Gimnazijų kiemus papuošė kilmingų ąžuolų palikuonys

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
A. Bud­riui A. Mi­cei­kienė įteikė ser­ti­fi­katą, by­lo­jantį, jog ša­lia gim­na­zi­jos pa­so­din­ti kil­min­gi ąžuo­liu­kai
Vy­tau­to Did­žio­jo uni­ver­si­te­to Žemės ūkio aka­de­mi­ja (VDU ŽŪA) kar­tu su Miškų ir eko­lo­gi­jos fa­kul­te­tu ren­gia ak­ciją „1000 ąžuolų gi­ria Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se“, ku­rios pa­grin­dinė mi­si­ja – mi­nint miš­ki­nin­kystės mokslų šimt­metį ir ak­cen­tuo­jant Pa­sau­linės žemės die­nos reikšmę, skleis­ti ži­nią apie med­žių svarbą pla­ne­tai ir mūsų visų atei­čiai dar­no­je su gam­ta. Įgy­ven­di­nant pra­smingą idėją, VDU ŽŪA ša­lies mo­kyk­loms do­va­no­ja ąžuolų so­di­nu­kus – spe­cia­liai išau­gin­tus kil­mingų Lie­tu­vos ąžuolų pa­li­kuo­nis. Da­lis to­kių so­di­nukų pir­ma­dienį pa­so­din­ti ir mūsų kraš­te – Plungės „Saulės“ ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zijų kie­muo­se. Mo­kyk­los ti­ki­si, jog šian­dien glež­ni me­de­liai išaugs į tvir­tus ir ga­lin­gus ąžuo­lus.

Me­de­liai, ak­ci­jos me­tu pa­puo­šian­tys kiek­vie­nos prie jos pri­si­jun­gu­sios mo­kyk­los te­ri­to­riją, išau­gin­ti VDU ŽŪA me­de­ly­ne. Ąžuo­liu­kai išau­go iš ąžuolų-gam­tos pa­minklų – Kau­no ra­jo­ne bu­jo­jan­čio Kar­ve­lių ąžuo­lo, ku­rio ka­mie­nas – dau­giau nei 7 met­rai, di­din­go­jo Ša­ravų ąžuo­lo, augusio Kėdai­nių ra­jo­ne, bei kitų šio kraš­to rink­ti­nių ąžuolų gi­lių.
Tie­sa, Ša­ravų ąžuo­lo šian­dien jau nėra – prie­š dau­giau nei pu­samžį sau­go­mu pa­skelbtą di­dingą medį per­nai iš­vertė smar­kus vėjas. Da­bar ga­li­ma pa­ma­ty­ti tik jo ka­mieną. Ži­no­ma, sa­vo di­dybės me­dis ne­pra­ra­do – ji lie­ka iš jo gi­lių išau­gin­tuo­se ąžuo­liu­kuo­se, ku­rie, įgy­ven­di­nus ąžuo­liukų so­di­ni­mo ak­ciją, šlamės prie ne vie­nos ša­lies mo­kyk­los.
Iš vi­so prie gra­žios ir pra­smin­gos idė­jos įgy­ven­di­ni­mo pa­no­ro pri­si­dėti per 30 Lie­tu­vos mo­kyklų, tarp ku­rių – „Saulės“ gim­na­zi­ja Plungė­je ir M. Va­lan­čiaus gim­na­zi­ja Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je. Kaip sa­ko ak­ci­jos su­ma­ny­to­jai, tai – pri­si­dėji­mas prie Lie­tu­vos gam­tos iš­sau­go­ji­mo, stip­rybės ženk­las mo­kyk­lo­se ir VDU ŽŪA bei ug­dy­mo įstaigų bend­rystės sim­bo­lis. Kiek­vie­nas di­din­gos kilmės ąžuo­las mo­kyk­los kie­me ne tik sim­bo­li­zuos ryšį su že­me, gam­ta, bet ir sim­bo­liš­kai teiks stip­rybės kas­die­niuo­se dar­buo­se bei ryž­to di­dingų tikslų sie­ki­me.
