Kas leido uždaryti S. Nėries gatvę?

Li­nos LIŪ­NIE­NĖS nuo­trau­ka
S. Nė­ries gat­vė už­da­ry­ta nuo Tel­šių skers­gat­vio iki Van­den­tie­kio gat­vės
Rugp­jū­čio 1 die­ną Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja gy­ven­to­jus in­for­ma­vo, kad nuo rugp­jū­čio 2-osios iki 14 die­nos S. Nė­ries gat­vė­je bus ri­bo­ja­mas eis­mas. Tiks­liau – dar­bo va­lan­do­mis gat­vė bus už­da­ry­ta. Pask­li­dus šiai ži­niai, į „Že­mai­tį“ krei­pė­si plun­giš­kis Mo­des­tas Grumb­lys. Jo ži­nio­mis, ran­go­vas gat­vę už­tvė­rė sa­va­va­liš­kai, ne­tu­rė­da­mas Sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos lei­di­mo. Ar taip ir yra?

Kreip­da­ma­sis į „Že­mai­tį“ M. Grumb­lys ra­šė: „Pla­nuo­ju už­tver­ti J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir Tel­šių gat­ves. Tik in­for­muo­ju. Ka­dan­gi ran­go­vai taip pat pa­da­rė su S. Nė­ries gat­ve – ma­no ži­nio­mis, Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos lei­di­mo už­tver­ti šiai gat­vei jie ne­tu­ri.“

Anot M. Grumb­lio, išei­tų, kad Plun­gė­je, kas ką no­ri, tas tą ir da­ro. Jei jau lei­di­mas ne­rei­ka­lin­gas, va­di­na­si, kiek­vie­nas pa­no­rė­jęs ga­li už­si­tver­ti no­ri­mą gat­vę ar jos da­lį.

Iš­ties S. Nė­ries gat­vė šio­mis die­no­mis už­tver­ta. Ne vi­sa, o jos at­kar­pa nuo Tel­šių skers­gat­vio iki Van­den­tie­kio gat­vės. Vai­ruo­to­jams ten­ka su­kti į Tel­šių gat­vę, o tai nė­ra la­bai pa­to­gu. Ir dėl to, kad ten­ka da­ry­ti vin­gį, gaiš­ti lai­ką, ir dėl to, kad Tel­šių gat­vė ties Tel­šių skers­gat­viu sun­kiai pra­va­žiuo­ja­ma dėl abie­jo­se jos pu­sė­se sta­to­mų au­to­mo­bi­lių. La­vi­ruo­ti tarp jų ir taip su­dė­tin­ga, o už­da­rius S. Nė­ries gat­vę, trans­por­to srau­tas dar pa­di­dė­jo, va­di­na­si, ir pra­va­žiuo­ti dar sun­kiau.

No­rė­da­mi iš­siaiš­kin­ti, ar S. Nė­ries gat­vė tik­rai už­tver­ta be lei­di­mo, krei­pė­mės į Plun­gės mies­to se­niū­ną Gin­ta­rą Do­mar­ką.

Pa­sak jo, kon­kur­są lai­mė­ju­si UAB „Plun­gės la­gū­na“ mies­te įgy­ven­di­na pro­jek­tą „Pa­vir­ši­nių (lie­taus) nuo­te­kų ša­li­ni­mo tink­lų Plun­gės m. re­konst­ra­vi­mas ir sta­ty­ba“. Šiuo me­tu ran­go­vas dar­buo­ja­si S. Nė­ries gat­vė­je, dar­bai, kaip nu­ma­ty­ta, truks 13 die­nų (nuo rugp­jū­čio 2 iki 14 die­nos).

„Jei ne­klys­tu, „Plun­gės la­gū­na“ tu­ri 14-oje vie­tų per­kas­ti S. Nė­ries gat­vę, kad jo­je įreng­tų lie­taus van­dens su­rin­ki­mo tink­lus. O kaip tai pa­da­ry­ti neuž­da­rius eis­mo? Tai neį­ma­no­ma. Gat­vė neužt­ver­ta sa­va­va­liš­kai – ran­go­vas krei­pė­si ir į ma­ne, ir, kiek ži­nau, į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Min­dau­gą Kau­ną. Ži­no­ma, ga­lė­jo­me ne­leis­ti, bet kaip ta­da jie įgy­ven­dins pro­jek­tą?“, – kal­bė­jo G. Do­mar­kas.

Se­niū­no tei­gi­mu: „Dėl tu­ne­lio įren­gi­mo už­da­rius da­lį Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės, trans­por­to srau­tas su­ma­žė­jo ir S. Nė­ries gat­vė­je. Mat anks­čiau da­lis au­to­mo­bi­lių, ku­rie at­va­žiuo­da­vo nuo sto­ties pu­sės, su­kda­vo į S. Nė­ries gat­vę. Šiuo me­tu at­va­žiuo­jan­čių­jų iš ten, ga­li­ma sa­ky­ti, nė­ra. Be to, da­bar rugp­jū­tis, ato­sto­gų me­tas, tad ir dėl to ma­ši­nų ma­žiau. Rug­sė­jį jų bus kur kas dau­giau. Ir dar – ta gat­vė už­tver­ta ne nuo­lat. Su ran­go­vais su­ta­rė­me, kad už­da­ry­tų apie 8.20 val., o ati­da­ry­tų prieš 17 val. Žo­džiu, va­di­na­muo­ju pi­ko lai­ku ja ga­li­ma va­ži­nė­ti. Sa­vait­ga­liais taip pat.“

O ko­dėl ran­go­vas ne­si­krei­pė į Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją? Anot G. Do­mar­ko, ko­mi­si­jos lei­di­mas bū­ti­nas tais at­ve­jais, kai nu­si­ma­to il­ga­lai­kiai dar­bai. Šiuo at­ve­ju ran­go­vai už­truks tik ke­lio­li­ka die­nų, tad į ko­mi­si­ją ne­si­krei­pė.