Nuaidėjo paskutinis skambutis

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Nors šių­me­tinė šventė ir kuk­lesnė, abi­tu­rien­tai ne­sto­ko­jo ge­ros nuo­tai­kos
Dau­gu­mai ša­lies abi­tu­rientų nuaidė­jo pa­sku­ti­nis skam­bu­tis, sim­bo­li­zuo­jan­tis pa­sku­ti­nių moks­lo metų pa­baigą bei in­ten­sy­vaus ruo­ši­mo­si bran­dos eg­za­mi­nams pra­džią. Skir­tin­gai nei per­nai, kuo­met did­žio­ji da­lis mo­kyklų dvy­lik­to­kus svei­ki­no vir­tua­liai, šiais me­tais švie­ti­mo įstaigų bend­ruo­menės kūrė gyvą šventę. Vieną to­kių su­rengė ir Plungės „Saulės“ gim­na­zi­ja, į vieną gra­žiau­sių dvy­li­kos moks­lo metų šven­čių pa­kvie­tu­si pir­ma­die­nio po­pietę. Jau­ki šven­tinė at­mos­fe­ra su­kur­ta po at­vi­ru dan­gu­mi saulės nu­tvieks­ta­me gim­na­zi­jos kie­me­ly­je.Gim­na­ziją šie­met pa­liks 53-oji abi­tu­rientų lai­da

Šven­tinę dieną „Saulės“ gim­na­zi­jos dvy­lik­to­kai į pa­mo­kas at­riedė­jo iš­puoš­tais au­to­mo­bi­liais. Kad vy­riau­sie­siems gim­na­zis­tams – šventė, by­lo­jo ir jų ap­ran­ga bei vei­dus puo­šu­sios šyp­se­nos. Abi­tu­rien­tai džiaugė­si, kad po na­muo­se pra­leistų be­veik visų moks­lo metų jie vėl vi­si drau­ge. Juk dar žings­nis ir vi­si iš­si­bars­tys po skir­tin­gus mies­tus, skir­tin­gus uni­ver­si­te­tus, ko­le­gi­jas.
Kad šių­me­ti­nis pa­sku­ti­nis skam­bu­tis – ki­toks, ak­cen­ta­vo ir abi­tu­rien­tus svei­kinęs gim­na­zi­jos va­do­vas Al­gi­man­tas Bud­rys. „Koks jis ypa­tin­gas, nes tiek daug mo­kyk­li­nių skam­bu­čių jūs ne­girdė­jo­te. Esa­te abi­tu­rientų lai­da, ku­ri gy­ve­no­te ir te­be­gy­ve­na­te mak­si­ma­lių iš­ban­dymų me­tu. Bet ši­tas skam­bu­tis – la­biau­siai tik­ras. Jis jums skambės sie­los at­min­ty­je kaip at­ra­ma star­tui į naują etapą“, – kalbė­jo di­rek­to­rius, svei­kin­da­mas 53-ąją gim­na­zi­jos abi­tu­rientų laidą.
Pa­sak A. Bud­rio, po pa­sku­ti­nio skam­bu­čio dar ak­ty­viau bus kim­ba­ma į pa­si­ruo­šimą bran­dos eg­za­mi­nams. Jų se­si­ja star­tuos jau bir­že­lio 7 dieną. Iš 141-o gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­čio abi­tu­rien­to vi­sus bran­dos eg­za­mi­nus leis­ta lai­ky­ti 137-iems. Jiems di­rek­to­rius pa­linkė­jo ne tik pri­reik­sian­čio už­sis­py­ri­mo, bet ir did­žiulės sėkmės.
„Te­gul jūsų eg­za­minų ke­lias būna be ša­lu­ti­nių ke­lių, tai yra be pa­kar­to­tinės eg­za­minų se­si­jos“, – kalbė­jo di­rek­to­rius ir pri­dūrė, kad mo­ki­niams įveik­ti kliū­tis yra kur kas leng­viau, kai ša­lia jų – at­sa­kin­gas ir nuo­šir­dus klasės va­do­vas. Tad at­skirą AČIŪ gim­na­zi­jos va­do­vas tarė pen­kių abi­tu­rientų kla­sių auklė­to­jams: Ade­lei Dar­žins­kie­nei, šie­met at­si­svei­kin­sian­čiai su 24-iais dvy­lik­to­kais, Da­liai Dauk­šie­nei, į naują gy­ve­ni­mo etapą iš­lydė­sian­čiai tris de­šim­tis abi­tu­rientų, bei Sta­nis­la­vai Ka­ju­tie­nei, Vir­gi­ni­jai Stu­pe­lie­nei ir Sa­ve­ri­nai Pranc­ke­vi­čie­nei, ku­rios iš­lydės po 29 abi­tu­rien­tus.
Sa­vo kla­sių va­dovėms dėko­jo ir pa­tys abi­tu­rien­tai. Joms jie ne­gailė­jo gra­žių žod­žių, gėlių ir net ei­lių, ku­rio­se kla­sių auklė­to­jai ir ki­ti mo­ky­to­jai bu­vo pri­ly­gin­ti sau­lei.


