Sumažėjo ir geriančiųjų, ir „saulutes“ raižančiųjų

Li­nos LIŪ­NIE­NĖS nuotr.
Vyr. vaiz­do ope­ra­to­rė Al­do­na Lei­nar­tie­nė mi­nė­jo, kad sa­vait­ga­liais vaiz­das ste­bi­mas net iki 4 va­lan­dos ry­to
Prieš ke­le­tą mė­ne­sių skir­tin­go­se Plun­gės vie­to­se bu­vo įreng­ta 13 vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų. Dėl to mies­tas ta­po ir ra­mes­nis, ir sau­ges­nis. Bent jau taip tvir­ti­na po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Mat tai, kas fil­muo­ja­ma, ste­bi­ma tie­sio­giai ir įra­šo­ma bei sau­go­ma. Tad at­si­ra­dus ka­me­roms, kar­tu at­si­ra­do ga­li­my­bė ir grei­čiau rea­guo­ti į da­ro­mus pa­žei­di­mus, ir, per­žiū­rė­jus įra­šus, tiks­liau iš­siaiš­kin­ti įvy­kius.
Li­nos LIŪ­NIE­NĖS nuotr.
„Eu­roin­teg­ra­ci­jos pro­jek­tų“ apa­ra­ti­nė­je (iš kai­rės) – Man­tas Čes­naus­kas, Rai­mon­das Apon­kus ir Min­dau­gas Kau­nas

Vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras Plun­gė­je įren­gė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si UAB „Eu­roin­teg­ra­ci­jos pro­jek­tai“. Ši įmo­nė ne tik su­mon­ta­vo įren­gi­nius, bet ir tei­kia vaiz­do ste­bė­ji­mo pa­slau­gą. Spe­cia­liai šiam rei­ka­lui įreng­to­je apa­ra­ti­nė­je yra trys mo­ni­to­riai, ku­riuo­se ro­do­mi vi­sų try­li­kos ka­me­rų fik­suo­ja­mi vaiz­dai.

Tuo, kaip „Eu­roin­teg­ra­ci­jos pro­jek­tams“ se­ka­si teik­ti šią pa­slau­gą, ket­vir­ta­die­nį do­mė­jo­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, jo pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vyr. ty­rė­jas Rai­mon­das Apon­kus.

„Vaiz­das fik­suo­ja­mas nuo­lat, o ste­bi­me jį nuo 14 iki 22 va­lan­dos. Penk­ta­die­niais ir šeš­ta­die­niais il­giau – iki 4 va­lan­dos ry­to“, – pa­sa­ko­jo „Eu­roin­teg­ra­ci­jos pro­jek­tų“ vyr. vaiz­do ope­ra­to­rė Al­do­na Lei­nar­tie­nė.

Dar­buo­to­ja pa­si­džiau­gė, kad per tą lai­ką, kai mies­te vei­kia ka­me­ros, ge­ro­kai su­ma­žė­jo vie­šo­se vie­to­se ge­rian­čių as­me­nų. „Anks­čiau daž­nai bū­da­vo, kad at­si­ne­ša mai­še­lį, slap­čia trau­kia iš jo bu­te­lį ir gurkš­no­ja. Tie­sa, ger­da­mi vis pa­žvelg­da­vo į ka­me­rą, bet, ma­tyt, ti­kė­da­vo­si, kad nie­kam neužk­lius. Už­te­ko vie­ną ki­tą kar­tą pra­neš­ti po­li­ci­jai, su­draus­min­ti, ir ge­rian­čių­jų ge­ro­kai su­ma­žė­jo“, – pa­sa­ko­jo A. Lei­nar­tie­nė.

Pa­si­do­mė­jus, ar kas­kart, kai pa­ma­to bent men­kiau­sią pa­žei­di­mą, skam­bi­na pa­rei­gū­nams, ope­ra­to­rė at­sa­kė, kad ne. Žiū­ri­ma į si­tua­ci­ją. Jei iš­ge­ria ir išei­na, ne­skam­bi­na, bet jei jau ruo­šia­si nu­mig­ti ar pra­de­da prie ko ka­bi­nė­tis – taip. „Jei pa­ma­tom, kad chu­li­ga­nau­ja, mu­ša­si ar kad pa­da­rė ava­ri­ją, tuoj pra­ne­šam. Skam­bi­nam ir pa­ma­tę, kad žmo­gui rei­kia pa­gal­bos. Vi­sai ne­se­niai įžiū­rė­jom, kad žmo­ge­lis lau­ke mie­ga. Ne­ži­nia, kuo vis­kas bū­tų pa­si­bai­gę, jei ne­bū­tu­me jo pa­ste­bė­ję“, – svars­tė A. Lei­nar­tie­nė.

Jos žo­džius pa­tvir­ti­no ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas R. Apon­kus: „Ka­me­ros tik­rai pa­si­tei­si­no. Jos – pui­ki pre­ven­ci­nė prie­mo­nė. Ka­dan­gi daug kas apie jas jau ži­no, tai tik­rai pa­žei­dė­jų ge­ro­kai su­ma­žė­jo. Ne tik gir­tau­jan­čių­jų vie­šo­se vie­to­se, bet ir ki­tų. Pa­vyz­džiui, kas anks­čiau vyk­da­vo aikš­te­lė­je prie žir­gy­no, ko tik ten jau­ni­mas neiš­da­ri­nė­da­vo?! Da­bar nie­kas ten „sau­lu­čių“ ne­be­rai­žo. Jei ir su­va­žiuo­ja, priar­ti­nę vaiz­dą ma­tom, kad ran­ko­se lai­ko ka­vos puo­de­lius.“

Pa­sak A. Lei­nar­tie­nės ir R. Apon­kaus, yra vie­tų, ku­rias rei­kė­tų ste­bė­ti aky­liau, gal­būt įreng­ti pa­pil­do­mų ka­me­rų. Jos pra­vers­tų ir Se­na­mies­čio aiš­kė­je, kur da­bar sto­vi vai­kų ir paaug­lių trau­kos cent­ras – ku­po­las, ir prie vi­są pa­rą pra­dė­ju­sios dirb­ti „Char­lie Piz­za“ V. Ma­čer­nio gat­vė­je, ir ki­tur.

Anot su­si­rin­ku­sių­jų, kuo dau­giau žmo­nių ži­nos, kad į juos „žiū­ri“ ka­me­ros akis, tuo dau­giau tvar­kos bus mies­te. „Žmo­nės tu­ri ži­no­ti, kad jie ne tik ste­bi­mi, bet ir bus bau­džia­mi, jei elg­sis ne­tin­ka­mai. O ga­vę in­for­ma­ci­jos apie šiurkš­čius pa­žei­di­mus, rea­guo­si­me ypač prin­ci­pin­gai“, – re­ziu­ma­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.