Daugiausiai problemų – dėl eismo saugumo

Posėd­žio vaiz­do įra­šo fik­sa­ci­ja
M. Vai­či­kaus­kas kalbė­jo, kad jo va­do­vau­ja­mi pa­reigū­nai at­si­laikė prie­š pan­de­miją ir per­nai dir­bo vi­su pa­jėgu­mu
Praė­jusį ant­ra­dienį Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) 2020 metų veik­los ata­skai­ta pri­sta­ty­ta nuo­to­li­niu būdu. Tai pir­mas kar­tas, kai pa­reigū­nai at­si­skai­to per nuo­tolį. Ir vis­kas dėl be­si­tęsian­čios pan­de­minės si­tua­ci­jos. Ji jau pra­ėju­sių metų pra­džio­je pa­ko­re­ga­vo an­gelų sargų darbą. Be to, kad reikė­jo iš­mok­ti dirb­ti ki­taip, pa­reigū­nams te­ko ir iki šiol ten­ka dau­giau pa­reigų. Vie­na jų – eis­mo kont­ro­lia­vi­mas po­stuo­se.
Lai­mei, ko­ro­na­vi­ru­sas rie­ta­viš­kių pa­reigūnų gretų iš­re­tinęs ne­bu­vo – nuo pat pir­mo­sios jo ban­gos iki šiol dir­ba vi­sa 12-os pa­reigūnų ko­man­da. O dar­bo per­nai dau­giau bu­vo ne tik dėl pan­de­mi­jos – rie­ta­viš­kiams vis dar stin­ga drausmės ke­liuo­se, dėl to 2020 m. su­ra­šy­ta krūva pro­to­kolų.

Gy­ven­to­jai ne­pa­kantūs pa­žeidė­jams
Per­nai Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te už­re­gist­ruo­ta net 960 gy­ven­tojų pra­ne­šimų ir skundų. Pa­gal tai, jog dau­giau­siai kreip­ta­si dėl eis­mo sau­gu­mo (net 289 pra­ne­ši­mai), at­ro­do, jog gy­ven­to­jai ke­liuo­se no­ri drausmės ir pa­žei­di­mams tam­pa vis la­biau ne­pa­kantūs.
Gau­ta be­veik tris­kart dau­giau pra­ne­šimų apie nu­si­kal­ti­mus as­me­niui: 2019 m. jų re­gist­ruo­ta 58, o per­nai net 150!  Dėl Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­žei­dimų į po­li­ciją kreip­ta­si 137 kar­tus, dėl tur­to ga­di­ni­mo ar gin­čių – 116.
Apsk­ri­tai visų pra­ne­šimų stul­pe­liai, ly­gi­nant su 2019 me­tais, šok­telė­jo į viršų. Ne­si­keitė tik smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je si­tua­ci­ja – tiek per­nai, tiek anks­tes­niais me­tais apie na­muo­se smur­tau­jan­čius vy­rus ir mo­te­ris pra­neš­ta 95 kar­tus.
Nu­si­kals­tamų veikų – dau­giau
Kaip pa­sa­ko­jo Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­rius Vai­či­kaus­kas, per­nai pa­daugė­jo nu­si­kals­tamų veikų, vir­tu­sių baud­žia­mo­sio­mis by­lo­mis. Jei­gu 2019-ai­siais jų bu­vo 67-ios, tai 2020 m. – jau 79-ios.
Ko­mi­sa­ro tei­gi­mu, tokį au­gimą galė­jo lem­ti ak­ty­vesnė pa­reigūnų veik­la Rie­ta­vo tur­gu­je, kur pra­ėju­siais me­tais pra­dėta per 10 bylų dėl įvai­rių in­te­lek­tinės nuo­sa­vybės pa­žei­dimų.