Šven­ti­nio šur­mu­lio ne­trūko ir ki­to­se gim­na­zi­jo­se

Pir­ma­dienį pa­sku­ti­nis skam­bu­tis nuaidė­jo ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­je, ku­rią šie­met baigs 15 dvy­lik­tokų. Kaip pa­stebė­jo gim­na­zi­jos bend­ruo­menė, šie­met Pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šventė dėl su­dėtingų ap­lin­ky­bių vy­ko kiek ki­taip nei įpras­ta, ta­čiau tai ne­sut­rukdė pa­si­džiaug­ti gra­žiau­sio­mis pra­bėgu­sio­mis aki­mir­ko­mis, pa­dėko­ti mo­ky­to­jams.
Šių­me­ti­niai kal­va­riš­kiai abi­tu­rien­tai neat­si­sakė tęsti ir se­nos gim­na­zi­jos tra­di­ci­jos – vi­si drau­ge su­šo­ko pa­sku­tinį mo­kyk­linį valsą, ku­rio įrašą ga­li­te pa­ma­ty­ti ir jūs, ap­si­lankę gim­na­zi­jos feis­bu­ko pa­sky­ro­je.
O štai Ku­lių, Pla­te­lių ir Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zijų abi­tu­rien­tai pa­sku­tinį skam­butį šventė pra­ėjusį penk­ta­dienį.
Alsėd­žių S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos dvy­lik­to­kus, ku­rių šie­met – de­vy­nio­li­ka, svei­ki­no ne tik mo­kyk­los bend­ruo­menė, bet ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ro pa­tarė­jas bei Alsėd­žių bend­ruo­menės pir­mi­nin­kas Žydrū­nas Pu­raus­kis bei lai­ki­na­sis Pla­te­lių me­no mo­kyk­los va­do­vas Li­nas Sen­kus. Eg­za­minų su jau­du­liu lau­kian­tiems abi­tu­rien­tams jie linkė­jo tin­ka­mai iš­nau­do­ti li­kusį laiką ir pil­no­mis rieš­kutė­mis sem­ti in­for­ma­ciją bei mo­ky­tojų per­duo­da­mas ži­nias, kad kuo pil­niau būtų ga­li­ma už­pil­dy­ti vi­sas spra­gas, ku­rias šiai lai­dai te­ko pa­tir­ti dėl pa­sau­linės pan­de­mi­jos.
Pas­ku­ti­nis skam­bu­tis šiais moks­lo me­tais ypa­tin­gas ir Pla­te­lių gim­na­zi­jai, ku­ri šie­met at­si­svei­kins su jau pa­sku­ti­ne abi­tu­rientų lai­da – dvi­de­šim­čia dvy­lik­tokų.
Šven­tinė die­na šio­je įstai­go­je pra­si­dėjo nuo dvy­lik­tokų su­si­ti­ki­mo su jų bu­vu­sia ir esa­ma auklė­to­jo­mis – jos vedė links­mus žai­di­mus, da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais bei kvietė at­si­svei­kin­ti su mo­kyk­li­niu suo­lu. Vėliau vi­si da­ly­va­vo tra­di­cinė­je ei­se­no­je ap­link Pla­te­lių mies­telį, po ku­rios grįžo į gim­na­zi­jos kie­me­ly­je su­rengtą šventę, ku­piną gra­žių svei­ki­nimų, linkė­jimų, dainų ir mu­zi­kos.
Padė­kos žodį tarė ir dvy­lik­to­kai. Jie pa­de­monst­ra­vo ir eks­pe­ri­mentą, pa­rod­žiusį, ko­kios nuo­šird­žios ir daug le­mian­čios yra mo­ky­tojų pa­stan­gos moks­lei­vių gy­ve­ni­muo­se. Tęsda­mi tra­di­ciją gim­na­zi­jos kie­me jie pa­so­di­no me­delį, o šventės pa­bai­go­je vi­sus pra­džiu­gi­no dar ir val­su.
Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos, ku­rią šie­met baigs 40 abi­tu­rientų, bend­ruo­menė pa­sku­ti­nio skam­bu­čio šventės dar tik lau­kia. Ji pla­nuo­ja­ma bir­že­lio pirmąją. Nu­kel­ti šventę gim­na­zi­jai te­ko vie­nai abi­tu­rien­tei su­si­rgus ko­ro­na­vi­ru­su, o Tverų gim­na­zi­ja, ku­rio­je – vos 5 dvy­lik­to­kai, šventės ap­skri­tai at­si­sakė. Vie­toj jos abi­tu­rien­tai su­laukė vir­tua­lių svei­ki­nimų.