Mokyklose nebeliko nei rūbininkų, nei pačių rūbinių

Li­nos RUI­BIENĖS nuo­trau­ka
Nuo šių mokslo metų po spin­te­lę turės vi­si Plungės kraš­to moks­lei­viai
Nors, pa­vyzd­žiui, JAV mo­kyk­los ne­įsi­vaiz­duo­ja­mos be mo­ki­niams skirtų spin­te­lių, Lie­tu­vo­je to­li gra­žu ne kiek­vie­na švie­ti­mo įstai­ga vie­toj rūbinės tu­ri moks­lei­vių vir­šu­ti­niams dra­bu­žiams ar ki­tai ap­ran­gai skir­tas spin­te­les. Kas anks­čiau bu­vo ma­to­ma tik fil­muo­se, ar­ti­miau­siu me­tu taps kas­die­niu reiš­ki­niu ir mūsų mo­kyk­lo­se, mat vis dau­giau jų at­si­sa­ko rūbi­nių.

Įpras­tas rūbi­nes pa­keis­ti in­di­vi­dua­lio­mis spin­telė­mis už­si­mota ir Plungės mo­kyk­lose, tik ne vi­si šį su­ma­nymą su­ti­ko su džiaugs­mu – tiek moks­lei­vių tėvai, tiek pa­tys vai­kai, iš­vydę, ko­kio dyd­žio spin­telės ri­kiuo­ja­mos jų mo­kyk­lo­se, ne juo­kais su­ne­ri­mo, kur šal­tuo­ju metų lai­ku reikės dėti striu­kes ir pal­tus, nes nau­jo­sios spin­telės – la­bai jau ankš­tos.

 

Spin­telės – per ma­žos

Nau­jo­sios spin­telės ta­po po­pu­lia­ria te­ma ne tik tarp šei­mos na­rių, su­kan­čių gal­vas, kur nuo šiol vai­kai turės dėti vir­šu­ti­nius ap­da­rus, nes spin­telės – per­ne­lyg ma­žos, bet ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. O vie­na plun­giškė net į „Že­mai­čio“ re­dak­ciją kreipė­si, re­to­riš­kai klaus­da­ma, ar vald­žia sumąstė iš vaikų pa­si­ty­čio­ti, to­kias spin­te­les mo­kyk­lo­se pa­sta­ty­da­ma. „Ką mo­ki­niai ten lai­kys – knygą ar prie­špie­čių dėžutę?“ – svarstė į žur­na­lis­tus krei­pu­sis mo­te­ris. Ji nu­ėjo į mo­kyklą sa­vo aki­mis įsi­ti­kin­ti, ar tos nau­jo­sios spin­telės iš­ties to­kios ma­žos, kaip jas api­būdi­no jos duk­ra.

„Nuė­jau į mo­kyklą ir, ži­no­ki­te, li­kau ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­ta – spin­telė iš tikrųjų la­bai jau kuk­laus dyd­žio. Neį­si­vaiz­duo­ju, kaip į ją reikės su­kiš­ti žie­minę striukę. O dar nė kab­liu­ko nėra, ant ku­rio būtų ga­li­ma ją pa­ka­bin­ti. Tai ką, da­bar vai­kams duo­ti pa­ka­bas ne­štis į mo­kyklą? Ki­tu at­ve­ju striukę teks kaip sku­durą su­grūsti“, – pik­ti­no­si plun­giškė.

Kad rūbi­nes kei­čian­čios in­di­vi­dua­lios mo­ki­nių spin­telės tik­rai nėra erd­vios, įsi­ti­ki­no ir vie­no­je mo­kyk­lo­je, ku­rio­je jos jau įreng­tos, pa­si­su­kiojęs „Že­mai­tis“. Tie­sa, ten­ka pri­pa­žin­ti, kad spin­telės, nors ir ne­di­delės, pa­to­gu­mo į mo­ki­nių gy­ve­nimą vie­nu as­pek­tu tik­rai įneš – vai­kams ne­be­reikės stum­dy­tis prie rūbinės, mat spin­telės iš­ri­kiuo­tos per vi­sus ko­ri­do­rius. Be to, kiek­vie­nas moks­lei­vis turės at­skirą ra­ki­namą spin­telę.


Ža­da su­tau­py­ti

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis tei­gia, kad to­kias spin­te­les nuo šių moks­lo metų turės vi­sos Plungės kraš­to mo­kyk­los. Bent jau taip pla­nuo­ja­ma. Tad mo­kyk­lo­se ne­liks ne tik iki šiol įprastų rūbi­nių, bet ir rūbi­ninkų. Ta­me vedė­jas įžvel­gia tik pliusų, mat ne­be­reikės mokė­ti šiems dar­buo­to­jams at­ly­gi­nimų, ku­riems kas­met reikė­da­vo ga­na so­lid­žios pi­nigų su­mos – be­veik 60 tūkst. eurų. O štai spin­telės nu­pirk­tos už 128 tūkst. eurų, tad ši in­ves­ti­ci­ja at­si­pirks per dve­jus me­tus, vėliau su­tau­py­tas lėšas esą bus ga­li­ma skir­ti ki­toms švie­ti­mo reikmėms.

O kri­ti­kos dėl naujųjų spin­te­lių G. Ri­mei­kis ne­su­reikš­mi­na. Anot jo, esant bet ko­kiems pa­si­kei­ti­mams vi­sa­da at­si­ran­da žmo­nių, ku­rie juos ver­ti­na skep­tiš­kai.

