Ateitis be įprastinio plastiko jau netoli

Plas­ti­ke skęsta­me, jis ap­lin­kui mus ir mu­my­se, juo ter­šia­me visą pla­netą ir net kos­mosą. Ką da­ry­ti, kaip ko­vo­ti su šia žmo­gaus su­kur­ta ir dėl neat­sa­kin­go mūsų pa­čių el­ge­sio ne­val­do­ma ta­pu­sia pro­ble­ma? At­sa­kymų daug metų ieš­ko ne vie­nas moks­li­nin­kas. At­ro­do, pa­ga­liau artė­ja­me prie šva­res­nio ir tva­res­nio gy­ve­ni­mo būdo, nes įpras­tinį plas­tiką ne­tru­kus turėtų pa­keis­ti iš natū­ra­lių pro­duktų pa­ga­min­tos grei­tai suy­ran­čios med­žia­gos.

 

Nu­galė­to­ja iš Lie­tu­vos

Iš Ny­der­lan­duo­se vy­ku­sio Eu­ro­pos Sąjun­gos jaunųjų moks­li­ninkų kon­kur­so į Lie­tuvą at­skrie­jo džiu­gi ži­nia – Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to tai­ko­mo­sios che­mi­jos pir­ma­kursės stu­dentės Me­dos Sur­do­kaitės ty­ri­mas „Fluo­res­cen­ci­nio da­žik­lio „Ni­le Red“ sin­tezės op­ti­mi­za­vi­mas“ laimė­jo pirmąją vietą. Pres­ti­ži­nia­me kon­kur­se šie­met da­ly­va­vo jau­nie­ji moks­li­nin­kai iš 33 ša­lių. Tarp de­vy­nias­de­šimt ti­riamųjų darbų bio­lo­gi­jos, che­mi­jos, kom­piu­te­rių moks­lo, in­ži­ne­ri­jos, ma­te­ma­ti­kos, me­di­ci­nos, fi­zi­kos ir so­cia­li­nių mokslų sri­ty­se M.Sur­do­kaitės pro­jek­tas iš­rink­tas ge­riau­siu.

Jau­no­ji Lie­tu­vos che­mikė su­si­nte­ti­no or­ga­ninį da­žiklį, skirtą ap­tik­ti mik­rop­las­ti­kams ir ląstelėms da­žy­ti, ga­mi­namą ne­nau­do­jant tok­siš­ko tir­pik­lio. Anot iš­radė­jos, pa­si­telkę or­ga­ninę che­miją ga­li­me sau­go­ti van­de­ny­nus nuo mik­rop­las­tikų, gy­dy­ti sun­kias li­gas ir kur­ti eko­lo­giš­kesnę kas­die­nybę.

Šis pre­pa­ra­tas ne­pap­ras­tai gre­tai bu­vo pri­tai­ky­tas pra­kti­ko­je. Vie­na bio­tech­no­lo­gi­jos kom­pa­ni­ja sėkmin­gai pa­nau­do­jo M. Sur­do­kaitės pro­duktą sme­genų ląstelėms, for­muo­jan­čioms mie­liną, da­žy­ti. Mie­li­no da­žy­mas leid­žia tir­ti pro­ce­sus, vyks­tan­čius ser­gant skle­ro­ze, ši­zof­re­ni­ja ir pa­na­šio­mis li­go­mis.

Kar­tu su šiuo gar­bin­gu įver­ti­ni­mu M. Sur­do­kaitė ap­do­va­no­ta ir spe­cia­liuo­ju pri­zu – kvie­ti­mu į No­be­lio pre­mijų įtei­ki­mo ce­re­mo­niją Stok­hol­me, Šve­di­jo­je.


Metų star­tuolės – prie­š plas­tiką

Kuo džiaug­tis ir švęsti šį ru­denį tu­ri ir Vo­kie­ti­jo­je 2020 me­tais įmonę „Tra­ce­less“ („Be pėdsakų“) įkūru­sios mokslų dak­tarės An­ne Lamp ir Jo­han­na Baa­re. Dviejų jaunų mo­terų įkur­ta įmonė dau­giau­siai iš žemės ūky­je natū­ra­liai su­si­da­ran­čių au­ga­li­nių at­liekų ga­mi­na tva­rią al­ter­na­ty­vią med­žiagą įpras­tiems sin­te­ti­niams ir biop­las­ti­ko ga­mi­niams.

