Paskutinis festivalio koncertas

Fes­ti­va­lio ren­gė­jų nuo­trau­ka
Šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­niam or­kest­rui di­ri­guo­ja cha­riz­ma­tiš­ka­sis Mo­des­tas Bar­kaus­kas
Rug­sė­jo 29 d., sek­ma­die­nį, 16 val., Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je nu­skam­bės pa­sku­ti­nis XIV tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio kon­cer­tas. Šį kar­tą vi­sų dė­me­sio lauks Šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­nis or­kest­ras.

At­li­kė­jai – M. Rost­ro­po­vi­čiaus lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Pa­gal­ba Lie­tu­vos vai­kams“ da­ly­viai: Jus­tas Drak­šas (tri­mi­tas), Lie­pa Jur­gu­ta­vi­čiū­tė (smui­kas), Ru­gi­lė Juk­ne­vi­čiū­tė (vio­lon­če­lė), Jo­nas Voz­bu­tas (akor­deo­nas) ir Ro­kas Makš­tu­tis (klar­ne­tas). Di­ri­guos me­no va­do­vas ir vyr. di­ri­gen­tas Mo­des­tas Bar­kaus­kas.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­nis or­kest­ras – tai ko­lek­ty­vas, gar­sė­jan­tis uni­ver­sa­lu­mu, pro­fe­sio­na­lu­mu, me­ni­ne vaiz­duo­te. Sti­lin­gas, vi­sa­pu­siš­kas, žais­min­gas, stul­bi­nan­tis – ko­kių tik epi­te­tų nė­ra su­lau­kęs per dvi­de­šimt pen­ke­rius gy­va­vi­mo me­tus.

Dau­ge­lis pa­ste­bi, kad iš ki­tų Lie­tu­vos ko­lek­ty­vų jis iš­si­ski­ria ypa­tin­gu uni­ver­sa­lu­mu. Be di­din­gos ba­ro­ki­nės mu­zi­kos, jo re­per­tua­re – dau­giau kaip tris­de­šim­ties Lie­tu­vos au­to­rių opu­sai: nuo se­no­sios mu­zi­kos iki Lie­tu­vos mu­zi­kos aka­de­mi­jos stu­den­tų dar­bų.

Ka­me­ri­nis or­kest­ras tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją – jau penk­tus me­tus ren­gia lab­da­rin­gus kon­cer­tus kar­tu su M. Rost­ro­po­vi­čiaus lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Pa­gal­ba Lie­tu­vos vai­kams“ da­ly­viais. Ši­taip sie­kia­ma at­min­ti ir pa­gerb­ti pa­sau­li­nio gar­so vio­lon­če­li­nin­ką, di­ri­gen­tą, žmo­gaus tei­sių gy­nė­ją, fi­lant­ro­pą Mstis­la­vą Rost­ro­po­vi­čių.

Gar­sus mu­zi­kas glo­bo­jo tiek li­ki­mo ta­len­tu ap­do­va­no­tus, tiek li­gos nu­skriaus­tus vai­kus. To­dėl kar­tu su Šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­niu or­kest­ru, di­ri­guo­ja­mu M. Bar­kaus­ko, fes­ti­va­lio sce­no­je pa­si­ro­dys M. Rost­ro­po­vi­čiaus fon­do re­mia­mi jau­nie­ji sce­nos at­li­kė­jai.