Iš visų už­re­gist­ruotų nu­si­kals­tamų veikų Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­man­da per­nai iš­tyrė 71,3 pro­cen­to, šiek tiek ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais 
(89,7 pro­c). Ta­čiau ver­ti­nant ir šių­me­tinį iš­ty­ri­mo pro­centą, Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (AVPK) žemė­la­py­je rie­ta­viš­kiai at­ro­do ga­na ge­rai.
Rie­ta­vo PK su­darė daž­niau­sių nu­si­kals­tamų veikų še­še­tuką, ku­ria­me į prie­kį „įsi­ver­žia“ pa­reigū­nams įkliuvę vai­ruo­to­jai, prie vai­ro sėdę ge­ro­kai įkaušę (gir­tu­mas vir­ši­ja 1,5 pro­milės). Dėl to pra­dėta 16 iki­teis­mi­nių ty­rimų, dviem ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais.
Sa­vo juodą darbą „dir­bo“ va­gys – per­nai re­gist­ruo­ta 11 va­gys­čių, dviem dau­giau nei 2019-ai­siais. O va­gys­čių po­būdis ne­pa­si­keitė – tai dau­giau­sia va­di­na­mo­sios miš­ko va­gystės ar va­gystės iš namų.
Praė­ju­sių metų sta­tis­ti­ko­je džiu­gi­na tai, jog smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je su­mažė­jo nuo 19-os iki 15-os at­vejų. O na­mi­nukės rei­ka­lai Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je iš­lie­ka sta­bilūs – tiek per­nai, tiek už­per­nai re­gist­ruo­ta po 3 to­kias nu­si­kals­ta­mas vei­kas.
Ke­tu­rios by­los per­nai pra­dėtos dėl nar­ko­ti­nių med­žiagų lai­ky­mo. Be­sitę­sian­ti pan­de­mi­ja ne­pa­ge­ri­no sa­vi­žu­dy­bių sta­tis­ti­kos – per­nai iš gy­ve­ni­mo sa­vo no­ru pa­si­traukė 6 žmonės, tiek pat ne­te­ko­me ir 2019 me­tais.
Sa­vi­val­dybės ke­liuo­se – ma­žiau su­žeistųjų
Gal dėl to, jog po­li­ci­jos pa­reigū­nai per­nai Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ke­liuo­se pa­tru­lia­vo itin ak­ty­viai, o gal ir dėl pa­čios pan­de­minės si­tua­ci­jos, ap­ri­bo­ju­sios ke­lio­nes, su­mažė­jo eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­kentė­jo žmonės.
Per­nai to­kių ne­lai­mių ke­ly­je bu­vo 6-ios, kai 2019 me­tais – net 18.
De­ja, žu­vu­siųjų bu­vo ir per­nai. Rie­ta­viš­kiai turbūt pri­si­me­na at­vejį, kai spa­lio 19-ąją ma­ši­na per­va­žia­vo ant ke­lio gulė­jusį žmogų. Anot M. Vai­či­kaus­ko, jis tądien nuo va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies bu­vo pa­trauk­tas, nu­vež­tas ar ki­taip pa­ša­lin­tas net pen­kis kar­tus, bet vis tiek sa­vo li­kimą pa­si­ti­ko po au­to­mo­bi­lio ra­tais. „Že­mai­tis“ tąsyk rašė, jog žuvęs vy­ras mėgda­vo gu­linė­ti ant ke­lių, gat­vių, prie pėsčiųjų per­ėjų ne tik Rie­ta­ve, bet ir Plungė­je, ši­taip šiur­pin­da­mas ap­lin­ki­nius.
2020 m. eis­mo įvy­kių kal­ti­nin­kais ta­po 4 gir­ti vai­ruo­to­jai. O ava­rin­giau­sias Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ri­bo­se iš­lie­ka ma­gist­ra­li­nis ke­lias Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Nors, ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais, pa­reigūnų pa­stangų dėka čia eis­mo įvy­kių su­mažė­jo nuo 35 iki 12, jis ava­rijų skai­čiu­mi vis tiek len­kia ki­tus ke­lius.