Rugsė­jo 13 d. Ham­bur­ge vy­ku­sia­me star­tuo­lių įver­ti­ni­mo me­ti­nia­me ren­gi­ny­je „Deuts­cher Gründerp­reis“ žie­dinės bioe­ko­no­mi­kos star­tuo­lių ka­te­go­ri­jo­je ši kom­pa­ni­ja pri­pa­žin­ta nu­galė­to­ja.

Mer­gi­nos pa­si­ūlė idėją kaip spręsti pa­sau­linę už­terš­tu­mo plas­ti­ku pro­blemą. Šis ne­pap­ras­tai ak­tua­lus iš­ra­di­mas la­bai ver­ti­na­mas ir pa­lai­ko­mas, kom­pa­ni­ja ga­vo 2,42 mln. eurų pa­ramą iš Eu­ro­pos ino­va­cijų ta­ry­bos, šiuo me­tu jau dir­ba su ban­do­mai­siais pro­duk­tais su to­kio­mis Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je ži­no­mo­mis kom­pa­ni­jo­mis kaip OT­TO, „Luft­han­sa“, „Cha­peau“.


Biop­las­ti­kas ge­riau, bet ne išei­tis

Prieš kurį laiką kaip eko­lo­giš­kenė al­ter­na­ty­va rin­ko­je pa­si­rodė biop­las­ti­kas. Bio­lo­gi­nio pa­grin­do plas­ti­kai ga­mi­na­mi ne iš iš­kas­ti­nio ku­ro, o iš at­si­nau­ji­nan­čių au­ga­linės kilmės ža­liavų – ku­kurūzų, bul­vių ir cuk­ra­nend­rių ar­ba iš ki­tos bio­masės. Prob­le­ma ta­me, kad dau­ge­lio bio­lo­ginės kilmės plas­tikų ža­lia­va yra ver­tin­gi mais­to pro­duk­tai, ku­riuos rei­kia užau­gin­ti. Kuo di­des­nis jų po­rei­kis, tuo in­ten­sy­viau nau­do­ja­ma ir tuo pa­čiu ali­na­ma dir­ba­ma žemė.

Ta­čiau tą at­per­ka ma­žesnė ap­lin­kos tar­ša, nes bio­lo­giš­kai skaidų plas­tiką gy­vi or­ga­niz­mai ga­li su­skai­dy­ti į gam­to­je natū­ra­liai esan­čius ele­men­tus, to­kius kaip CO2 ar­ba me­ta­nas, van­duo ir bio­masė. Pra­mo­ni­nio kom­pos­ta­vi­mo sąly­go­mis (maž­daug 58°C tem­pe­ratū­ro­je) to­kie plas­ti­kai suy­ra po trijų, o bio­lo­giš­kai – po še­šių mėne­sių.

Bet bio­lo­giš­kai skai­dus plas­ti­kas ne­būti­nai yra bio­lo­gi­nis, nes ga­li būti ga­mi­na­mas iš at­si­nau­ji­nan­čių ža­liavų ar­ba iš­kas­ti­nio ku­ro. Ki­taip ta­riant, biop­las­ti­kas ga­li būti bio­lo­ginės kilmės, bio­lo­giš­kai skai­dus ar­ba abu kar­tu, pri­klau­so­mai nuo to, ar pa­teks į aukš­tos tem­pe­ratū­ros sąly­gas. Ap­lin­ko­je, kur to­kių sąlygų nėra, biop­las­ti­kas deg­ra­duotų la­bai lėtai, ga­li būti, kad ne­suirtų iš vi­so, tuo vis tiek di­din­da­mas taršą.


