Situacija dėl vietų darželiuose gerėja

Asociatyvi nuotrauka
Problema dėl vietų darželiuose stygiaus Plungėje jau nėra tokia opi, kokia buvo ankstesniais metais
Vietų Plungės dar­že­liuo­se sty­gius jau daug metų yra tapęs ne vie­nos plun­giš­kių šei­mos, au­gi­nan­čios dar­že­li­nuką, gal­vos skaus­mu. Tėve­liai dėl iš esmės ne­sprend­žia­mos pro­ble­mos že­ria kal­ti­ni­mus vie­tos vald­žiai ir su ne­ri­mu lau­kia kiek­vienų metų rugsė­jo pir­mo­sios, mat neaiš­ku, ar jų at­ža­la pa­klius į dar­želį.

Kiek pa­grįsti tėvų kal­ti­ni­mai, sun­ku pa­sa­ky­ti, bet teig­ti, jog ra­jo­no vald­žia sėdi su­dėju­si ran­kas, nėra vi­siš­kai tei­sin­ga. Ban­dy­da­ma bent kiek pa­ge­rin­ti si­tua­ciją, prie­š ke­letą metų, ne­pa­bi­jo­ju­si „per­lip­ti“ per Hi­gie­nos nor­mo­se nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, ji pa­di­di­no vaikų grupė­se skai­čių. Ta­čiau tai pro­ble­mos neišsp­rendė. Vietų dar­že­liuo­se vi­siems mies­to ma­žie­siems ne­pa­ka­ko ir ati­da­rius pa­pil­do­mas gru­pes Prūsa­liuo­se bei kitur. O ko­kia si­tua­ci­ja šie­met? To „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jo Gin­tau­to Ri­mei­kio.

 

Rei­kia nau­jo dar­že­lio

Ne sykį tarp iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus au­gi­nan­čių šeimų ir vie­tos po­li­tikų virė ar­šios dis­ku­si­jos dėl būti­nybės Plungė­je sta­ty­ti dar vieną dar­želį. Tėvų tei­gi­mu, tik nau­jo dar­že­lio at­si­ra­di­mas ga­li iš esmės išspręs­ti dau­gybę metų tėvus sle­gian­čią bėdą.

Šios kal­bos ne­nuė­jo per­niek – per­nai ru­denį pa­skelb­ta, jog dar vie­nas dar­že­lis mies­te tik­rai iš­dygs. Du­ris ne­va jis galėtų at­ver­ti 2025-ai­siais. Aps­vars­ty­ta ir ga­li­ma vie­ta nau­jai įstai­gai – esą idea­liau­sia ją būtų sta­ty­ti ša­lia „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos, nes ši mo­kyk­la ga­li pa­si­gir­ti di­de­le te­ri­to­ri­ja, dėl to dar­že­lis ten pui­kiau­siai tilptų. Ta­da at­kreip­tas dėme­sys ir į tai, jog ne­reikėtų steig­ti nau­jos įstai­gos – pri­jun­gus dar­želį prie pro­gim­na­zi­jos, pi­giau kai­nuotų jo ad­mi­nist­ra­vi­mas.

Ki­tas tąkart įvar­dy­tas svar­bus as­pek­tas – to­je Plungės da­ly­je, kur įsikū­ru­si „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­ja, nėra dar­že­lio. O po­rei­kis jam tik­rai yra, nes ta mies­to da­lis stip­riai ple­čia­si, gy­ven­tojų ten – gau­su.

Kad nau­ja iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­ga Plungė­je pa­ga­liau būtų pa­sta­ty­ta, kaip ta­da aiš­ki­no G. Ri­mei­kis, rei­kia im­tis pro­jek­tinės do­ku­men­ta­ci­jos, nu­si­ma­ty­ti tam rei­ka­lingų lėšų Sa­vi­val­dybės biud­že­te.

Prieš rugsė­jo pirmąją „Že­mai­čio“ kal­bin­tas vedė­jas pa­ti­ki­no, jog pa­ma­žu žen­gia­ma nau­jo dar­že­lio link.


Si­tua­ci­ja nor­ma­li­zuo­ja­si

O kol nau­jas dar­že­lis dar tik pa­ke­liui, vietų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se trūkumą ban­do­ma spręsti ki­tais būdais – ati­da­rant pa­pil­do­mas gru­pes jau esan­čio­se įstai­go­se. „Si­tua­ci­ja nor­ma­li­zuo­ja­si, ka­dan­gi pa­laips­niui plėto­ja­mas dar­že­lių tink­las. Ži­no­ma, nėra vi­siems ga­li­mybės gau­ti dar­že­lius ten, kur nu­ro­do pir­mu nu­me­riu pra­šy­muo­se, nes vaikų skai­čius grupė­se ir­gi yra ri­bo­ja­mas, bet si­tua­ci­ja kas­met gerė­ja“, – pa­si­džiaugė G. Ri­mei­kis.

