Rugsėjo pirmoji sukvietė gausesnį būrį pirmokų

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Rugsė­jo 1-osios šventę Plungės ra­jo­no mo­kyk­lo­se pa­si­tiks 3 750 moks­lei­vių
Ša­lies mo­kyk­lo­se nu­skambėjo Rugsė­jo pir­mo­sios skam­bu­tis, su­kvietęs ma­žus ir di­de­lius moks­lei­vius į kla­ses, kur vie­niems tik pra­si­dėjo, o ki­tiems tęsiasi ke­lionė po ži­nių pa­saulį.

Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, jog į Plungės kraš­to švie­ti­mo įstai­gas šie­met su­gužėjo dau­giau vaikų nei per­nai. Ypač džiu­gi­na pir­mokė­lių skai­čius – jų šiais moks­lo me­tais sulau­kta be­veik vi­su šim­tu dau­giau nei pra­ėju­siais.

 

Skai­čiai – op­ti­mis­ti­niai

Per­nai skųsta­si ženk­liu mo­ki­nių „nu­trupė­ji­mu“, o šie­met ga­li­ma pa­si­džiaug­ti prie­šin­gu pro­ce­su. Pre­li­mi­na­riais Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, 2022–2023 moks­lo me­tais ra­jo­no ir mies­to mo­kyk­lo­se šur­mu­liuos 3 750 moks­lei­vių. Tai yra be­veik pus­šim­čiu dau­giau nei pra­ėju­siais moks­lo me­tais, kuo­met į kla­ses su­gužė­jo 3 709 vai­kai. Tie­sa, dar anks­tes­niais me­tais bend­ras mo­ki­nių skai­čius bu­vo dar di­des­nis, ta­čiau lie­ka tikė­tis, kad op­ti­mis­tiš­kai nu­tei­kian­tys šių­me­čiai ro­dik­liai dar la­biau džiu­gins atei­ty­je.

Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, did­žiau­sio­mis mo­ki­nių skai­čiu­mi ra­jo­ne iš­lie­ka Plungės „Ry­to“ pa­grin­dinė ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los. Pas­ta­ro­jo­je ži­nių ba­gažą šiais moks­lo me­tais kaups 838 moks­lei­viai, iš ku­rių net 96 – pir­mokė­liai, su­da­ry­sian­tys 4 kla­sių komp­lek­tus. Tiek pat pir­mos klasės moks­lei­vių, pa­skirs­tytų taip pat į ke­tu­rias kla­ses, šie­met su­lauk­ė ir „Ry­to“ mo­kyk­la, jos du­ris iš vi­so pra­vėrė 787 mo­ki­niai. Praė­ju­siais moks­lo me­tais šio­se įstai­go­se mokė­si po maž­daug 800 vaikų.

Gau­saus būrio moks­lei­vių, nuaidė­jus Rugsė­jo pir­mo­sios skam­bu­čiui, su­laukė ir „Saulės“ gim­na­zi­ja, jau ke­letą metų iš eilės be­si­džiau­gian­ti vis paau­gan­čiu gim­na­zistų skai­čiu­mi. Šiais moks­lo me­tais įstaigą, pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, turėtų lan­ky­ti 640 moks­lei­vių – 40-čia dau­giau nei pra­ėju­siais moks­lo me­tais. Dar 24 moks­lei­viai lan­kys gim­na­zi­jos glo­bo­ja­mas dvi suau­gu­siųjų kla­ses.

Pa­pilnė­ju­sio­mis klasė­mis šie­met džiaugi­asi ir Ku­lių gim­na­zi­ja, ku­rio­je per­nai mokė­si 180 gim­na­zistų, o šie­met jų turėtų būti še­šiais dau­giau. Iš jų pen­kio­li­ka – pir­mokė­lių.

Ne­žy­miu pa­gausė­ji­mu pa­ten­kin­ta ir Plungės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­ja, ku­rios klasė­se šie­met, ti­ki­ma­si, šur­mu­liuos 289 vai­kai. Per­nai šią mo­kyklą lankė 277 moks­lei­viai. Dar 69 mo­ki­nu­kai šiais moks­lo me­tais moks­lus krims šiai įstai­gai pri­klau­san­čiuo­se sky­riuo­se: Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus sky­riu­je, ku­ria­me – vie­na tre­čiokų ir dvi ket­vir­tokų klasės, ir „Saulės“ sky­riu­je, į kurį turėtų at­ke­liau­ti 72 pra­di­nu­kai – 23 pir­mo­kai, 11 ant­rokų, 15 tre­čiokų ir 23 ket­vir­to­kai.


Mo­ki­nių skai­čius iš­lie­ka pa­na­šus

Į Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­ziją, šie­met pra­turtė­ju­sią ka­detų klasė­mis, at­ke­liavo de­šimt pir­mokų. Bend­ras mo­ki­nių skai­čius šio­je įstai­go­je yra pa­na­šus kaip ir per­nai – 200 (per­nai bu­vo sep­ty­niais dau­giau). Tie­sa, ši gim­na­zi­ja nau­jus moks­lo me­tus pra­dėjo be anks­čiau glo­bo­tos Grumb­lių mo­kyklėlės, ku­rią, pri­sti­gus mo­ki­nių, te­ko už­da­ry­ti.

Ne­žy­miai pa­ki­to ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos mo­ki­nių skai­čius. Šių­metę Rugsė­jo pirmąją čia šventė 176 mo­ki­niai, iš ku­rių pen­kio­li­ka – pir­mokų.

Plungės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos du­ris Moks­lo ir ži­nių dieną pra­vį 165 mo­ki­niai (šiek tiek ma­žiau nei pra­ėju­siais moks­lo me­tais). Lie­pijų mo­kyk­la su­laukė 228 mo­ki­nių – po ly­giai Ša­tei­kių ir Pla­te­lių sky­riuo­se.

Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­rą lanko 86 moks­lei­viai (pra­ėju­siais moks­lo me­tais bu­vo sau­je­le  ma­žiau –  78).

Lie­ka tikė­tis, kad vi­sus moks­lo me­tus vi­sas šis būrys moks­lei­vių turės ga­li­mybę mo­ky­tis „gy­vai“, ne nuo­to­li­niu būdu. Kad bus de­da­mos vi­sos pa­stan­gos, jog moks­lei­vi­ja mo­kytų­si kon­tak­ti­niu būdu, kalbė­jo ir ne­se­niai Plungė­je bei Rie­ta­ve lan­kiu­sis Sei­mo Pir­mi­ninkė Vik­to­ri­ja Čmi­lytė-Niel­sen.