Pergalingas irkluotojų savaitgalis Šiauliuose

Plun­gės SRC nuo­trau­ka
Plun­giš­kiai džiau­gė­si lai­mė­tais me­da­liais
Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos moks­lei­vių bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­te la­bai sėk­min­gai pa­si­ro­dė Plun­gės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) irk­luo­to­jai. Nep­ra­len­kia­ma bu­vo Gre­ta Ga­dei­ky­tė, iš­ko­vo­ju­si net ke­tu­ris auk­so me­da­lius.

Ji nu­ga­lė­jo irk­luo­da­ma vien­vie­tę bai­da­rę 500 ir 200 m at­stu­mus. Dar du auk­so me­da­lius lai­mė­jo irk­luo­da­ma dvi­vie­tę bai­da­rę su ko­man­dos drau­ge Ag­ne Žio­gai­te.

Be dvie­jų auk­so me­da­lių Ag­nė lai­mė­jo bron­zos, ku­rį iš­ko­vo­jo irk­luo­da­ma vien­vie­tę bai­da­rę 500 m nuo­to­ly­je.

Auk­so ir bron­zos me­da­lius pel­nė ir Man­tas Jur­gu­tis (pir­mą­ją vie­tą pel­nė 500 m įvei­kęs ke­tur­vie­te bai­da­re su Šiau­lių irk­luo­to­jais, o tre­čią­ją – irk­luo­da­mas dvi­vie­tę su po­ri­nin­ku iš Šiau­lių).

Si­dab­ro me­da­liais pa­si­puo­šė Man­tas Ska­ruls­kis ir Lu­kas Gu­di­jus, irk­la­vę dvi­vie­tę ka­no­ją 1000 m nuo­to­ly­je. Dar po vie­ną si­dab­ro me­da­lį Man­tas ir Lu­kas lai­mė­jo irk­luo­da­mi vien­vie­tes ka­no­jas: Man­tas 1000 m dis­tan­ci­jo­je, o Lu­kas – 200 met­rų.

Bron­zos me­da­lį 1000 m dis­tan­ci­jo­je iš­ko­vo­jo Lai­mo­nas Tiš­kus.

Tre­ne­riai: Ed­mun­das Gel­čins­kas ir Ar­vy­das Vait­kus.