Inspektoriai ištyrė, dėl ko buvo traumuota „Iki“ pardavėja

https://www.google.com/maps/
Rugp­jū­čio pra­džio­je Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja pa­skel­bė, kad bai­gė tir­ti ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą, ku­rio me­tu bu­vo sun­kiai su­ža­lo­ta pre­ky­bos cent­ro „Iki“, esan­čio Plun­gė­je, Se­na­mies­čio a. 1, dar­buo­to­ja. Kons­ta­tuo­ta, kad šio ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo dar­be prie­žas­tis – pa­žeis­tas Dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos įsta­ty­mas.

At­lie­kant ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad lie­pos 4-ąją, apie 20 val., bend­ro­vės „Pa­link“, ku­ri val­do pre­ky­bos cent­rus „Iki“, vai­ruo­to­jas Ž. T. at­vy­ko į Plun­gė­je esan­čią par­duo­tu­vę. At­ve­žė pre­kes, ku­rių priim­ti atė­jo vy­res­nio­ji ka­si­nin­kė I. D. Mo­te­ris šio dar­bo im­da­vo­si tais at­ve­jais, kai dar­be ne­bū­da­vo par­duo­tu­vės va­do­vės D. R.

Kaip ins­pek­to­riams nu­ro­dė ka­si­nin­kė I. D., vai­ruo­to­jas pre­kės su­kro­vė ant kel­tu­vo. Ta­da pa­pra­šė, kad ji at­si­sto­tų prie kel­tu­vo ga­lo ir pri­lai­ky­tų kro­vi­nį. Mo­te­ris taip ir pa­da­rė – kel­tu­vui ju­dant ji bu­vo ša­lia ir pri­lai­kė pre­kes. Kai kel­tu­vas nuo kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio plat­for­mos va­žia­vo ant me­ta­li­nės ram­pos, ant jo su­krau­ti pa­dėk­lai su al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais pra­dė­jo virs­ti. Sun­kus kro­vi­nys, ku­rį I. D. pri­lai­kė ran­ko­mis, griu­vo ant jos ir nu­ver­tė nuo ram­pos ant že­mės.

Vai­ruo­to­jas Ž. T. sa­vo paaiš­ki­ni­me nu­ro­dė, kad vež­da­mas pa­dėk­lą su al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais pa­ju­to, jog jis ėmė kryp­ti į šo­ną, ta­da spon­ta­niš­kai su­šu­ko: „At­sar­giai!“. Kaip I. D. nu­kri­to nuo ram­pos, jis ne­ma­tė. O kai pa­ste­bė­jo, iš kar­to puo­lė gel­bė­ti ir kvies­ti pa­gal­bą. Me­di­kai nu­ken­tė­ju­sia­jai diag­no­za­vo sun­kią gal­vos trau­mą.

Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, šis ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas įvy­ko dėl to, kad ne­si­lai­ky­ta Dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos įsta­ty­mo.

Šį įvy­kį ti­ria ne tik Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja, bet ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, lie­pos 12-ąją pra­dė­jęs iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mo dėl neat­sar­gu­mo (pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 176 straips­nio 2 da­lį).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.