Ir iš­ties dar­že­li­nukų gru­pių skai­čius Plungės kraš­te pa­ma­žu au­ga. An­tai prie­š po­rą metų ma­žuo­sius su­kvietė nau­jos grupės Prūsa­liuo­se, dar anks­čiau pa­pil­do­mo­mis grupė­mis pra­turtė­jo „Sau­lutės“, „Rau­don­ke­pu­raitės“ bei kiti lop­še­liai-dar­že­liai. O šie­met mažųjų gy­ven­tojų lauks ir pa­sta­ro­sios įstai­gos glo­bon pri­skir­tas „Vėrinė­lio“ sky­rius, ku­ris įkur­din­tas bu­vu­sios Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­dinės mo­kyk­los pa­tal­po­se.

Šie­met „Vėrinėlį“ galės lan­ky­ti be­maž 30 vai­ku­čių, su­skirs­tytų į dvi gru­pes – lop­še­li­nukų, ku­rio­je šur­mu­liuos 1,5–3 me­tukų ma­žy­liai, ir 2020-ai­siais bei 2021-ai­siais gi­mu­sių dar­že­li­nukų grupė. O ki­tais me­tais, kaip sakė vedė­jas, „Vėrinėlį“ turėtų pa­pil­dy­ti dar dvi dar­že­lio grupės.


Ne­si­ver­žia į naująjį dar­želį

Iš­ties dar­že­lių tink­las Plungė­je pa­ma­žu ple­čia­si. Tik yra ki­ta bėda – tėvai sa­vo at­ža­las no­ri ves­ti tik į jų pa­gei­dau­jamą įstaigą ir nuo naujų gru­pių bent jau iš pra­džių nu­si­gręžia.

„Po ant­ro­jo pri­ėmi­mo eta­po vi­siems, lau­kian­tiems eilė­je į lop­še­lius, per­skam­bi­no­me ir in­for­ma­vo­me apie ga­li­mybę lan­ky­ti nau­jai ati­da­ro­mas lop­še­lio gru­pes „Vėrinė­ly­je“, bet iš visų tėvų, su ku­riais pa­vy­ko su­si­siek­ti pra­šy­muo­se nu­ro­dy­tais te­le­fo­no nu­me­riais ar el. pa­što ad­re­sais, kol kas norą pa­reiškė tik 19. Dar 3-jų vaikų tėvų lau­kia­me at­sa­ky­mo. Visų pra­šy­mai pa­ten­kin­ti“, – kalbė­jo vedė­jas bei pri­dūrė, kad ir prie­š po­rą metų, kai Prūsa­liuo­se bu­vo ati­da­ry­tos nau­jos grupės, su­si­domė­ju­siųjų jo­mis bu­vo ne­daug, o šian­dien vi­si no­rin­tie­ji į tas Prūsa­lių gru­pes ne­be­tel­pa.


Lau­kian­čiųjų dar yra

Praė­ju­sią sa­vaitę įvy­ko tre­čia­sis pri­ėmi­mo į dar­že­lius eta­pas. Po jo, G. Ri­mei­kio aiš­ki­ni­mu, vis dar yra vai­ku­čių, ne­pa­te­ku­sių į dar­že­lius, ta­čiau yra ir laisvų vietų, tik ne­su­lau­kia­ma tėvų pra­šymų.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, 18-a 2020–2021 m. 

gi­mu­sių vaikų vis dar lau­kia vie­tos dar­že­ly­je. Ta­čiau šio am­žiaus ma­žy­liams yra de­vy­nios lais­vos vie­tos minė­ta­me „Vėrinė­lio“ sky­riu­je.

2019-ai­siais gi­mu­siems vai­kams laisvų vietų nėra, ta­čiau ne­bėra ir lau­kian­čių vaikų, ku­rie nėra vi­sai gavę vie­tos iki­mo­kyk­li­nio ugdymo įstai­go­je. Me­tais vy­res­niems ma­žy­liams taip pat nėra laisvų vietų, o jų reikėtų dviems dar­že­li­nu­kams.

2017 m. gi­mu­siems vai­kams laisvų vietų ir­gi ne­bėra, bet vie­ta rei­ka­lin­ga tik vie­nam šio am­žiaus vai­kui. 2016-ai­siais gi­mu­siems vai­ku­čiams yra trys lais­vos vie­tos, ta­čiau nėra lau­kian­čiųjų jas užim­ti.

Aki­vaiz­du, kad pro­ble­ma dėl vietų dar­že­liuo­se sty­giaus Plungė­je jau nėra to­kia opi, ko­kia bu­vo anks­tes­niais me­tais. Kaip sakė vedė­jas, taip yra ne tik dėl po tru­putį au­gan­čio gru­pių skai­čiaus, bet ir dėl di­des­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su dar­že­liais, ku­riuo ga­li­ma pa­si­džiaug­ti pa­sta­rai­siais me­tais.

„Jau ke­letą metų su dar­že­liais glaud­žiau bend­ra­dar­biau­ja­me ir koor­di­nuo­ja­me, jog būtų pa­ten­kin­tas kuo di­des­nis lau­kian­čiųjų po­rei­kis. Mes ma­to­me bendrą vaizdą lau­kian­čių eilė­se, o dar­že­liai tik sa­vo įstai­go­se. Todėl ta­riamės su dar­že­liais, kur ko­kias gru­pes ir kiek for­muo­ti, jog būtų pa­ten­kin­ta kuo dau­giau pra­šymų ir liktų kuo ma­žiau vaikų, ne­ga­vu­sių vie­tos, – aiš­ki­no G. Ri­mei­kis.