Plungiškiui – pasaulio čempionato auksas

Čem­pio­na­to or­ga­ni­za­to­rių nuo­trau­ka
Plun­giš­kis 200 m dis­tan­ci­ją įvei­kė pir­mas
Se­ge­de (Veng­ri­ja) vyks­tan­čio pa­sau­lio bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­to neo­lim­pi­nės vy­rų vien­vie­čių ka­no­jų fi­na­le sek­ma­die­nį lie­tu­vis Hen­ri­kas Žus­tau­tas pra­no­ko vi­sus var­žo­vus ir iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį.

Plun­giš­kis 200 m dis­tan­ci­ją įvei­kė per 39,36 se­kun­dės, už nu­ga­ros pa­lik­da­mas ka­no­ji­nin­kus iš ki­tų ša­lių.

Ta pro­ga H. Žus­tau­tą jau pa­svei­ki­no ša­lies va­do­vai. „Nuo­šir­džiai svei­ki­nu ir džiau­giuo­si, kad Jū­sų at­kak­lus dar­bas ir už­si­spy­ri­mas sie­kiant tiks­lo šian­dien džiu­gi­na vi­są Lie­tu­vą ir yra įkvė­pi­mas dau­gy­bei jau­nų žmo­nių,“ – ra­šo­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos svei­ki­ni­me.

H. Žus­tau­tas šio­je rung­ty­je yra ta­pęs du­kart pa­sau­lio jau­ni­mo, po kar­tą Eu­ro­pos žai­dy­nių ir Eu­ro­pos čem­pio­nu. 2018-ai­siais pa­sau­lio čem­pio­na­te jis lai­mė­jo bron­zą, o 2016 m. da­ly­va­vo Rio de Ža­nei­ro olim­pia­do­je.