Prieš ąžuo­liukų so­di­ni­mo ce­re­mo­niją, ku­rio­je da­ly­va­vo Žemės ūkio aka­de­mi­jos kanc­lerė pro­f. dr. Ast­ri­da Mi­cei­kienė, mar­ke­tin­go koor­di­na­torė Dei­me­na Mont­vy­daitė, Miškų ir eko­lo­gi­jos fa­kul­te­to de­ka­nas pro­f. dr. Vi­tas Ma­ro­zas, Miškų ir eko­lo­gi­jos fa­kul­te­to do­cen­tas dr. Re­mi­gi­jus Žal­kaus­kas, tiek vie­nos, tiek ki­tos gim­na­zi­jos vy­res­niųjų kla­sių moks­lei­viai turė­jo pro­gą su­si­pa­žin­ti su VDU ŽŪA, su­ži­no­ti dau­giau apie čia esan­čias stu­dijų pro­gra­mas. Pris­ta­ty­ta ir Žemės ūkio aka­de­mi­jos veik­los svar­ba tva­riam bei pa­žan­giam vys­ty­mui­si, pla­ne­tos atei­čiai.
Po pa­žin­ties su įstai­ga pe­rei­ta prie gra­žiau­sio mo­men­to – ąžuo­liukų so­di­ni­mo. Tiek Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, tiek Plungės gim­na­zi­jos kie­mus pa­puošė de­šimt kil­mingų ša­lies ąžuolų pa­li­kuo­nių.
Vie­nas iš pa­so­dintųjų „Saulės“ gim­na­zi­jos te­ri­to­ri­jo­je – ypa­tin­gas, mat skir­tas įstai­gos 25 metų ju­bi­lie­jui pa­minė­ti bei gim­na­zi­jos įkūrėjui Juo­zui Mi­la­šiui at­min­ti. Abiems mo­kyk­loms A. Mi­cei­kienė įteikė ser­ti­fi­ka­tus, liu­di­jan­čius, jog pa­so­din­ti ąžuo­lai – kil­min­gi, nes išau­gin­ti, kaip minė­ta, iš sau­gomų, gam­tos pa­mink­lais pri­pa­žintų ąžuolų gi­lių.
Pa­so­di­nus so­di­nu­kus prie „Saulės“ gim­na­zi­jos, vi­si pa­kvies­ti da­ly­vau­ti įgy­ven­di­nant kitą gražų su­ma­nymą – sėjant saulėgrąžų sėklas šlai­te prie va­di­na­mo­sios Plungės jūros. Kaip ži­nia, saulėgrą­žos – op­ti­miz­mo, išt­vermės bei bran­duo­li­nio nu­si­gink­la­vi­mo sim­bo­lis. Prieš 26 me­tus Uk­rai­na at­si­sakė bran­duo­li­nių ra­ketų ir jų sau­go­ji­mo vie­to­se kar­tu su JAV bei Ru­si­jos at­sto­vais pa­so­di­no saulėgrąžų. Šis ges­tas įtvir­ti­no pa­žadą gy­ven­ti tai­ko­je.
Sie­kiant pri­min­ti ag­re­sorės vardą pa­grįstai už­si­tar­na­vu­siai Ru­si­jai apie vi­siems mums žadėtą taiką, Plungė­je ir ne tik ži­no­mas krep­ši­nio tre­ne­ris Ge­na­di­jus Glik­ma­nas ir jo žen­tas Kęstu­tis Mi­ciu­le­vi­čius pa­kvietė pa­kar­to­ti gražų gestą – pa­sėti saulėgrąžų sėklų Plungės jūros šlai­te. Pri­si­min­ta, jog saulėgrą­žos yra ne tik tai­kos, bet ir ne­blėstan­čios Uk­rai­nos ko­vo­tojų drąsos, vil­ties ir so­li­da­ru­mo sim­bo­lis.