Už dėmesį kultūrai – „Auksinio fenikso“ apdovanojimas

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
A. Kli­šo­nis (cent­re) su žmona Inesa, jį pa­svei­kin­ti at­vy­ku­sio­mis kultū­ros dar­buo­to­jo­mis, R. Ma­tu­liu ir mi­nist­ru S. Kai­riu (tre­čias iš de­šinės)
Pir­ma­dienį Vil­niaus ro­tušė­je iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos me­tu įteik­ti did­žiau­sios ša­lies kultū­ros bend­ruo­menės – Lie­tu­vos kultū­ros centrų aso­cia­ci­jos – ap­do­va­no­ji­mai „Auk­si­nis fe­nik­sas“. Vie­na iš pen­kių var­di­nių „Auk­si­nio fe­nik­so“ skulptūrė­lių iš sos­tinės par­ke­lia­vo ir į Plungę. Ją par­vežė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, pri­pa­žin­tas metų kultū­ros po­li­ti­ku. Įtei­kiant ap­do­va­no­jimą mūsų sa­vi­val­dybės va­do­vui ak­cen­tuo­ta, kad jo dėka Plungės ra­jo­nas ta­po svar­biu, sa­vi­tu pro­fe­sio­na­liai ku­ria­mos kultū­ros kraš­tu.Plungė tu­ri kuo did­žiuo­tis

Prieš ap­do­va­no­da­mas metų kultū­ros po­li­ti­ku šie­met iš­rinktą A. Kli­šonį, kultū­ros mi­nist­ras Si­mo­nas Kai­rys pir­miau­sia pa­dėko­jo Lie­tu­vos kultū­ros centrų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tui Ro­mui Ma­tu­liui už su­kurtą tra­di­ciją kas­met pa­gerb­ti dau­giau­siai kultū­ros sri­čiai nu­si­pel­niu­sius as­me­nis ir or­ga­ni­za­ci­jas.
O skelb­da­mas no­mi­na­ci­jos lau­reatą S. Kai­rys pa­si­džiaugė, kad jis – ne vals­tybės, o sa­vi­val­dybės po­li­ti­kas, konk­re­čiai – me­ras, ku­riam rūpi vi­si sek­to­riai, tarp jų – ir itin svar­bią vietą uži­man­ti kultū­ra. „La­bai svar­bu, kad po­li­ti­kas su­prastų kultū­ros reikšmę, pri­si­dėtų prie jos vyks­mo“, – kalbė­jo mi­nist­ras, pa­sak ku­rio, Plungės me­ras tai pui­kiai su­vo­kia ir tai at­si­spin­di jo dar­buo­se.
Tam pri­tarė ir ren­ginį vedęs UAB „Sho­wArt“ va­do­vas Artū­ras Tro­fi­mo­vas, ku­rio žod­žiais, Plungės kraš­tas iš­ties tu­ri kuo did­žiuo­tis – čia mo­der­ni­zuo­tos ir šiuo­lai­kiš­kai įreng­tos vi­sos kultū­ros įstai­gos, nuo­lat gražė­ja mies­to ir ra­jo­no vie­šo­sios erdvės, ku­rios pri­tai­ko­mos kultū­rinėms veik­loms. Pa­sid­žiaug­ta ir kultū­ros bei me­no sri­ty­je dir­ban­tiems žmonėms ski­ria­mu dėme­siu – jiems su­da­ry­tos pui­kios dar­bo sąly­gos, jais be­sąly­giš­kai pa­si­ti­ki­ma, re­mia­mos ir pa­lai­ko­mos vi­sos kūrėjų ini­cia­ty­vos.
Kad kultū­ra tiek vals­tybė­je, tiek sa­vi­val­dybė­je vai­di­na svarbų vaid­menį, kalbė­jo ir pa­ts A. Kli­šo­nis, ta­čiau, jo nuo­mo­ne, tai, kad Plungė­je kultū­ra kles­ti, – ne tik jo nuo­pel­nas. Dėl to šį ap­do­va­no­jimą prii­man­tis ne kaip sa­vo, o kaip visų kultū­ros sri­ty­je mūsų sa­vi­val­dybė­je dir­ban­čių žmo­nių. Jiems gra­žių žod­žių me­ras ne­gailė­jo tiek at­siim­da­mas ap­do­va­no­jimą, tiek po ce­re­mo­ni­jos kal­bin­tas žur­na­listų.
„Tai – di­de­lis įver­ti­ni­mas, bet, kaip ir minė­jau per ce­re­mo­niją, jis skir­tas vi­sai Plungės kraš­to kultū­ros bend­ruo­me­nei. Plun­gei yra pa­si­sekę su kultū­ros centrų va­do­vais, su­ge­ban­čiais su­telk­ti žmo­nes kultū­rai, ini­ci­juo­ti aukš­to ly­gio ren­gi­nius. Apsk­ri­tai Plungė – ta vie­ta, ku­ri kultū­ros at­žvil­giu tu­ri tu­rinį“, – kalbė­jo me­ras.


