Slaptas ingredientas – dabar vėl aktualus

Unsp­lasch nuo­trau­ka
Atvėsę orai primena, kad turime stiprinti organizmą, o tai padaryti padeda visavertė mityba. Puikus sprendimas – lengvai pagaminami patiekalai, pagardinti imbieru. Kaip prieskonis itin vertinamas imbieras suteikia išskirtinio skonio, tačiau verta prisiminti, kad šis šakniavaisis suteikia daug naudos ir sveikatai. Prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertė Vilma Juodkazienė siūlo išbandyti kelis paprastus receptus, kurie ne tik paįvairins valgiaraštį, bet ir padės stiprinti organizmą.

Ver­ti­na­mas nuo se­no
Im­bie­ras pa­tie­ka­lams suteikia išs­kir­ti­nio sko­nio, vis dėlto jau nuo se­no vi­sa­me pa­sau­ly­je jis bu­vo var­to­ja­mas ir kaip me­di­ci­ninė prie­monė. Bu­vo ma­no­ma, kad jis pa­leng­vi­na to­kius ne­ga­la­vi­mus kaip py­ki­ni­mas, gal­vos skaus­mas ir per­ša­li­mas. Be to, im­bie­ras garsė­ja ir kaip af­ro­di­zia­kas.
„Pas­tip­rin­ti or­ga­nizmą ga­li­me ir vi­siš­kai pa­pras­tai – tie­siog lai­ky­da­mie­si su­ba­lan­suo­tos mi­ty­bos. Nors daž­nas ma­no, kad svei­ka­tai pa­lan­kes­ni pa­tie­ka­lai nėra la­bai gur­ma­niš­ki ar jiems rei­kia įmant­rių ing­re­dientų, ga­li­ma sėkmin­gai pa­si­ga­min­ti ne­sudė­tingų ir itin gard­žių pa­tie­kalų, ku­riems im­bie­ras su­tei­kia ypa­tin­go po­sko­nio, o kar­tu stip­ri­na or­ga­nizmą“, – sa­ko mais­to eks­pertė V. Juod­ka­zienė.

Nau­din­go­sios sa­vybės
Re­mian­tis įvai­riais moks­li­niais ty­ri­mais, im­bie­ras tu­ri an­tiok­si­dantų, ap­sau­gan­čių ląste­les nuo laisvųjų ra­di­kalų po­vei­kio. Da­lis šių an­tiok­si­dantų yra at­sparūs karš­čiui ir iš­lai­ko sa­vy­bes ga­mi­nant pa­tie­ka­lus net aukš­to­je tem­pe­ratū­ro­je. Už im­bie­ro skonį at­sa­kin­ga veik­lio­ji med­žia­ga gin­ge­ro­lis ne tik su­tei­kia ašt­ru­mo, bet ir pa­si­žy­mi prie­šuž­de­gi­minė­mis sa­vybė­mis.
Dar vie­na la­bai svar­bi im­bie­ro sa­vybė – po­vei­kis virš­ki­ni­mo sis­te­mai. Moks­li­ninkų at­lik­ti tyrimai pa­rodė, kad jis ska­ti­na virš­ki­ni­mo fer­mentų ga­mybą ir tul­žies iš­sis­ky­rimą. Kar­tu šis prie­sko­nis, pa­ge­rin­da­mas virš­ki­nimą, sti­mu­liuo­ja med­žiagų apy­kaitą ir pa­de­da skai­dy­ti rie­ba­lus.
Ty­ri­mais įro­dy­ta, kad im­bie­ras yra gau­sus įvai­rių vi­ta­minų ir mi­ne­ralų bei mik­roe­le­mentų šal­ti­nis. Kaip tik todėl šis 
prie­sko­nis tam­pa tik­ru imu­ninės sis­te­mos pa­gal­bi­nin­ku ir turėtų ras­ti de­ramą vietą val­gia­raš­ty­je, ypač at­ša­lus orams ir siau­čiant vi­ru­sams bei per­ša­li­mams. Im­bie­ras tu­ri C, A ir E bei daug B grupės vi­ta­minų, taip pat kal­cio, mag­nio, nat­rio, cin­ko bei ge­le­žies. Jis pa­si­žy­mi žva­li­nan­čio­mis sa­vybė­mis ir pa­de­da veiks­min­gai ko­vo­ti su nuo­var­giu.
„Iki“ mais­to eks­pertė V. Juod­ka­zienė siū­lo iš­ban­dy­ti ke­letą pa­tie­kalų su im­bie­ru.

Mo­liūgų ir bu­rokė­lių sriu­ba su im­bie­ru
Jums reikės:  500 g mo­liū­go, dviejų vi­du­ti­nio dyd­žio bu­rokė­lių, svogū­no, tar­kuo­tos im­bie­ro šak­nies pa­gal skonį, drus­kos ir juodųjų pi­pirų.
Bu­rokė­lius nu­lup­ki­te ir su­pjaus­ty­ki­te ne­di­de­liais ku­be­liais. Pa­ša­lin­ki­te mo­liū­go sėklas, nu­lupkite ir su­pjaus­ty­ki­te vi­du­ti­nio dyd­žio ga­balė­liais. Svogūną nu­lup­ki­te ir su­pjaus­ty­ki­te juos­telė­mis. Pa­ruoš­tas dar­žo­ves su­dėki­te į puodą, pa­gar­din­ki­te tar­kuo­ta im­bie­ro šak­ni­mi pa­gal skonį – jos dėki­te tiek, kokį ašt­rumą mėgsta­te. Įber­ki­te drus­kos, pi­pirų, su­pil­ki­te 1 litrą van­dens ir vir­ki­te, kol dar­žovės su­minkštės. Tuo­met su­trin­ki­te trin­tu­vu. Ga­li­ma pa­gar­din­ti tar­kuo­tu par­me­za­no sūriu ar­ba grie­ti­ne.

Pa­na­ko­ta su ko­kosų pie­nu, mor­ko­mis, apel­si­nais ir im­bie­ru
Jums reikės: 250 ml ko­kosų pie­no, že­la­ti­nos, 250 ml grie­tinėlės, 70 g cuk­raus, 4-ių vi­du­ti­nių morkų, 3-jų apel­sinų, 2-jų šaukštų me­daus, šaukš­te­lio tar­kuo­to švie­žio im­bie­ro.
Ko­kosų pieną su že­la­ti­na 
2 mi­nu­tes kai­tin­ki­te iki už­vi­ri­mo. Nu­kel­ki­te nuo ug­nies, su­mai­šy­ki­te su grie­tinė­le ir cuk­ru­mi. Su­pils­ty­ki­te į pa­na­ko­tai skir­tus in­de­lius ir at­vėsus su­dėki­te į šal­dy­tuvą. Nu­lup­tas mor­kas vir­ki­te 20 mi­nu­čių, at­vėsin­ki­te ir su­trin­ki­te. Išs­paus­ki­te apel­sinų sul­tis ir su­mai­šy­ki­te su mor­ko­mis, me­du­mi ir im­bie­ru. Sudė­ki­te ant pa­na­ko­tos ir dar tru­putį pa­lai­ky­ki­te šal­dy­tu­ve.
Pa­reng­ta pa­gal IKI pra­ne­šimą spau­dai