Ad­mi­nist­ra­ci­niai nu­si­žen­gi­mai
2020 m. Rie­ta­vo PK pa­reigū­nai su­rašė 655 ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gimo pro­to­ko­lus. Pir­mau­ja pa­žei­di­mai už KET (513) bei prio­ri­te­ti­nius KET pa­žei­di­mus, kai va­žiuo­ta kal­bant mo­bi­liuo­ju ar ne­si­lai­ky­ta rei­ka­la­vi­mo dėl kėdu­čių (273).  Nu­baus­ti 33 teisės sėsti prie vai­ro ne­turėję pi­lie­čiai.
Keis­čiau­sia tai, kad, anot M. Vai­či­kaus­ko, pa­si­tai­ko to­kių, ku­rie, pra­radę tei­ses, prie vai­ro sėda ir ant­rą, ir tre­čia kartą, vi­lian­tis, kad po­li­ci­ja ne­be­pa­gaus.
Ned­raus­min­gi ke­ly­je ir dvi­ra­ti­nin­kai bei va­de­lio­to­jai, ma­tyt, vis dar ma­nan­tys, jog no­rint vai­ruo­ti dvi­ratį ar gin­ti arklį blai­vios akys ir švie­si gal­va nėra rei­ka­lin­gos. Per­nai įkliu­vo 21 toks pa­žeidė­jas. Ta­čiau pa­ste­bi­ma, jog draus­min­ges­ni ta­po pėstie­ji – pra­ėju­siais me­tais baus­ti tik 4, kai 2019-ai­siais nu­si­žengė net 17.
„Su pa­reigū­nais juo­kau­ja­me, kad jie turbūt per­sėdo į au­to­mo­bi­lius“, – sakė M. Vai­či­kaus­kas.
Su­ra­šy­ta ir to­kių pro­to­kolų, ku­rių skai­čiaus dar nėra su kuo pa­ly­gin­ti, mat jie dėl ko­ro­na­vi­ru­so sąly­go­to ka­ran­ti­no pra­dėti ra­šy­ti tik per­nai. Tai­gi dėl ka­ran­ti­no pa­žei­di­mai nu­baus­ta 15 as­menų.
Po­li­ci­jos „pre­mijų“ su­laukė ir 16 girtų vai­ruo­tojų, ku­rių gir­tu­mas vir­ši­jo 1,5 pro­milės, bu­vo pra­dėti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Leng­viau ap­svaigę prie vai­ro sėdo ir  tei­sių ne­te­ko 25.
Pa­reigū­nai – ar­čiau gy­ven­tojų
Kas­met Rie­ta­vo PK nu­sta­to kri­mi­no­ge­ni­nius ži­di­nius, ki­taip dar va­di­na­mus karš­tai­siais taš­kais, ku­rie dėl ten pa­si­kar­to­jan­čių nu­si­kals­tamų veikų rei­ka­lau­ja bud­resnės pa­reigūnų akies ir nuo­la­tinės prie­žiū­ros. Per­nai tai bu­vo Rie­ta­vo tur­gus, Lau­ku­vos gatvės 3-ia­sis ir 17-asis na­mai.
Praė­ju­siais me­tais vi­si Lie­tu­vos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tai ga­vo už­duotį dau­giau dėme­sio skir­ti se­niū­ni­joms, ten daž­niau pa­tru­liuo­ti, vyk­dy­ti pre­ven­cinę veiklą. De­ja, ji ne­spėjo įsibėgė­ti kor­tas su­mai­šius pan­de­mi­jai.
Anot M. Vai­či­kaus­ko, pa­tru­liuo­jant se­niū­ni­jo­se į pa­reigū­nus kreipė­si tik vie­nas as­muo. Glaud­žiau su se­niū­ni­jo­mis, jei tik leis si­tua­ci­ja, bus bend­ra­dar­biau­ja­ma ir šie­met.