Iš vi­so – pen­kios no­mi­na­ci­jos

Pres­ti­ži­nių „Auk­si­nio fe­nik­so“ ap­do­va­no­jimų, su­rengtų jau aš­tuntąjį kartą, me­tu kas­kart pa­ger­bia­mi ke­li fi­zi­niai ar ju­ri­di­niai as­me­nys, sva­riau­siai nu­si­pelnę ša­lies kultū­rai, jos plėtrai, per­da­vi­mui, sau­go­ji­mui, taip pat kultū­ros centrų sis­te­mos vys­ty­mui­si, to­bu­li­ni­mui ir vie­ši­ni­mui.
Sie­kiant įvar­din­ti ir pa­gerb­ti šiais me­tais ir per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus dau­giau­siai kultū­ros sri­čiai nu­si­pel­niu­siuo­sius, bu­vo įsteig­tos pen­kios gar­bin­gos no­mi­na­ci­jos. Į jas šie­met pre­ten­da­vo be­veik ke­tu­rias­de­šimt pre­ten­dentų, tarp ku­rių – me­rai, pra­monės, vers­lo ir vi­suo­me­ninės or­ga­ni­za­ci­jos, žur­na­lis­tai, va­dy­bi­nin­kai, me­no ko­lek­tyvų va­do­vai, kultū­ros ir me­no kūrėjai.
Tad spe­cia­liai ap­do­va­no­ji­mui su­kur­tos „Auk­si­nio fe­nik­so“ skulptūrėlės įteik­tos ne tik metų kultū­ros po­li­ti­ku iš­rink­tam 
A. Kli­šo­niui. Metų kultū­ros cent­ro va­do­vu pri­pa­žin­ta Ma­ri­jam­polės kultū­ros cent­ro di­rek­torė Ri­ma Striau­šienė, metų kultū­ros kūrėju pa­skelb­tas Pab­radės fan­fa­ri­nio or­kest­ro va­do­vas Bro­nis­lo­vas Vi­li­mas.
Metų kultū­ros rėmėjo var­du pa­si­puošė UAB „Sa­vingė“, ku­rios va­do­vas – ap­do­va­no­jimą at­si­ėmęs įmonės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Vai­ce­kaus­kas. O metų kultū­ros centrų par­tne­riu iš­rink­tas Tau­ti­nių ma­žumų de­par­ta­men­tas ir jo di­rek­torė Vi­da Mont­vy­daitė.
„Jūs vi­si, sa­vo veik­la, kūry­ba ir ge­ru­mu ku­rian­tys ša­lies ge­rovę, esa­te fe­nik­sai“, – svei­kin­da­mas ap­do­va­no­jimų lau­rea­tus bei vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius sakė šių ap­do­va­no­jimų ini­cia­to­rius R. Ma­tu­lis.


