Plungės darželiai dirbs ir liepą, ir rugpjūtį

„Unsp­lash“ nuo­trau­ka
Ma­no­ma, kad va­sarą Plungės ra­jo­no dar­že­lius lan­kys apie 1,5 tūkst. vaikų
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba nu­sprendė šie­met leis­ti dirb­ti va­sa­ros – lie­pos ir rugpjū­čio – mėne­siais pusę ra­jo­no lop­še­lių-dar­že­lių gru­pių, jei rea­liai grupę lan­kys dau­giau nei 10 vaikų.

Toks spren­di­mas priim­tas at­si­žvel­gus į vietų lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se po­reikį. Tai­gi, dir­ban­tys tėvai ga­li būti tik­ri, kad jų vai­kai dar­že­liuo­se bus pri­žiūrė­ti ir lie­pos, ir rugpjū­čio mėne­siais. Ma­no­ma, kad va­sarą Plungės ra­jo­no dar­že­lius lan­kys apie 1,5 tūkst. vaikų.
Pla­nuo­ja­ma, kad lie­pos ir rugpjū­čio mėne­siais dar­že­liuo­se dirbs 86 grupės (vie­no­je grupė­je – 1,6 auklė­tojų eta­to). Dar­želį lan­kan­čių vaikų tėvai mokės su­tar­tinį mėne­sinį mo­kestį. Jei­gu ug­dy­mo įstaigą lan­kys vie­nas šei­mos vai­kas, tėvai mokės 40 eurų per mėnesį, jei du vie­nos šei­mos vai­kai – 70 eurų per mėnesį, jei­gu trys ir dau­giau vie­nos šei­mos vaikų, tai mo­kes­tis už kiek­vieną pa­skesnį vaiką – po 20 eurų per mėnesį.
Sa­vi­val­dy­bei lop­še­lių-dar­že­lių dar­bui du va­sa­ros mėne­sius už­tik­rin­ti pa­pil­do­mai reikės apie 100 tūkst. eurų.
Dar­želį liepą ir rugpjūtį galės lan­ky­ti vai­kai, ku­rių abu tėvai (globė­jai) dirbs. Jei grupė­se bus laisvų vietų, dar­želį galės lan­ky­ti ir vai­kai, ku­rių tėvai ne­pa­teiks pa­žymų apie sa­vo ato­sto­gas.
Jei at­si­tiktų taip, kad va­sarą kurį nors dar­želį lan­kytų vai­kas iš ki­tos iki­mo­kyk­linį ug­dymą tei­kian­čios įstai­gos, reikės su­da­ry­ti lai­kiną­sias su­tar­tis su tėvais ir nu­ro­dy­ti būti­nus įstai­gos bei tėvų įsi­pa­rei­go­ji­mus.