Plungės TAU paminėjo 10-metį

Li­nos RUI­BIENĖS nuo­trau­ka
Šo­kių ko­lek­ty­vas „Mo­na jupė“ traukė akį sa­vo ryš­kiu sce­ni­niu įvaizd­žiu
Rugsė­jo 30 dieną į Plungės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­ziją su­gūžėjo gau­sus būrys iš­si­da­bi­nu­sių sen­jorų, įstai­gos dar­buo­tojų, mal­dos namų at­stovų, po­li­tikų ir kitų gar­bių sve­čių. Vi­sus čio­nai su­būrė gra­žus tiks­las – pa­svei­kin­ti Plungės tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­tetą su pra­smin­gu 10-ies metų veik­los ju­bi­lie­ju­mi. Šventės „Ru­denė­jan­čiu ta­ku“ me­tu ne­ti­lo dai­nos ir eilė­raš­čių po­smai, su­šok­tas ne vie­nas šo­kis, o skar­dus juo­kas bei ore tvy­ro­ju­si ge­ra nuo­tai­ka at­min­ty­je iš­liks dar il­gai.

Prieš de­šimt metų Plungė­je su­si­būrė veik­lių žmo­nių grupė ir prie  Pas­laugų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cent­ro įkūrė Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­tetą (TAU). Tuo me­tu rek­to­riu­mi bu­vo de­le­guo­tas Egi­di­jus Bu­lo­vas. Taip pat bu­vo įsteig­ti du fa­kul­te­tai: Svei­ka­tos ir Dva­si­nio to­bulė­ji­mo bei kultū­ros, jų de­ka­nais ta­po E. Bu­lo­vas ir Sta­nis­lo­vas Tut­lys. Į šią veiklą no­riai įsit­raukė net 127 na­riai, o pa­ts Plungės TAU pa­laips­niui vis au­go, plėtėsi, taip pat daugė­jo ir no­rin­čiųjų tap­ti stu­den­tais.

Šiuo me­tu, uni­ver­si­te­tui pra­dėjus jau vie­nuo­lik­tus me­tus, vei­kia ke­tu­ri fa­kul­te­tai: Svei­ka­tos, Kultū­ros, Namų ūkio bei Pa­sau­lio pa­ži­ni­mo. O stu­dentų skai­čius išau­go net iki 280.

Plungės TAU su­si­būrė du puikūs me­no ko­lek­ty­vai. Tai mo­terų an­samb­lis „Šir­dies me­lo­di­ja“, ku­riam va­do­vau­ja Rūta Čer­nec­kienė, ir šo­kių ko­lek­ty­vas „Mo­na jupė“ su va­do­ve Ai­da Braz­dei­kie­ne. Be to, būta Dis­ku­sijų, Mo­terų ir Poe­zi­jos mylė­tojų klubų.

Šis uni­ver­si­te­tas, kaip ir pri­klau­so, tu­ri sa­vo himną, vėliavą bei lo­go­tipą. Stu­den­tai mie­lai ren­ka­si į edu­ka­ci­nius už­siė­mi­mus, spor­to var­žy­bas, ren­gia iš­vy­kas. Klu­bo na­riai vie­to­je tik­rai ne­sėdi, o to pui­kus įro­dy­mas – ap­ke­liau­ta vi­sa Lie­tu­va, Lat­vi­ja. Pa­bu­vo­ta ir kiek tolė­liau – Len­ki­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je.

Uni­ver­si­te­te už­siė­mi­mus ve­da ir stu­dentų aki­ratį ple­čia skir­tingų pro­fe­sijų at­sto­vai: dva­si­nin­kai, mo­ky­to­jai, gy­dy­to­jai bei ki­ti gar­bin­gi as­me­nys.

Ren­gi­nio me­tu nuo­šir­di pa­dėka nuo vi­sos Plungės TAU bend­ruo­menės skrie­jo Plungės pa­slaugų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cent­rui, jo di­rek­to­riui Ado­mui Kri­pui, dar­buo­to­joms Lai­mai Gal­va­naus­kie­nei ir Vi­dai My­li­mie­nei. Dėko­ta ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­rui Aud­riui Kli­šo­niui, Sei­mo na­riui Jo­nui Var­ka­liui, de­ka­nui Vy­tau­tui Ged­vai­niui, ko­lek­tyvų va­do­vams.

10-ies metų su­kaktį at­šventęs ir nau­jus moks­lo me­tus pra­dėjęs Plungės TAU kvie­čia pri­si­jung­ti ir nau­jus na­rius. Su­si­domė­ju­sie­ji ga­li kreip­tis į Plungės pa­slaugų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cent­ro dar­buo­to­jas L. Gal­va­naus­kienę ar V. My­li­mienę (V. Ma­čer­nio g. 29 ).