„Spin­telės yra stan­dar­ti­nio dyd­žio, tin­kan­čios vir­šu­ti­niams dra­bu­žiams. Kiek te­ko jų ma­ty­ti, žiemą pūkinės striukės tik­rai tilps. Il­gi pal­tai ir­gi tilps, nors ir ne­ka­bos kaip spin­to­je – dalį pal­to bus ga­li­ma su­lanks­ty­ti ir pa­dėti ant apa­tinės len­tynėlės“, – aiš­ki­no vedė­jas.

Pa­sak jo, mo­kyk­li­nių spin­te­lių dy­dis iki šiol ne­kėlė jo­kių pro­blemų. Esą ly­giai to­kio pa­ties dyd­žio spin­te­les jau anks­čiau turė­jo da­lis Plungės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ki­nių, taip pat Lie­pijų mo­kyk­la bei Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­ja, ta­čiau iki šiol nė vie­na iš šių įstaigų ne­kėlė klau­si­mo dėl spin­te­lių dyd­žio.

G. Ri­mei­kio tei­gi­mu, prie­š per­kant spin­te­les bu­vo kon­sul­tuo­ta­si su mo­kyk­lo­mis. Vi­sos su­ti­ko, kad to­kio dyd­žio spin­telės yra tin­ka­mos. Tik „Saulės“ gim­na­zi­ja ne­va bu­vo at­krei­pu­si dėmesį, jog to­kio dyd­žio spin­telės – ne pa­čios tin­ka­miau­sios pa­si­dėti il­giems pal­tams. Ta­čiau jei būtų pa­si­rink­tos di­desnės spin­telės, vedė­jo aiš­ki­ni­mu, kiltų ki­ta pro­ble­ma – mo­kyk­lo­se neuž­tektų vie­tos vi­soms su­sta­ty­ti. Di­desnėms spin­telėms esą reikėtų ko­ne dvi­gu­bai dau­giau erdvės, to­kiu at­ve­ju jos tik­rai taptų mo­kyklų gal­vos skaus­mu.


Spin­telės vėluo­ja

Išk­lau­siu­si mo­kyklų bend­ruo­me­nių nuo­monę ir pa­stebė­ji­mus bei ap­skai­čia­vu­si po­reikį, Sa­vi­val­dybė iš vi­so nu­pir­ko 3 164 spin­te­les. Anot Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jo, pir­ki­mas vy­ko cent­ra­li­zuo­tai. Tik esą šiek tiek vėluo­ja da­lies spin­te­lių pri­sta­ty­mas. Ta­čiau G. Ri­mei­kis pa­ti­ki­no, jo per šį mėnesį jo­mis bus ap­rūpin­tos vi­sos mo­kyk­los.

„Pa­gal tiekė­jo in­for­ma­ciją ry­toj spin­telės bus pri­sta­to­mos į Plungės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­ziją, šeš­ta­dienį – į „Saulės“ gim­na­ziją, taip pat li­ku­si spin­te­lių da­lis kitą sa­vaitę turėtų pa­siek­ti ir „Bab­run­go“ pro­gim­na­ziją, Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo centrą, Alsėd­žių bei Ku­lių gim­na­zi­jas, – sakė G. Ri­mei­kis. – Nei mums, nei tiekė­jui nėra ma­lo­ni su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja. Pa­gal su­tartį vi­sos spin­telės turė­jo būti pri­sta­ty­tos iki rugpjū­čio 15 die­nos, bet tiekė­jas su­si­dūrė su lo­gis­ti­kos pro­ble­mo­mis. Pir­mo­sios spin­telės mo­kyk­las pa­siekė tik rugpjū­čio 23-ąją. Tądien jo­mis ap­rūpin­ta Plungės „Ry­to“ pa­grin­dinė mo­kyk­la. Rugpjū­čio 27-ąją spin­telės at­vež­tos ir į Se­na­mies­čio mo­kyklą“.

Kaip sakė vedė­jas, spin­te­lių idėją prie­š daug metų pa­si­ūlė pa­tys tėve­liai. Tik bėda, kad spin­te­les kurį laiką galė­jo įsi­gy­ti tik tie, ku­riems lei­do fi­nan­sinės ga­li­mybės. „Ry­to“ mo­kyk­lo­je ta­da įreng­ta dau­giau kaip 200 spin­te­lių, o Se­na­mies­čio – 140.

Ka­dan­gi jos bu­vo pirk­tos už tėvų pi­ni­gus, vai­kui bai­gus mo­kyklą, kaip pri­si­minė G. Ri­mei­kis, pra­si­dėda­vo spin­te­lių pre­ky­ba, kas ste­bint iš ša­lies la­bai ne kaip at­rodė. Ta­čiau to­kia pra­kti­ka bu­vo tai­ko­ma ne tik Plungė­je, tad vėliau tėvams leis­ta įsi­gy­ti mo­kyk­li­nes spin­te­les tik su sąly­ga, jog vai­kui bai­gus mo­kyklą ji liks įstai­gai.

In­di­vi­dua­lios spin­telės nėra nau­jovė ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos M. Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­je bei Lie­pijų mo­kyk­lo­je. Jo­mis iš­kart bu­vo ap­rūpin­ti vi­si šių įstaigų mo­ki­niai. O „Saulės“ gim­na­zi­jo­je įreng­tos spin­telės bu­vo nuo­mo­ja­mos, mo­kant mėne­sinį mo­kestį.