Tuo pa­si­džiaugė me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Esą ge­rai, kad ar­čiau žmo­nių būna vie­ti­niai pa­reigū­nai, daug ži­nan­tys apie čio­nykštę si­tua­ciją, pa­žįstan­tys gy­ven­to­jus.
Dau­giau nu­si­kal­timų in­ter­ne­tinė­je erdvė­je
Rie­ta­vo PK pra­ėju­sių metų veik­los pri­sta­ty­me da­ly­vavęs Klaipė­dos AVPK vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas trum­pai ap­žvelgė ir bendrą ap­skri­ties si­tua­ciją.
Esą nu­si­kals­tamų veikų su­mažė­jo vie­šo­se erdvė­se, mat žmonės už­si­darė na­muo­se, ma­žiau links­mi­no­si, bet si­tua­ci­ja dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ne­pa­gerė­jo, ne­su­mažė­jo girtų vai­ruo­tojų, sa­vi­žu­dy­bių. Ma­tyt, pan­de­mi­ja lėmė, kad su­kčia­vi­mo, va­gys­čių, neat­sis­kai­ty­mo at­vejų už pre­kes ar jų ne­pris­ta­ty­mo pirkė­jui at­vejų net pa­daugė­jo. Mat prie pa­si­kei­tu­sios si­tua­ci­jos ne­sun­kiai pri­si­tai­ko su­kčiai, tik ir lau­kian­tys lengvų pi­nigų.
Pas­kie­py­ti po­li­ci­jos pa­reigū­nus – ne prio­ri­te­tas
Baigęs pri­sta­ty­ti ata­skaitą, M. Vai­či­kaus­kas dėko­jo sa­vo ko­lek­ty­vui, dir­bu­siam su­dėtin­go­mis pan­de­mi­jos sąly­go­mis to­kiais re­sur­sais, ko­kius ko­mi­sa­ria­tas tu­ri, pa­gal­bi­nin­kams.
Ir me­ras A. Čer­nec­kis sakė esąs dėkin­gas pa­reigū­nams už pa­galbą val­dant pan­de­minę si­tua­ciją – esą be jų tą pa­da­ry­ti būtų su­dėtin­ga. Pa­sid­žiaugė, kad sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai ga­li jaus­tis vis sau­giau, o po­li­ci­ja – dirb­ti efek­ty­viau, mat jau už­marš­ty tie lai­kai, kai tam, jog pa­reigū­nai galėtų nu­vyktų į išk­vie­ti­mus, reikė­da­vo į tuš­čius ba­kus pil­ti ku­ro.
O pri­sta­ty­me da­ly­vavęs Seimo narys Jurgis Raz­ma iš­gir­do nu­si­skun­dimų – po­li­ci­jos dar ne­pa­siekė pi­ni­gai ap­mokė­ti už pa­pil­domą pa­reigūnų darbą. Be to, guos­ta­si, jog skie­po nuo ko­ro­na­vi­ru­so jie su­lauks ne­bent ge­gužę – net ir tie pa­reigū­nai, ku­rie rea­guo­ja į įvy­kius. Sei­mo na­rys žadė­jo pa­dėti šias pro­ble­mas spręsti.
Pris­ta­ty­mui bai­gian­tis šmėstelė­jo ir grėsmės šešė­lis – A. Mo­tu­zas bu­vo my­gia­mas at­sa­ky­ti, ar tie­sa, kad Rie­ta­vo ko­mi­sa­ria­to atei­tis – už­da­ry­mas.
Vir­ši­nin­kas ne­slėpė girdėjęs apie mažųjų ko­mi­sa­riatų nai­ki­nimą, esą minė­ti Rie­ta­vo, Pagė­gių ir Kal­va­ri­jos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tai. Ta­čiau ra­mi­no, kad tai – tik kal­bos, nes to­kios re­for­mos nėra pa­tvir­tin­tos.