Gimnazistai sveikino „Challenge Cup“ čempioną

Li­nos LIŪ­NIE­NĖS nuotr.
Re­gi­man­tas Ka­va­liaus­kas (kai­rė­je) ir Vi­ta­li­jus Pet­ru­lis – šio se­zo­no čem­pio­nai
Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos moks­lei­viai tu­rė­jo ga­li­my­bę tap­ti džiu­gaus įvy­kio liu­di­nin­kais – Kau­ne, Ne­mu­no ir Ne­ries san­ta­kos slė­ny­je, vy­ko ur­ba­nis­ti­nės mul­tis­por­to var­žy­bos „Kau­nas Chal­len­ge“, ku­rio­mis bai­gė­si 2019 me­tų se­zo­nas ir bu­vo ap­do­va­no­ti ge­riau­sie­ji spor­ti­nin­kai. Tarp jų – ir lai­ki­nai Al­sė­džių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Re­gi­man­tas Ka­va­liaus­kas, ta­pęs šių me­tų var­žy­bų čem­pio­nu.
Li­nos LIŪ­NIE­NĖS nuotr.
Moks­lei­viai „Chal­len­ge Cup“ čem­pio­ną svei­ki­no mė­ty­da­mi jį į vir­šų

Ur­ba­nis­ti­nės mul­tis­por­to var­žy­bos prieš de­šimt­me­tį pra­dė­tos reng­ti Vil­niu­je, prieš ke­le­rius me­tus – Klai­pė­do­je, o nuo per­nai vyks­ta ir Kau­ne.

Šių me­tų var­žy­bų se­ri­ją su­da­rė trys eta­pai: „Vil­nius Chal­len­ge“, „Klai­pė­da Chal­len­ge“ ir „Kau­nas Chal­len­ge“, ku­riuos jun­gė bend­ra „Chal­len­ge Cup“ rei­tin­gų sis­te­ma.

„Chal­len­ge Cup“ ko­man­dos, ku­rias su­da­ro du spor­ti­nin­kai, kiek­vie­na­me eta­pe ga­li rink­tis vie­ną iš ke­tu­rių tra­sų, ku­rios ski­ria­si su­dė­tin­gu­mu ir il­giu: juo­dą (su­dė­tin­giau­sią), rau­do­ną, mė­ly­ną ar ža­lią. Tra­sos įvei­kia­mos bė­gant, irk­luo­jant bai­da­rę (ar­ba irian­tis plaus­tu upė­mis, eže­rais ar pel­kė­mis), va­žiuo­jant dvi­ra­čiu, lan­džio­jant po po­že­mius. No­rint sėk­min­gai įveik­ti tra­są, neuž­ten­ka bū­ti fi­ziš­kai stip­riam ar grei­tam. Vi­sas rung­tis jun­gian­tis ele­men­tas – orien­ta­vi­ma­sis. Tad bū­ti­na mo­kė­ti na­vi­guo­ti su že­mė­la­piu.

Šiuo me­tu Al­sė­džių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis R. Ka­va­liaus­kas yra nuo­la­ti­nis šių var­žy­bų da­ly­vis ir nu­ga­lė­to­jas. Jo ko­man­dos drau­gas – tel­šiš­kis Vi­ta­li­jus Pet­ru­lis. Šio­se var­žy­bo­se jie­du rin­ko­si pa­čią su­dė­tin­giau­sią juo­dą­ją tra­są. Jos il­gis yra apie 55 ki­lo­met­rai, ji skir­ta spor­ti­nin­kams, ku­rie nuo­lat tre­ni­ruo­ja­si ir ieš­ko rim­čiau­sių iš­šū­kių.

Pra­si­dė­jus „Chal­len­ge Cup“ ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jai gim­na­zis­tų emo­ci­jos lie­jo­si lais­vai. Iš­gir­dę, kad 2019 me­tų čem­pio­nais ta­po R. Ka­va­liaus­ko ir V. Pet­ru­lio due­tas, gim­na­zis­tai sa­vo įstai­gos va­do­vą, auk­lė­to­ją ir tre­ne­rį ne tik svei­ki­no, bet mė­tė į vir­šų.

„Žiau­riai įdo­miai, kad tai pa­ma­tė­me gy­vai“, – grįž­da­mi na­mo įspū­džiais da­li­jo­si jau­nie­ji al­sė­diš­kiai. Gal­būt kai kam iš jų tai taps įkve­pian­čiu pa­vyz­džiu.