Finišavo septintas

Nuot­rau­ka iš feis­bu­ko
Dar rugsėjį Lie­tu­vos mo­tok­ro­so čem­pio­na­te čem­pio­no vardą ap­gynęs kal­va­riš­kis Do­man­tas Jaz­daus­kas vėl ste­bi­na sa­vo pa­sie­ki­mais – Ita­li­jo­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos mo­tok­ro­so čem­pio­na­to EMX OPEN klasė­je jis fi­ni­ša­vo sep­tin­tas!

Šis čem­pio­na­tas Do­man­tui ne­bu­vo sklan­dus – vis ges­da­vo tech­ni­ka. Ta­čiau, ne­pai­sant visų ne­sklan­dumų, už­sis­pyręs že­mai­tis su­gebė­jo bend­ro­je įskai­to­je iš­ko­vo­ti aukštą sep­ti­ntąją vietą.
Dar prie­š var­žy­bas D. Jaz­daus­kas sa­vo pa­sky­ro­je feis­bu­ke dėko­jo sa­vo rėmėjams, pa­lai­ky­to­jams, pri­si­de­dan­tiems prie jo per­ga­lių, ir sakė ne­kant­raująs iš­ban­dy­ti gar­siąją Piet­ra­mu­ra­tos trasą.
De­ja, var­žy­bos ne­bu­vo pa­lan­kios jau­na­jam mo­tok­ro­si­nin­kui. „Mes čia jau visą sa­vaitę, bu­vo trys eta­pai, ir vi­so­se tri­juo­se eta­puo­se sekė­si blo­gai. Vi­suo­se va­žia­vi­muo­se ge­do tech­ni­ka, taip pat turė­jau pro­blemų su amor­ti­za­ci­ja. Bu­vo tik­rai sun­ku, bet džiau­giuo­si, kad bend­ro­je įskai­to­je pa­ki­lau į sep­tintą po­zi­ciją“, – po čem­pio­na­to kalbė­jo spor­ti­nin­kas.


„Že­mai­čio“ in­for­ma­ci­ja