Grei­tai suy­ran­tis plas­ti­kas iš at­liekų

Dr. A. Lamp ir J. Baa­re su­ra­do būdą, kaip iš žemės ūkio pra­monės li­ku­čių, va­di­na­mo­sios 2-os kar­tos bio­masės, pa­ga­min­ti naują med­žiagą – al­ter­na­tyvą plas­ti­kui. Idė­ja, kaip iš pa­nau­dotų žemės ūkio pra­monės li­ku­čių, to­kių kaip grūdų va­ly­mo at­lie­kos ir pan., ino­va­ty­vių tech­no­lo­gi­nių pro­cesų dėka iš­gau­ti natū­ra­lius bio­po­li­me­rus, yra ir pa­pras­ta, ir kar­tu ste­bi­nan­ti. Anot moks­li­nin­kių, užuot sin­te­tinę ir kūrę nau­jas po­li­merų mo­le­ku­les, ga­li­me pa­nau­do­ti tas, ku­rias gam­ta jau su­kūrė, bet jas iš­me­ta­me kaip ne­be­rei­ka­lin­gas.

Ga­my­bos pro­ce­sas vi­siš­kai ne­kenks­min­gas ap­lin­kai. Ki­log­ra­mas nau­jo­sios med­žia­gos „su­tau­po“ ki­log­ramą plas­ti­ko, ku­ris daž­niau­siai at­si­du­ria van­de­ny­nuo­se ar miš­kuo­se, 100 l van­dens, 1,06 aro žemės, CO2 emi­siją su­ma­ži­na 1,65 kg, taip pat su­tau­po­ma ir ne­ma­žai iš iš­kas­ti­nio ku­ro gau­na­mos ener­gi­jos.

„Tra­ce­less“ su­kur­ta med­žia­ga suy­ra natū­ra­lio­mis sąly­go­mis pa­pras­čiau­sio kom­pos­to krūvo­je ar­ba net jei kur vėjas nu­nešė po med­žiu ar į van­de­nį, o sui­ru­si ne­pa­lie­ka jo­kių kenks­mingų med­žiagų. Prik­lau­so­mai nuo sto­rio, iš nau­jo­sios med­žia­gos pa­ga­min­ta pa­kuotė, iš­mes­ta ap­lin­ko­je, vi­siš­kai ir ne­kenks­min­gai suy­ra per 2–9 sa­vai­tes.


Plas­ti­ku pla­ne­tos ne­be­nuo­dy­si­me

Da­bar ga­mi­na­ma dar ne­daug nau­jo­sios rūšies plas­ti­ko, ta­čiau atei­ty­je apim­tys plėsis. Ga­my­bos pa­jėgu­mai, kom­pa­ni­jos at­stovų tei­gi­mu, da­bar sie­kia apie 2,4 tūkst. tonų, ta­čiau ti­ki­ma­si, kad šie­met jie be­veik pa­dvi­gubės, o 2026 m. turėtų pa­siek­ti maž­daug 7,5 tūkst. tonų. Prik­lau­so­mai nuo ža­liavų šal­ti­nių priei­na­mu­mo, ga­my­ba turėtų la­bai spartė­ti ir išaug­ti iki 2050 m., kai vi­sa iš­kas­ti­nių med­žiagų pa­grin­du ga­mi­na­mo plas­ti­ko pra­monė pri­valės stab­dy­ti sa­vo veiklą.

At­siim­da­mos pres­ti­žinį Vo­kie­ti­jos „Metų star­tuo­lio“ ap­do­va­no­jimą, moks­li­ninkės sakė, kad šia­me eks­pe­ri­men­te va­do­va­vo­si pa­sau­lio be tar­šos ir at­liekų vi­zi­ja. Jų ir vi­sos jų ko­man­dos did­žiau­sias sie­kis – ne tik pa­dėti išspręs­ti tar­šos plas­ti­ku pro­blemą, bet ir atei­čiai pa­lik­ti šva­resnę pla­netą.

Kad mes vi­si taip gal­vo­tu­me ir to siek­tu­me, gal ta­da plas­ti­ki­nis „Vy­tau­to“ mi­ne­ra­li­nio van­dens bu­te­lis, kurį sa­vo do­ku­men­ti­nia­me fil­me apie pla­ne­tos van­de­nynų taršą plas­ti­ku už­fik­sa­vo britų BBC, o pa­rodė Vo­kie­ti­jos te­le­vi­zi­ja, ne­drei­fuotų kaž­kur prie Ga­la­pagų salų. Gerų ži­nių apie ateitį be įky­raus plas­ti­ko jau yra, tik kiek­vie­nas mūsų el­kimės at­sa­kin­giau ir ne­šiukš­lin­ki­me, kur pa­puolė.