Plungiškei – juodasis dziudo diržas

Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro nuo­trau­ka
Iš kairės: G. Kau­liūtė, M. Za­bu­ras, T. Nar­kus ir B. End­rie­kutė
Vos prie­š du mėne­sius rašė­me apie itin ga­bią Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) auklė­tinę Bar­borą End­rie­kutę. Tuo­met še­šio­lik­metė plun­giškė sa­vo ko­lek­ci­jo­je turė­jo net še­šis dziu­do dir­žus –
kad pa­siektų aukš­čiau­sią meist­riš­ku­mo lygį, mer­gi­nai trūko tik juo­do­jo. Dziu­do spor­ti­ninkės tre­ne­ris Ro­ber­tas Zim­kus „Že­mai­čiui“ sakė tikįs, kad už­sis­py­ri­mu pa­si­žy­min­ti Bar­bo­ra gaus ir šį. Il­gai lauk­ti ne­reikė­jo – pra­ėju­sią sa­vaitę mer­gi­nai įteik­tas juo­da­sis dir­žas.

Dziu­do meistrų sim­bolį prie­š Lie­tu­vos suau­gu­siųjų dziu­do čem­pio­na­to Prie­nuo­se pra­džią B. End­rie­ku­tei įteikė Lie­tu­vos na­cio­na­linės dziu­do aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ma­rius Paš­ke­vi­čius. Pers­pek­ty­viai spor­ti­nin­kei jis skir­tas už iš­ko­vo­tus pa­sie­ki­mus U21 ir U23 suau­gu­siųjų dziu­do čem­pio­na­tuo­se.
Pri­min­si­me, kad B. End­rie­kutė per­nai bu­vo iš­rink­ta į ge­riau­sių Plungės ra­jo­no spor­ti­ninkų de­šim­tuką, kai nu­galė­jo Lie­tu­vos dziu­do jau­ni­mo U21 ir U23 čem­pio­na­tuo­se. O be nau­jai gau­to juo­do­jo dir­žo, ku­rio dėka ga­li va­din­tis dziu­do meist­re, mer­gi­na jau tu­ri baltą, gel­toną, oran­žinį, ža­lią, mėlyną ir rudą dir­žus.
Be šių ap­do­va­no­jimų, mer­gi­na yra pel­niu­si ir dau­gybę kitų, ku­rių, kaip anks­čiau yra sa­kiu­si, ne­be­sus­kai­čiuo­jan­ti. Per­galę ji pelnė ir šia­me ko­vo 25–26 d. Prie­nuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos suau­gu­siųjų dziu­do čem­pio­na­te, ku­ria­me ga­li star­tuo­ti spor­ti­nin­kai nuo 15 metų. B. End­rie­kutė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 kg iš­ko­vo­jo ant­rąją vietą.
Laimė­jimų į Plungę par­vežė ir ki­ti Plungės SRC dziu­do ko­vo­to­jai. Giedrė Kau­liūtė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 52 kg iš­ko­vo­jo tre­čiąją vietą, Ta­das Nar­kus svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 81 kg bei Mar­ty­nas Za­bu­ras svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 90 kg užėmė taip pat tre­čią­sias vie­tas.