Atsirita nauja koronaviruso banga?

Oksanos ŠUKIENĖS nuotrauka
Anot M. Česnausko, nors Plungės rajone sergančiųjų daugėja, koronaviruso židinių nėra
Va­sarą šiek tiek at­si­pa­lai­da­vo­me ir apie pa­sau­linę pan­de­miją pri­mir­šo­me. Juo la­biau kad ir ser­gan­čiųjų šia in­fek­ci­ja bu­vo ne­daug. Ta­čiau atei­na ru­duo, vis ma­žiau būna­me lau­ke, o už­da­ro­se pa­tal­po­se linkęs plis­ti vi­ru­sas gra­si­na ša­liai ket­virtą­ja ko­ro­na­vi­ru­so ban­ga. Su­sir­gimų ru­de­niop daugė­ja ir Plungės ra­jo­ne. Ir ga­na spar­čiai. Ket­vir­ta­die­nio duo­me­ni­mis, už­fik­suo­ta 15 naujų šios li­gos at­vejų, o sep­ty­nių dienų vi­dur­kis – 13.Su­sir­gimų daugė­ja, bet ko­ro­na­vi­ru­so ži­di­nių nėra

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ekst­re­ma­lių si­tua­cijų ope­ra­cijų cent­ro va­do­vas Man­tas Čes­naus­kas „Že­mai­čiui“ tre­čia­dienį sakė, jog ser­ga­mu­mas ra­jo­ne iš­ties yra išaugęs. Tie­sa, apie įsip­lies­ku­sius šios pan­de­mi­jos ži­di­nius ne­ži­no­ma.
„Did­žio­ji da­lis pa­tvir­tintų at­vejų – šei­my­ni­niai, iš įpras­ti­nio bend­ra­vi­mo“, – ko­men­ta­vo M. Čes­naus­kas.
Ta­čiau Plungės li­go­ninė, pa­sak jo, pa­didė­jusį tokių pacientų srautą jau­čia.
Tą sa­vo vie­šai pa­si­da­lin­tu įra­šu pa­tvir­ti­no Plungės li­go­ninės gy­dy­to­jas Gied­rius Ra­ma­naus­kas. Esą rugpjū­čio 14–17 die­no­mis li­go­ninė­je diag­no­zuo­ta 16 naujų CO­VID-19 li­gos at­vejų. 13 su­si­rgu­sių žmo­nių ne­bu­vo pa­si­skie­piję. Yra ir sun­kios būklės pa­cientų – 4 iš­vež­ti ir pa­gul­dy­ti į Res­pub­li­kinę Šiau­lių li­go­ninę. Anot G. Ra­ma­naus­ko, jie vi­si ne­bu­vo gavę vak­ci­nos.
Tie­sa, su­si­rgo ir 3 pa­si­skie­piję žmonės, ta­čiau 2 iš jų ne­jautė jo­kių simp­tomų. Kad yra už­sikrėtę, nu­sta­ty­ta prie­š pla­ninį gy­dymą, kai tes­ta­vi­mas dėl ko­ro­na­vi­ru­so yra pri­va­lo­mas. Vie­nas pa­cien­tas simp­to­mus jautė, bet lengvą li­gos formą gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai. Dar 1 žmo­gus, už­sikrėtęs ko­ro­na­vi­ru­su, mirė. Jis ne­bu­vo pa­si­skie­pijęs.
„Prieš tai, rugpjū­čio 5–12 die­no­mis, bu­vo nu­sta­ty­ta 16 naujų at­vejų. Šią sa­vaitę tiek pat per 4 die­nas. Srau­tas per sa­vaitę pa­dvi­gubė­jo“, – pra­stėjan­čia si­tua­ci­ja su­si­rūpinęs G. Ra­ma­naus­kas.


No­rin­čiųjų tes­tuo­tis – daug

Ka­dan­gi ser­gan­čiųjų daugė­ja, ne­nuos­ta­bu, kad mo­bilųjį punktą prie se­no­sios po­lik­li­ni­kos užplū­do iš­si­tir­ti, ar ne­ser­ga ko­ro­na­vi­ru­su, no­rin­tys žmonės. Į re­dak­ciją pa­skam­bi­nu­si plun­giškė guodė­si, kad už­re­gist­ruo­ti ty­ri­mui jai bu­vo pa­si­ūly­ta... po sa­vaitės.
„Apk­ro­vos – mil­ži­niš­kos“, – pa­tvir­ti­no ir M. Čes­naus­kas.
Ta­čiau esą si­tua­ci­ja šią sa­vaitę turėtų pa­si­keis­ti ir vietų tes­tui at­si­lais­vin­ti, mat nuo pir­ma­die­nio tam­pa mo­ka­mas tes­ta­vi­mas ga­li­my­bių pa­sui gau­ti, o kai ku­rie to­kiems tes­tams vie­tas bu­vo re­zer­vavę iš anks­to.
„Šią sa­vaitę vietų yra at­si­radę, bet, kaip mums sakė mo­bi­laus punk­to koor­di­na­torė, būna, kad žmonės no­ri už­si­re­gist­ruo­ti grei­ta­jam tes­tui pro­fi­lak­tiš­kai, bet ne­ran­da vie­tos ir re­gist­ruo­ja­si PGR, užim­da­mi ki­to žmo­gaus vietą. Taip pat tes­tuo­tis at­va­žiuo­ja iš kai­my­ni­nių sa­vi­val­dy­bių. Bu­vo net iš Kelmės. Ir plun­giš­kiams vie­tos ma­žiau lie­ka. Bet pa­di­di­nom punk­to apim­tis, da­bar jis dir­ba pen­kias die­nas per sa­vaitę nuo 8 iki 17 valandos Be to, kaip sakiau, ne­be­lie­ka ne­mo­ka­mo tes­ta­vi­mo ga­li­my­bių pa­sui, tad tų vietų  dar turėtų at­sirasti“, – pa­sa­ko­jo M. Čes­naus­kas.