„Su kultū­ra ir kultū­ro­je esa­me tie­siog stip­res­ni“

Vil­niaus ro­tušė­je vy­ku­sio­se iš­kilmė­se da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nausė­da. „Šian­dien dėko­ja­me tiems, ku­rie sa­vo kas­die­niu dar­bu kultū­ros bend­ruo­menė­se ku­ria par­tne­rystės tink­lus, plėto­ja pa­si­tikė­ji­mu bei įsik­lau­sy­mu grįstą dia­logą ir sa­vo pa­vyzd­žiu liu­di­ja kultū­ros reikšmę bei pra­smę kiek­vie­nam iš mūsų, kaip ir vi­sai pi­lie­ti­nei bend­ri­jai – mūsų Lie­tu­vai“, – kalbė­jo ša­lies va­do­vas.
Sa­vo kal­bo­je G. Nausė­da ak­cen­ta­vo ir kultū­ros centrų  reikšmę bei dėko­jo vi­siems kūrėjams už pro­fe­sio­na­lumą, kūrybą ir svar­bias ini­cia­ty­vas. „Su kultū­ra ir kultū­ro­je esa­me tie­siog stip­res­ni. Todėl kultū­ros cent­rams ten­ka did­žiulė at­sa­ko­mybė telk­ti bend­ruo­me­nes, kultū­ros ir me­no pro­fe­sio­na­lus bei mėgėjus, at­si­žvel­giant į be­si­kei­čian­čius po­rei­kius ir mūsų vals­tybės už­sibrėžtą rai­dos kryptį. Ir to­liau rem­simės į jus, siek­da­mi už­tik­rin­ti kultū­ros pa­slaugų priei­na­mumą vie­tos bend­ruo­menėms at­pažįs­ta­mo­se ir priim­ti­no­se erdvė­se“, – sakė Pre­zi­den­tas.
Prie svei­ki­nimų pri­si­dėjo ir Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma, Kultū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pro­f. Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, kultū­ros vi­ce­mi­nist­ras Al­bi­nas Vil­čins­kas, Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos di­rek­torė Ro­ma Ža­kai­tienė, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kultū­ros cent­ro di­rek­to­rius Sau­lius Liau­sa. Nuo Mi­nistrės Pir­mi­ninkės Ing­ri­dos Ši­mo­nytės svei­ki­ni­mo žod­žius per­davė  jos pa­tarė­ja kultū­rai dr. Gab­rielė Žai­dytė.
O ko­kios iš­kilmės be kon­cer­tinės pro­gra­mos. Ją kultū­ros bend­ruo­me­nei bei vi­siems ap­do­va­no­jimų sve­čiams do­va­no­jo ope­ros so­lis­tas Liu­das Mi­ka­laus­kas, ak­to­rius Ge­di­mi­nas Stor­pirš­tis, at­likė­ja Bjel­le ir Mi­ko Ka­ro­so va­do­vau­ja­mas Tau­ragės kultū­ros cent­ro leng­vo­sios mu­zi­kos or­kest­ras.


Pas­vei­ki­no ir sa­viš­kiai

Pa­si­bai­gus ofi­cia­lia­jai ren­gi­nio da­liai, lau­rea­tus su­sku­bo svei­kin­ti ir ki­ti jų įver­ti­ni­mu be­si­džiau­gian­tys as­me­nys. Merą A. Kli­šonį, į iš­kil­mes at­vy­kusį drau­ge su žmo­na Ine­sa, į sos­tinę pa­gerb­ti atskubėjo gau­sus būrys mūsų kraš­to kultū­ros dar­buo­tojų. Kraš­tie­čiui ranką spaudė ir J. Raz­ma, kitų sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai. Ats­ki­rai merą pa­svei­ki­no ir Pre­zi­den­tas su pirmą­ja ša­lies po­nia.
Į Plungę ap­do­va­no­jimą par­ve­žusį A. Kli­šonį kitą­dien pa­gerbė ir ko­le­gos iš Sa­vi­val­dybės. „Nuo­šird­žiai džiau­giamės ir did­žiuo­jamės, kad vie­nas iš reikš­min­giau­sių ap­do­va­no­jimų kultū­ros sri­ty­je par­vež­tas būtent į Plungės ra­joną. Ko­lek­ty­vo var­du svei­ki­na­me Jus su šiuo ap­do­va­no­ji­mu ir reiš­kia­me pa­dėką už dėmesį ra­jo­no kultū­ros sri­čiai. Stip­ri kultū­ra – stip­ri ra­jo­no bend­ruo­menė,“ – kalbė­jo vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas.
Tie­sa, me­ro iš sos­tinės par­vež­ta „Auk­si­nio fe­nik­so“ skulptūrėlė mūsų krašte – jau tre­čio­ji. Tokį ap­do­va­no­jimą yra ga­vu­si UAB „Plungės Lagū­na“, 2014-ai­siais pel­niu­si metų kultū­ros me­ce­na­to ar rėmėjo vardą, o Plungės kultū­ros cent­ro sim­fo­ni­nio or­kest­ro va­do­vai Ie­va ir Pau­lius Lyg­nu­ga­riai 2017-ai­siais bu­vo pri­pa­žin­ti ge­riau­siais metų kultū­ros ir me­no kūrėjais.