Plungėje paminėtas Lietuvos krepšinio šimtmetis

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Prieš su­si­run­giant mo­ky­tojų ir mo­ki­nių ko­man­doms – bend­ra nuo­trau­ka
Be­si­su­kan­tie­ji spor­to „vir­tuvė­je“ ži­no, jog 2022-ie­ji pa­skelb­ti Lie­tu­vos krep­ši­nio šimt­me­čio me­tais. Rytoj, ba­land­žio 23-iąją, su­kan­ka ly­giai šim­tas metų, kai Kau­ne bu­vo su­reng­tos pir­mo­sios ša­ly­je ofi­cia­lios krep­ši­nio var­žy­bos. Ta­da kur­ti pra­dėtos lie­tu­viš­ko krep­ši­nio tra­di­ci­jos ta­po pa­vyzd­žiu vi­sam pa­sau­liui, o pa­ti spor­to ša­ka – mūsų, lie­tu­vių, iden­ti­te­to da­li­mi, vie­ni­jan­čiu reiš­ki­niu. Tad Lie­tu­vos krep­ši­nio ju­bi­lie­jus svar­bus ne tik spor­to bend­ruo­me­nei, bet ir vi­suo­me­nei. Dėl to į reikš­min­gos su­kak­ties minė­ji­mo pro­gramą nu­tar­ta įtrauk­ti ir ją, ne tik mūsų ša­lies krep­ši­nio is­to­riją ku­rian­čius žmo­nes.
„No­ri­me, kad vi­sa Lie­tu­va ir vi­si pa­sau­lio lie­tu­viai švęstų mūsų ša­lies krep­ši­nio šimt­metį“, – metų pra­džio­je pri­sta­ty­da­mas šiai pro­gai skirtų ren­gi­nių pro­gramą kalbė­jo Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas, ku­ris pra­ėjusį penk­ta­dienį kar­tu su fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to pa­tarė­ju Edu Nic­ku­mi viešė­jo Plungės „Saulės“ gim­na­zi­jo­je, kur taip pat įpras­min­tas krep­ši­nio šimt­me­tis.Plun­giš­kių įspau­das krep­ši­nio is­to­ri­jo­je

LKF at­sto­vai į Plungę at­vy­ko neat­si­tik­ti­nai – juk plun­giš­kiai taip pat yra pa­likę įspaudą  mūsų ša­lies krep­ši­nio is­to­ri­jo­je. Ko ge­ro, vi­si pri­si­me­na, kaip it žai­bas Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) pa­dangė­je tvyks­telė­jo Plungės „Olim­pas“. 1993-iai­siais pir­ma­ja­me LKL čem­pio­na­te de­biu­ta­vu­si Že­mai­ti­jos ko­man­da sa­vo gerbė­jus džiu­gi­no ge­rais re­zul­ta­tais ir puikiai žaidusiais le­gio­nie­riais.
Plungės „Olim­pas“ stip­riau­sio­je ša­lies ly­go­je žaidė tik pen­ke­rius me­tus, ta­čiau jos is­to­ri­jo­je pa­li­ko ryškų pėdsaką. Stebė­ti „Olim­po“ rung­ty­nių at­vyk­da­vo ne tik plun­giš­kiai. No­rin­čiųjų iš­vys­ti rung­ty­nes, ku­rio­se žaidė va­di­na­mie­ji olim­pie­čiai, būda­vo dau­giau, nei galė­da­vo tilp­ti salė­je. Tad žmonės įsi­gud­rin­da­vo sėdėti net ant kar­nizų. Var­žovų ekipą pa­si­tik­da­vo iš­ti­ki­miau­sių Plungės ko­man­dos sir­ga­lių tribū­na su le­gen­di­niu ta­pu­siu už­ra­šu: „Svei­ki at­vykę į pra­garą!“
Penk­ta­dienį, mi­nint krep­ši­nio šimt­metį, le­gen­dinė ko­man­da bu­vo pri­si­min­ta dar kartą. Ne­pa­mirš­ta pa­si­džiaug­ti ir šios kar­tos Plungės krep­ši­nin­kais, džiu­gi­nan­čiais pui­kiais re­zul­ta­tais.


