Pagerbė pasaulio čempioną

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuotr.
Pa­sau­lio čem­pio­no var­dą pel­niu­sį ka­no­ji­nin­ką H. Žus­tau­tą (kai­rė­je) pa­ger­bė vie­tos po­li­ti­kai
Tre­čia­die­nį gim­ta­ja­me kraš­te lan­kė­si ka­no­ji­nin­kas Hen­ri­kas Žus­tau­tas. Plun­gė­je vie­šė­ju­sį pa­sau­lio čem­pio­ną priė­męs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis su­ren­gė spor­ti­nin­kui kuk­lią pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ją, ku­rios me­tu jam įtei­kė pa­dė­kos raš­tą bei me­da­lį.
Išs­kir­ti­nio vie­tos po­li­ti­kų dė­me­sių iš Plun­gės ki­lęs ka­no­ji­nin­kas nu­si­pel­nė po rugp­jū­čio 25-ąją Veng­ri­jo­je vy­ku­sio pa­sau­lio bai­da­rių ir ka­no­jų čem­pio­na­to, ku­ria­me H. Žus­tau­tas pel­nė pa­sau­lio čem­pio­no ti­tu­lą ir iš­ko­vo­jo vie­nin­te­lį Lie­tu­vos rink­ti­nės me­da­lį šia­me čem­pio­na­te. Tai svar­biau­sias 25-erių plun­giš­kio kar­je­ros pa­sie­ki­mas.
Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuotr.
25-erių plun­giš­kis – jau pa­sau­lio čem­pio­nas

Plun­gė­je spor­ti­nin­kas stab­te­lė­jo pa­ke­liui į Rie­ta­vą, kur tą­dien kar­tu su žmo­na Vik­to­ri­ja ap­lan­kė ten gy­ve­nan­čias mo­čiu­tes. Šiuo me­tu H. Žus­tau­tas ato­sto­gau­ja po in­ten­sy­vaus pa­si­ruo­ši­mo bei da­ly­va­vi­mo mi­nė­ta­me čem­pio­na­te. Net­ru­kus ka­no­ji­nin­kas vėl grįš prie įtemp­tų tre­ni­ruo­čių. Šil­tuo­ju me­tų lai­ku jos vyks­ta Tra­kuo­se, o kai pas mus, Lie­tu­vo­je, bū­na šal­ta – šil­tes­niuo­se kraš­tuo­se.

Me­ras sve­čiui pa­sa­ko­jo, jog tą pa­tį sa­vait­ga­lį, kai plun­giš­kis Veng­ri­jo­je ko­vo­jo dėl pa­sau­lio čem­pio­no var­do, va­di­na­mo­jo­je Plun­gės jū­ro­je prie irk­la­vi­mo ba­zės vy­ko van­dens spor­to šven­tė – įvai­rios var­žy­bos, pa­ro­do­mie­ji plau­ki­mai spor­ti­nė­mis bai­da­rė­mis ir ka­no­jo­mis. A. Kli­šo­nis juo­kau­da­mas sa­kė, kad to­kiu bū­du plun­giš­kiai pa­lai­kė kraš­tie­tį, sa­vo jė­gas ban­džiu­sį pa­sau­lio bai­da­rių ir ka­no­jų čem­pio­na­te.

„Be ga­lo ma­lo­nu bu­vo ste­bė­ti in­for­ma­ci­jos srau­tą apie Veng­ri­jo­je vy­ku­sį čem­pio­na­tą, gir­dė­ti, jog ja­me pui­kiai se­ka­si bū­tent plun­giš­kiui. Dar la­biau šir­dį pa­glos­tė, jog tas pa­ts plun­giš­kis ta­po pa­sau­lio čem­pio­nu ir iš­ko­vo­jo vie­nin­te­lį Lie­tu­vos rink­ti­nės me­da­lį šia­me čem­pio­na­te“, – kal­bė­jo me­ras.

Svei­kin­da­mas H. Žus­tau­tą jis džiau­gė­si, jog vi­sos Lie­tu­vos var­dą gar­si­nan­tis spor­ti­nin­kas pir­muo­sius kaip ka­no­ji­nin­ko žings­nius žen­gė Plun­gė­je. „Ne­di­de­liam mū­sų mies­tui tai – di­džiu­lė per­ga­lė“, – ne­slėp­da­mas su­si­ža­vė­ji­mo per­spek­ty­viu plun­giš­kiu kal­bė­jo me­ras. Jis vi­siems pri­mi­nė, jog neo­lim­pi­nės vien­vie­čių ka­no­jų 200 met­rų rung­ties fi­na­le H. Žus­tau­tas pir­ma­vo vi­sos dis­tan­ci­jos me­tu ir fi­ni­ša­vo pir­mas per 39,36 se­kun­dės.

Nos­tal­gi­ją Plun­gei sa­kė jau­čian­tis ir pa­ts ka­no­ji­nin­kas. Jis pa­brė­žė, kad vi­sa­da, kai tik yra ga­li­my­bė, sten­gia­si čia su­grįž­ti. H. Žus­tau­tas džiau­gė­si pa­va­sa­rį su­da­ly­va­vęs Plun­gė­je vy­ku­sio­je spor­to šven­tė­je. Ti­ki­no, jog bū­tų at­vy­kęs ir į van­dens spor­to šven­tę, jei ne tuo pa­čiu me­tu vy­kęs čem­pio­na­tas.

„Jei ki­tais me­tais vėl reng­si­te šią šven­tę, tik­rai pa­si­steng­siu jo­je da­ly­vau­ti“, – sa­kė spor­ti­nin­kas. Pa­sak jo, to­kie ren­gi­niai – pui­ki pa­ska­ta jau­ni­mui pra­dė­ti spor­tuo­ti, do­mė­tis van­dens spor­tu.

H. Žus­tau­to tei­gi­mu, spor­tas – įvai­ria­pu­siai nau­din­gas. Jis ug­do iš­tver­mę, pri­si­de­da prie svei­ko ir ak­ty­vaus gy­ve­ni­mo bū­do. Be to, mo­ko dis­cip­li­nos. „Paaug­lys­tė­je pa­ts bu­vau ne­klau­ža­da, bet spor­ti­nė veik­la ma­ne iš­mo­kė draus­mės. Ta­pau dis­cip­li­nuo­tas ir tuo esu la­bai pa­ten­kin­tas“, – kal­bė­jo iš Plun­gės ki­lęs ka­no­ji­nin­kas.

Su­si­ti­ki­mo su spor­ti­nin­ku me­tu už­si­min­ta ir apie tai, jog bū­tų ga­li­ma įsteig­ti H. Žus­tau­to tau­rę, ku­rios lai­mė­to­jas bū­tų išaiš­ki­na­mas bū­tent per van­dens spor­to šven­tę. To­kią min­tį mes­te­lė­jo me­ro pa­ta­rė­jas Žyd­rū­nas Pu­raus­kis. Tam pri­ta­rė ir ki­ti pa­svei­kin­ti spor­ti­nin­ko su­si­rin­kę jo ko­le­gos – vi­ce­me­rė As­ta Beier­le-Ei­gir­die­nė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas ir, ži­no­ma, me­ras A. Kli­šo­nis.

To­kia idė­ja bu­vo su­ža­vė­tas ir pa­ts spor­ti­nin­kas, tad, rei­kia ma­ny­ti, anks­čiau ar vė­liau ji bus įgy­ven­din­ta.