Plungiškių pergalės Šiauliuose

Plun­gės šach­ma­tų klu­bo „Bokš­tas“ nuo­trau­ka
Ma­tas Pras­pa­liaus­kas
Šiau­liuo­se vy­ko „Ma­ka­bi“ at­vi­rų šach­ma­tų pir­me­ny­bės. Tur­ny­re žai­dė 58 šach­ma­ti­nin­kai iš įvai­rų Lie­tu­vos mies­tų. Plun­gės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­rui at­sto­va­vo 6 šach­ma­ti­nin­kai.

Tur­ny­ras vy­ko švei­ca­riš­ka sis­te­ma, 9 ra­tais. Plun­gės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro tre­ne­ris Si­gi­tas Kal­vai­tis su­rin­ko 7,5 taš­ko iš 9 ga­li­mų ir užė­mė ant­rą­ją vie­tą. Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los de­šim­to­kas Ig­nas Ma­čiui­tis, su­rin­kęs 6 taš­kus, li­ko ket­vir­tas.

La­bai šau­niai su suau­gu­siai­siais ko­vo­jo Ma­tas Pras­pa­liaus­kas ir Ug­nius Ža­li­mas. Jie abu su­rin­ko po 5 taš­kus, ta­čiau dėl pa­pil­do­mų ro­dik­lių ant­ro­ji vie­ta jau­nu­čių tar­pe ati­te­ko Ma­tui, o Ug­nius li­ko ket­vir­tas.

Ed­vi­nas Kur­mis (5,5 taš­ko) ir Bar­bo­ra Ged­vi­lai­tė (4taškai) šį kar­tą li­ko be ap­do­va­no­ji­mų.