Sveikesnio gyvenimo receptai: kaip desertuose pakeisti cukrų?

T. Lauv­ray: „Aš esu už tai, kad nau­do­tu­me viską, kas yra natū­ra­lu ir ką leng­viau­sia ras­ti po ran­ka, todėl natū­ra­lus me­dus – vie­nas iš ma­no fa­vo­ritų“
Sau­sis – mėnuo, kai vi­si dar tu­ri­me en­tu­ziaz­mo tesė­ti sau duo­tus naujų metų pa­ža­dus. Vie­na sri­čių, ku­rios šie pa­ža­dai be­veik nie­ka­da neap­len­kia – sal­du­mynų ir de­sertų var­to­ji­mas. Vis­gi vi­suo­ti­nai su­ta­ria­ma, kad ra­di­ka­liai kei­čia­mi įpro­čiai re­tai ka­da at­ne­ša no­rimą re­zul­tatą, todėl po­ky­čių pa­ta­ria­ma im­tis pa­laips­niui. Pa­vyzd­žiui, neat­si­sa­kant skanėstų, bet ma­žin­ant pri­dėti­nio cuk­raus kiekį juo­se.

Al­ter­na­tyvų pri­dėti­niam cuk­rui – ap­stu
„Pirkė­jai vis daž­niau tei­rau­ja­si ne ska­nes­nio, o svei­kes­nio de­ser­to, do­mi­si jo su­dėti­mi, ren­ka­si su­ba­lan­suo­to sko­nio ir su­dėties sal­du­my­nus. Jau kurį laiką po­pu­liarė­ja ga­mi­niai be pri­dėti­nio cuk­raus, gli­ti­mo, lak­tozės, ve­ga­niš­kos de­sertų al­ter­na­ty­vos. Dėme­sio su­lau­kia ir natū­ralūs pro­duk­tai: tik­ras šo­ko­la­das, natū­ra­li varškė ir grie­tinėlė, ke­fy­ro kre­mai, vai­sių tyrės“, – sa­ko Thier­ry Lauv­ray, pre­ky­bos tink­lo „Iki“ kon­di­te­ri­jos eks­per­tas.
Jis da­li­ja­si nau­din­gais pa­ta­ri­mais, ku­rie pra­vers ir ruo­šian­tiems de­ser­tus na­muo­se.
„Aš esu už tai, kad nau­do­tu­me viską, kas yra natū­ra­lu ir ką leng­viau­sia ras­ti po ran­ka, todėl natū­ra­lus me­dus – vie­nas iš ma­no fa­vo­ritų, ku­riuo ga­li­me pa­keis­ti cukrų. Įvai­riuo­se kon­di­te­ri­niuo­se ga­mi­niuo­se cukrų taip pat iš da­lies pa­keis­ti ga­li­me nau­do­da­mi džio­vin­tus vai­sius: ab­ri­ko­sus, sly­vas, span­guo­les – šie džio­vin­ti vai­siai yra ma­no mėgsta­miau­si. Fi­gos, da­tulės – vie­ni sald­žiau­sių džio­vintų vai­sių, ku­rie taip pat pui­kiai tiks į įvai­rius kon­di­te­ri­nius ke­pi­nius“, – pa­sa­ko­ja T. Lauv­ray.
Anot kon­di­te­ri­jos eks­per­to, cukrų pa­keis­ti ga­li­me ir agavų si­ru­pu – jis su­tei­kia sal­du­mo ir tu­ri pa­kan­ka­mai neut­ralų skonį. Dar vie­nas jo mėgsta­mas ing­re­dien­tas yra klevų si­ru­pas – tai ne tik pui­ki al­ter­na­ty­va cuk­rui. Klevų si­ru­pas ga­mi­niams taip pat su­tei­kia švel­naus, bet kar­tu ir in­ten­sy­vaus sko­nio. Ta­čiau T. Lauv­ray pa­brėžia, kad nors šie si­ru­pai – svei­kiau už cukrų, juos taip pat pri­va­lo­me ati­džiai do­zuo­ti.
Pa­sak spe­cia­listų, de­ser­tais svei­kiau­sia mėgau­tis pir­mo­je die­nos pusė­je ir po­pietės me­tu. O at­ėjus sald­žia­jai die­nos aki­mir­kai prie de­ser­to ge­riau­sia rink­tis be­cukrę kavą ar ar­batą, van­denį, nes be­cuk­riai gėri­mai – tai vie­nas iš ge­riau­sių būdų su­ma­žin­ti cuk­raus kiekį kas­dienė­je mi­ty­bo­je.

Ką re­ko­men­duo­ja eks­per­tai?
Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) re­ko­men­duo­ja, kad per dieną su­var­to­ja­mo cuk­raus kiekį reikėtų su­ma­žin­ti iki ma­žiau nei 10 pro­c. nuo bend­ro­jo per dieną su­var­to­ja­mo ener­gi­jos kie­kio, o no­rint pa­ge­rin­ti svei­katą, ge­riau­sia cuk­raus var­to­jimą su­ma­žin­ti ir iki 5 pro­c.
Anot PSO eks­pertų, suau­gu­siems reikėtų su­var­to­ti ne dau­giau 25 g, vai­kams – 12 g cuk­raus per dieną. Tai reiš­kia, kad suau­gu­siam žmo­gui tektų 6 ar­ba­ti­niai šaukš­te­liai, o vai­kui – 3 ar­ba­ti­niai šaukš­te­liai cuk­raus per dieną.
Net jei vi­siš­kai iš sa­vo mi­ty­bos ra­cio­no išb­rauk­tu­me tor­tus, ban­de­les, o ka­vos ne­gar­din­tu­me cuk­ru­mi, tai dar ne­reiš­kia, jog jo ne­gau­si­me val­gy­da­mi ki­tus, iš pir­mo žvilgs­nio ne­kal­tus, mais­to pro­duk­tus. Todėl reikėtų domė­tis mėgstamų ga­mi­nių su­dėti­mi.


Pareng­ta pa­gal pra­ne­šimą spau­dai