Vei­kia ke­tu­ri vak­ci­na­vi­mo cent­rai

Tad jei tes­tuo­tis plun­giš­kiai – pir­mi, skie­py­tis, at­ro­do, ne­sku­ba. Ket­vir­ta­die­nio duo­me­ni­mis, Plungės ra­jo­ne šiuo me­tu yra pa­skie­py­ta 46,9 pro­cen­to gy­ven­tojų (Lie­tu­vos vi­dur­kis – 56,7 pro­c.).
Ar Plungės sa­vi­val­dybė ne­siims pa­pil­domų prie­mo­nių, kad pa­ra­gintų žmo­nes vak­ci­nuo­tis?
„Pa­sa­ky­kit, ko­kių. Mes jau ne­beiš­ma­no­me“, – at­si­du­so M. Čes­naus­kas.
Ir pa­brėžė, kad Plungė­je šiuo me­tu vei­kia net 4 vak­ci­na­vi­mo cent­rai, tad pa­si­skie­py­ti no­rin­tis žmo­gus ga­li rink­tis sau pa­togų, ar­čiau namų. Be to, se­no­jo­je po­lik­li­ni­ko­je prie li­go­ninės ket­vir­ta­die­niais skie­pi­ja­mi iš anks­to neuž­si­re­gist­ra­vu­sie­ji, tad ga­li­my­bių pa­si­skie­py­ti, at­ro­do, už­ten­ka.
Pri­si­min­da­mas Plungės mies­to šventę ir prie Krau­jo do­no­rystės cent­ro pa­la­pinės Se­na­mies­čio aikštėje nu­si­drie­ku­sią vak­ciną nuo ko­ro­na­vi­ru­so no­rin­čių gau­ti žmo­nių eilę, M. Čes­naus­kas sakė, jog toks vaiz­das ir džiu­gi­no, ir trikdė. Mat gal už šim­to met­ro yra „Kli­ni­ka Pul­sas“, kur žmonės taip pat ga­li pa­si­skie­py­ti. 
„Sun­ku su­pras­ti, kodėl žmonės ne­ke­liau­ja į vak­ci­na­ci­jos cent­rus“, – stebė­jo­si M. Čes­naus­kas.


Rie­ta­ve si­tua­ci­ja ge­resnė

Pa­sis­kie­py­ti čia pat, vie­to­je, plun­giš­kiai ir sve­čiai turė­jo ga­li­mybę pra­ėju­sią sa­vaitę vy­ku­sio­je vasaros spor­to šventė­je Kaušė­nuo­se. Ta­čiau to­kio ant­plūdžio ne­bu­vo – per visą dieną at­si­ra­do tik 8 no­rin­tie­ji.
Ne­pai­sant to, anot M. Čes­naus­ko, bus ieš­ko­ma būdų, kad būtų pa­skie­pyta kuo dau­giau plungiškių. Esą vėl kal­ba­ma­si su Krau­jo do­no­rystės cent­ru, jei su­si­tars, kaž­ku­rią dieną plun­giš­kiai vėl galės pa­si­skie­py­ti už­sukę į jo pa­la­pinę mies­to cent­re.Va­kar die­nos duo­me­ni­mis, CO­VID-19 Plungės ra­jo­ne ser­ga 134 žmonės, už­fik­suo­ta 15 naujų už­sikrė­timų (7-ių dienų vi­dur­kis – 13 at­vejų). 
100-ui tūkst. gy­ven­tojų ten­ka (per 14 dienų) 453,6 at­ve­jo. Su ko­ro­na­vi­ru­so diag­no­ze per visą pan­de­mi­jos lai­ko­tarpį mirė 90 žmo­nių (nuo šios li­gos – 40).
Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je si­tua­ci­ja šiek tiek švie­sesnė. Šiuo me­tu ser­ga 16 žmo­nių, ket­vir­ta­dienį už­fik­suo­tas 1 su­si­r-
gi­mas (7-ių dienų vi­dur­kis – 2 su­si­rgi­mai). 100-ui tūkst. gy­ven­tojų ten­ka 292,7 at­ve­jo. Už­sikrėtę šiuo vi­ru­su jau mirė 19 sa­vi­val­dybės gy­ven­tojų (nuo šios li­gos – 10).
Rie­ta­viš­kiai taip pat skie­pi­ja­si ne itin no­riai – pa­si­skie­pi­jo 51,6 pro­cen­to gy­ven­tojų.