug­dy­mo grįžę pra­di­nu­kai.
Tik vedė­jas at­kreipė dėmesį į tai, kad, spręsda­mos to­li­mes­nio ug­dy­mo klau­simą, mo­kyk­los pa­čios galės įver­tin­ti sa­vo ga­li­my­bes ir, pa­si­ta­ru­sios su įstai­gos bend­ruo­me­ne (mo­kyk­los ta­ry­ba), in­di­vi­dua­liai priim­ti spren­dimą, kiek klasė­je tu­ri būti su­tin­kan­čių tes­tuo­tis mo­ki­nių, jog būtų ga­li­ma grįžti prie kon­tak­ti­nio ug­dy­mo. Svar­bu, jog ri­ba ne­būtų že­mesnė nei 60 pro­centų.
„La­bai svar­bu, jog kiek­vie­na mo­kyk­la įsi­ver­tintų sa­vo pa­jėgu­mus. Ten, kur 10 vaikų klasė­je, gal ir ne­bus sun­kumų dirb­ti su 6-iais mo­ki­niais kon­tak­ti­niu būdu, o su 4-iais – nuo­to­li­niu, bet kur klasė­je 30 mo­ki­nių, si­tua­ci­ja vi­sai ki­ta“, – kalbė­jo G. Ri­mei­kis ir pa­ti­ki­no, jog vis­kas iki ga­lo tu­ri su­si­dėlio­ti per šią sa­vaitę.
 

Tėvų nuo­monės iš­sis­kyrė

Ar ver­ta grįžti į mo­kyk­las, kai iki moks­lo metų pa­bai­gos li­ko la­bai ma­žai lai­ko, „Že­mai­tis“ klausė ir mo­ki­nių tėve­lių. Jų nuo­monės šiuo klau­si­mu iš­sis­kyrė – vie­ni pa­si­sakė už tai, kad jų at­ža­los su­grįžtų į kla­ses dar šiais moks­lo me­tais, ki­ti bu­vo prie­š.
Pas­tarųjų tei­gi­mu, dėl mėne­sio lai­ko ne­be­ver­ta iš­de­rin­ti mo­ki­niams šiais moks­lo me­tais jau įpras­to ta­pu­sio nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si. Esą ži­nių at­žvil­giu grįži­mas prie kon­tak­ti­nio ug­dy­mo nau­dos jau tik­rai ne­be­duos.
„Ne­ža­du leis­ti į mo­kyklą nė vie­nos iš sa­vo dviejų at­žalų. Per ma­žai lai­ko li­ko, kad blaš­ky­tumėmės. Be to, aš ma­nau, kad grįžti į kla­ses šiuo me­tu, kai su­si­rgimų ko­ro­na­vi­ru­su at­vejų tik daugė­ja, ne­tgi pa­vo­jin­ga. Ir tes­tai nuo su­si­r-
gimų neap­sau­gos. Gal­vo­ki­me, kaip nor­ma­liai pra­dėti nau­jus moks­lo me­tus, o ne kaip su­grįžti į mo­kyk­las dar šiais“, – kalbė­jo plun­giškė ma­ma.
O už kon­tak­ti­nio ug­dy­mo at­nau­ji­nimą pa­si­sa­kan­tys tėvai aiš­ki­no, kad šiuo at­ve­ju pir­mo­je vie­to­je – ne vaikų ži­nios, o jų emo­cinė būse­na. Esą vi­si jau per­vargę nuo nuo­to­li­nių pa­mokų, sėdėji­mo na­muo­se, todėl būti­nas „gy­vas“ bend­ra­vi­mas su bend­raam­žiais, mo­ky­to­jais. Dar jie ra­gi­no ne­bi­jo­ti tes­ta­vi­mo. „Ma­no pra­di­nukė jau ei­na į mo­kyklą ir tes­tuo­ja­si. Ty­ri­mas – vi­siš­kai ne­skaus­min­gas, ne­ke­lian­tis jo­kių ne­ma­lo­nių po­jūčių“, – teigė plun­giškė, ku­ri už tai, kad į mo­kyk­la grįžtų ir vy­resnėlė jos duk­ra.