Plungėje – 450 jaunųjų kovotojų

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­trau­ka
Jau­nie­ji spor­ti­nin­kai de­monst­ra­vo kovų me­no ypa­tu­mus
„Plungės dziu­do“ klu­bas su­rengė tra­di­cinį tarp­tau­tinį vaikų ir jau­nu­čių tur­nyrą „Auk­si­nis ru­duo“, ku­ria­me da­ly­va­vo apie 450 spor­ti­ninkų, at­sto­va­vu­sių Lat­vi­jai ir Lie­tu­vai.

Pa­sak pa­grin­di­nio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riaus, klu­bo pir­mi­nin­ko An­ta­no Kas­tec­ko, šis tur­ny­ras – pui­kus įro­dy­mas, kad dziu­do Lie­tu­vo­je – po­pu­lia­ri ir mėgsta­ma spor­to ša­ka.

Plungė­je dziu­do, kaip krep­ši­nis, fut­bo­las bei bai­da­rių ir ka­nojų irk­la­vi­mas, yra vie­na po­pu­lia­riau­sių spor­to šakų.

„Kai 2005-ai­siais įsis­teigė mūsų klu­bas ir pra­dėjo­me tre­ni­ruo­ti jau­nuo­sius dziu­do ko­vo­to­jus, jau po metų iš­si­ru­tu­lio­jo min­tis, jog vai­kams būti­nai rei­kia var­žybų, juos mo­ty­vuo­ti ir su­do­min­ti šia spor­to ša­ka. Po pa­va­sa­rio ir ru­dens vie­ti­nių var­žybų, ku­rių pa­grin­di­nis ir ypač lau­kia­mas bu­vo mūsų dziu­do tre­ne­rio, ma­no mo­ky­to­jo Kęstu­čio Šer­mukš­nio at­mi­ni­mo tur­ny­ras, pa­si­kvietė­me ir kitų miestų bei ra­jonų, taip pat Lat­vi­jos tre­ne­rių ug­do­mus bend­raam­žius. Pa­ma­žu tur­ny­ras iš­siplėtė ir da­bar jis jau ge­rai ži­no­mas Lie­tu­vo­je“, – pa­sa­ko­jo A. Kas­tec­kas.

Pa­sak jo, tokį tur­nyrą būtų įma­no­ma su­reng­ti ir di­desnį bei pa­trauk­lesnį, jei klu­bas turėtų šiuo­lai­kišką spor­to bazę: „Plungė­je ne­tu­ri­me spor­to are­nos, ku­rios lau­kia­me jau 30 metų ir ku­rio­je būtų ga­li­ma pa­si­klo­ti 5–6 ta­ta­mius.“

Var­žy­bos vy­ko My­ko­lo Ogins­kio dva­ro žir­gy­no salė­je, bu­vo ko­vo­ja­ma ant trijų ta­ta­mių.

Net 54 jau­nie­ji spor­ti­nin­kai at­sto­va­vo Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių da­ly­vio Ka­ro­lio Bau­žos va­do­vau­ja­mam dziu­do klu­bui „Bu­do­ka“.

Aš­tuo­ni jo spor­ti­nin­kai ta­po nu­galė­to­jais. Pirmą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Lu­kas Če­pu­lis, Atas Smols­kas, De­nas Mar­ti­nai­tis, Do­vy­das Va­liš­kis, Mar­tas Bal­se­vi­čius, Mėta Aš­mo­naitė, Eli­ja Bag­do­na­vi­čiūtė ir Au­ri­mas Ban­kaus­kas.

„Plungės dziu­do“ klu­bui, kur tre­ne­riais dir­ba A. Kas­tec­kas ir Ro­ber­tas Zim­kus, at­sto­va­vo 38 ko­vo­to­jai ir jų pen­ki ta­po nu­galė­to­jais. Tai – Ro­kas Šat­kaus­kas, Do­man­tas Pet­kus, Saulė Ei­nigė, Ta­das Ste­po­na­vi­čius ir Ma­jus Pet­raus­kas.

Šio klu­bo tre­ne­riams la­biau­siai pa­ti­ko R. Šat­kaus­kas ir Nei­man­tas Mik­nius, ku­ris iki fi­na­li­nio su­si­ti­ki­mo įveikė 4 var­žo­vus skir­tin­gais me­ti­mais, ga­vu­siais „Ip­pon“ įver­ti­nimą.

Plun­giš­kių klu­be tre­ni­ruo­ja­si dau­giau kaip 100 įvai­raus am­žiaus ir meist­riš­ku­mo spor­ti­ninkų. La­biau­siai pa­tyrę klu­bo na­riai ak­ty­viai da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nia­me dziu­do ve­te­ranų judė­ji­me.

Pen­kis nu­galė­to­jus pa­rengė ir Jel­ga­vos tre­ne­riai.

Gau­siai tur­ny­re da­ly­va­vo ir Elektrėnų „Drau­gystės“ spor­to klu­bo jau­nie­ji dziu­do im­ty­ni­nin­kai, va­do­vau­ja­mi tre­ne­rių tėvo Kęsto Vit­kaus­ko ir jo sūnaus Kęstu­čio.

Pa­sak pa­grin­di­nio var­žybų or­ga­ni­za­to­riaus A. Kas­tec­ko, jam ypač pa­ti­ko „Bu­do­kos“ dziu­do klu­bo ma­žie­ji ko­vo­to­jai, ku­rie sa­vo tech­ni­ka iš­sis­kyrė iš kitų.

Kaip vi­sa­da, aštrūs ir kon­cent­ruo­ti bu­vo Lat­vi­jos ko­vo­to­jai, ku­rie ži­no, ko išei­na ant ta­ta­mio.

Vie­na gra­žiau­sių ir at­kak­liau­sių kovų vy­ko U15 grupė­je tarp iki 66 kg svo­rio ka­te­go­ri­jo­je ko­vo­ju­sių aly­tiš­kio Ta­jaus Ba­bai­čen­kos ir elektrė­niš­kio Žygimanto Ka­ra­le­vi­čiaus. Ko­va užt­ru­ko 8 mi­nu­tes ir aly­tiš­kis nu­galė­jo tik po pra­tęsi­mo.