Sprogus padangai, kilo gaisras

Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos nuo­trau­ka
Ki­lus gais­rui, su­de­gė prie­ka­bos pa­dan­gos, ap­de­gė plat­for­ma
Pir­ma­die­nio va­ka­rą, apie 19,30 val., Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai pra­neš­ta apie ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė ki­lu­sį gais­rą. In­for­muo­ta, kad de­ga sunk­ve­ži­mis „Sca­nia“.

Gais­ras ki­lo mi­nė­ta­ja­me ke­ly­je, Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Jo­gau­dų kai­mo te­ri­to­ri­jo­je.

Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­ję ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai nu­sta­tė, kad už­si­kir­tus guo­liui pra­dė­jo svil­ti ir spro­go vil­ki­ko „Sca­nia“ (2007 me­tų ga­my­bos) prie­ka­bos pa­dan­ga. Dėl to ki­lo gais­ras. Su­de­gė dvi prie­ka­bos pa­dan­gos, ap­de­gė jos plat­for­ma.

Pats vil­ki­kas, ku­ris pri­klau­so Ši­la­lė­je re­gist­ruo­tai bend­ro­vei „Au­to­niu­kas“, per gais­rą neap­ga­din­tas. Jis at­ka­bin­tas nuo prie­ka­bos ir pa­trauk­tas į ša­li­ke­lę. Svei­kas li­ko ir kro­vi­nys – sta­ty­bi­nės plokš­tės ir me­ta­li­nės tvo­ros. Tik vie­na iš ga­ben­tų plokš­čių šiek tiek ap­rū­ko.