Čempionatas Rumunijoje

Plun­gės SRC nuo­trau­ka
Man­tas Ga­dei­kis
Rugp­jū­čio 1–4 die­no­mis Pi­tes­ty­je (Ru­mu­ni­ja) vy­ko pa­sau­lio jau­nių ir jau­ni­mo bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ir Plun­gės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro auk­lė­ti­nis Man­tas Ga­dei­kis.

Jau­nių dvi­vie­čių ka­no­jų var­žy­bo­se 1 000 met­rų dis­tan­ci­jo­je Man­tas su po­ri­nin­ku iš Elekt­rė­nų pus­fi­na­ly­je užė­mė šeš­tą­ją vie­tą ir pa­te­ko į B fi­na­lą. Ja­me užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą, o bend­ro­je įskai­to­je li­ko try­lik­ti.