Už krep­ši­nio puo­selė­jimą – pa­dėkos

„Ne­di­delės ša­lies, Lie­tu­vos, krep­ši­nis yra ži­no­mas vi­sa­me pa­sau­ly­je sa­vo per­galė­mis bei is­to­ri­ja, o ne­di­de­lio mies­to, Plungės, krep­ši­nis pui­kiai ži­no­mas Lie­tu­vo­je sa­vo laimė­ji­mais, tra­di­ci­jo­mis. Nei Plungės, nei vi­sos ša­lies krep­ši­nis ne­būtų taip ge­rai ži­no­mas, jei ne žmonės, tra­di­ci­jos, laimė­ji­mai, ku­rie iki šiol gar­si­na tiek Plungę, tiek Lie­tuvą. Šian­dien no­ri­si pa­dėko­ti kad ir ne­di­de­lei gru­pei žmo­nių, ku­rie pri­si­de­da prie Lie­tu­vos krep­ši­nio gar­si­ni­mo“, – svei­kin­da­mas vi­sus krep­ši­nio ju­bi­lie­jaus pro­ga kalbė­jo M. Bal­čiū­nas ir pir­miau­sia įteikė pa­dėkas jau­nie­siems krep­ši­nin­kams.
Už krep­ši­nio puo­selė­jimą „Saulės“ gim­na­zi­jo­je pa­dėkos raš­to su­laukė No­jus Rad­žius, No­jus Ei­du­kas, Bri­gi­ta Bumb­lytė, Ai­ri­da Lin­gytė ir Lau­ry­nas Liu­ti­kas. O gim­na­zi­jai, puo­selė­jan­čiai krep­ši­nio sportą, ati­te­ko krep­ši­nio ka­muo­liai.
Už il­ga­metę pa­ramą krep­ši­niui pa­dėkos ir spe­cia­liai Lie­tu­vos krep­ši­nio šimt­me­čiui iš­leis­tos mo­ne­tos su­laukė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, taip pat dėko­ta Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Min­dau­gui Kau­nui, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jui Gin­tau­tui Ri­mei­kiui bei spor­to bend­ruo­menės at­sto­vams: kūno kultū­ros mo­ky­to­jai Do­vi­lei Pe­čiu­lie­nei, tre­ne­riams Eu­ge­ni­jui Ti­mo­fe­je­vui, Ge­na­di­jui Glik­ma­nui bei Edi­tai ir Vir­gi­li­jui La­piams. Ats­ki­ros pa­dėkos už reikš­mingą indėlį į Plungės krep­ši­nio plėtrą su­laukė spor­to klu­bo „Plungės olim­pie­čiai“ pre­zi­den­tas Al­gir­das Šim­ke­vi­čius. Už šiltą pri­ėmimą ir gra­žią šventę ne­pa­mirš­ta pa­dėko­ti ir „Saulės“ gim­na­zi­jos va­do­vui Al­gi­man­tui Bud­riui.
„Fe­de­ra­ci­ja dės vi­sas pa­stan­gas, kad Plungė­je iš­kiltų di­delė krep­ši­nio salė ir at­gimtų LKL tra­di­ci­jos. O krep­ši­nio ju­bi­lie­jaus pro­ga lin­kiu, kad dar ne vieną šimt­metį Plungės ir Lie­tu­vos krep­ši­nis džiu­gintų per­galė­mis ir laimė­ji­mais“, – kalbė­jo LKF ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius M. Bal­čiū­nas.


Su­si­rungė mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai

To pa­ties linkė­jo ir me­ras A. Kli­šo­nis, pa­si­džiaugęs išs­kir­ti­niu LKF dėme­siu Plun­gei, iš­ties ga­lin­čiai did­žiuo­tis gra­žio­mis krep­ši­nio tra­di­ci­jo­mis. „Ti­kimės, kad ir ant­ra­ja­me šimt­me­ty­je Lie­tu­vos krep­ši­nis turės ne ma­žiau per­ga­lių nei pir­ma­ja­me“, – sakė mies­to šei­mi­nin­kas.
Gra­žius pa­si­sa­ky­mus vai­ni­ka­vo at­kak­lios krep­ši­nio var­žy­bos, ku­rio­se mo­ky­to­jai D. Pe­čiu­lienė, E. Ti­mo­fe­je­vas, And­rius Mo­tu­žis, Mo­ni­ka Aniš­čen­ko ir Vir­gi­ni­jus Va­lan­čius su­si­rungė su mo­ki­niais Ado­mu Lau­ri­nai­čiu, Do­mi­ny­ku Aču, Ta­du Ta­mo­šaus­ku, Ga­bi­ja Til­vi­kai­te ir Vy­tau­te Pronc­ku­te. Po šių var­žybų laukė ko­mandų ap­do­va­no­ji­mai bei ki­tos rung­tys.
Pa­sig­rožė­ki­te su­si­ti­ki­mo aki­mir­ko­mis!
krep­ši­nio ka­muo­liai