Lietuvos vėliavą olimpiniame festivalyje neš plungiškė

Nuot­rau­ka iš in­ter­ne­to
Plun­giš­kei Bar­bo­rai pa­tikė­ta ypa­tin­ga už­duo­tis
Jau šį sek­ma­dienį Bans­ka Bist­ri­co­je (Slo­va­ki­ja) pra­si­dės 16-asis Eu­ro­pos jau­ni­mo olim­pi­nis fes­ti­va­lis. Tra­di­ciš­kai ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos me­tu vyk­sian­čia­me ša­lių pa­ra­de Lie­tu­vos tris­palvę neš dziu­do im­ty­ni­ninkė plun­giškė Bar­bo­ra End­rie­kutė ir vil­nie­tis krep­ši­nin­kas Do­vy­das Bui­ka.

Sie­kiant ly­čių ly­gybės ir at­si­žvel­giant į pa­vyzdį, pa­ro­dytą olim­pinė­se žai­dynė­se, pirmą kartą va­sa­ros olim­pi­nia­me fes­ti­va­ly­je ša­lies vėliavą neš ir spor­ti­nin­kas, ir spor­ti­ninkė. Ši pra­kti­ka jau tai­ky­ta kovą Suo­mi­jo­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos jau­ni­mo žie­mos olim­pi­nia­me fes­ti­va­ly­je.

„Jau­ni­mo olim­pi­nių fes­ti­va­lių tiks­las – ne tik var­žy­tis, bet ir su­teik­ti jau­ni­mui ga­li­mybę pa­jaus­ti olim­pinę dva­sią, įsi­lie­ti į olim­pinę bend­ruo­menę, bend­rau­ti. Visų spor­to šakų at­sto­vai gy­ve­na kar­tu fes­ti­va­lio kai­me­ly­je, todėl su­si­pažįs­ta su kitų spor­to šakų at­sto­vais, pa­lai­ko vie­ni ki­tus var­žy­bo­se. Or­ga­ni­za­to­riai sten­gia­si, kad ati­da­ry­mo bei už­da­ry­mo ce­re­mo­nijų pa­tir­tis da­ly­viams būtų kuo pa­na­šesnė į olim­pinę, todėl vyks­ta ša­lių pa­ra­das, pri­sta­to­ma ša­lies šei­mi­ninkės kultū­ra, įžie­bia­ma fes­ti­va­lio ug­nis“, – pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos mi­si­jos va­do­vas, Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (LTOK) Olim­pi­nio spor­to di­rek­to­rius Ei­nius Pet­kus.

Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja sek­ma­dienį vyks 20:30 val. Slo­va­ki­jos lai­ku. Iš­kil­min­gas ren­gi­nys pla­nuo­ja­mas mies­to cent­re, ša­lia slo­vakų na­cio­na­li­nio su­ki­li­mo me­mo­ria­lo. Šio­je vie­to­je taip pat įsi­kurs ofi­cia­li Eu­ro­pos jau­ni­mo olim­pi­nio fes­ti­va­lio fanų zo­na.

„La­bai nu­ste­bau ga­vu­si šią ga­li­mybę. Jau­du­lys jau po tru­putį at­si­ran­da, bet juk taip vi­sa­da būna iš­ban­dant nau­jus da­ly­kus. Nau­jos pa­tir­tys džiu­gi­na, o šia ga­li­my­be la­bai did­žiuo­juo­si“, – sakė vie­na iš vėliav­ne­šių B. End­rie­kutė. Ji fes­ti­va­ly­je jėgas iš­ban­dys lie­pos 27 dieną, spor­ti­ninkė var­žy­sis svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 ki­log­ramų.

Lie­tu­vos 16-me­čių krep­ši­nio rink­tinės ly­de­ris D. Bui­ka ant­ra­dienį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­dentū­ro­je vy­ku­sio­se pa­ly­do­se ša­lies vėliavą pri­ėmė iš pir­mo­sios po­nios Dia­nos Nausė­dienės rankų.

„Ži­no­ma, jaus­mas prii­mant vėliavą iš pir­mo­sios po­nios rankų yra nuo­sta­bus ir įsi­me­nan­tis. Ta­čiau, su­pran­ta­ma, kad kar­tu su tuo at­si­ran­da ne tik garbė, bet ir di­delė at­sa­ko­mybė. Steng­siuo­si ne­si­jau­din­ti ir mėgau­tis šiuo fes­ti­va­liu. Juk to­kia pa­tir­tis – tik kartą gy­ve­ni­me“, – sakė spor­ti­nin­kas. Pir­mo­sios grupės rung­tynės krep­ši­ninkų lau­kia jau lie­pos 25 dieną su bend­raam­žiais iš Ser­bi­jos.

Eu­ro­pos jau­ni­mo va­sa­ros olim­pi­nis fes­ti­va­lis vyks lie­pos 24–30 die­no­mis. De­šim­ties spor­to šakų var­žy­bo­se da­ly­vaus apie 3 tūkst. spor­ti­ninkų iš 48-ių Eu­ro­pos na­cio­na­li­nių olim­pi­nių ko­mi­tetų.