Bibliotekos rėmelius medikams... spausdina

Plungės r. vie­šo­sios bib­lio­te­kos nuo­trau­ka
To­kie sky­de­liai ap­sau­gos, kad pa­cien­tams čiau­dint ar ko­sint la­še­liai ne­pa­tektų ant me­dikų vei­do
Šio­mis die­no­mis ne­ra­mių nau­jienų srautą šiek tiek at­mie­šia ži­nios apie pra­smin­gas ir ypač rei­ka­lin­gas gy­ven­tojų bei įstaigų ini­cia­ty­vas. An­tai Lie­tu­vos na­cio­na­linė Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ka, pri­si­dėda­ma prie „Ro­bo­ti­kos mo­kyk­los“ ini­cia­ty­vos, tel­kia Lie­tu­vos viešą­sias bib­lio­te­kas ties­ti pa­gal­bos ranką me­di­kams – 3D spaus­din­tu­vais spaus­din­ti jiems ap­sau­gos prie­mo­nes. Prie šios pra­smin­gos ak­ci­jos pri­si­jungė visos 60 Lie­tu­vos bib­lio­tekų, tarp ku­rių yra ir mūsiškės – Plungės bei Rie­ta­vo.

Kaip „Žemaičiui“ sakė Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skierienė, visos šalies bibliotekos pagal projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ jau anksčiau yra gavusios 3D spausdintuvus. Būtent jie dabar ir pasitelkti kilniam tikslui.

Vos gavę specialią programą, plungiškiai bibliotekininkai nedelsdami ėmė gaminti apsauginių skydelių rėmelius. Iš turimų medžiagų jų ketina pagaminti ne mažiau 10-ies. Rėmelius sukomplektuos taip pat su bibliotekos turimais skaidriais skydeliais, o jau tada su Plungės ligoninės direktoriumi Antanu Martusevičiumi tarsis, kaip juos saugiai perduoti ligoninei.

Vienam rėmeliui pagaminti laiko reikia skirti net iki trijų valandų. Direktorė pasakojo, kad rėmelius vienas kitam padedami spausdina du bibliotekos specialistai – kompiuterinių sistemų inžinierius Gražvydas Šaltupis ir edukatorius Paulius Gadeikis. Tiesa, jie dirba po vieną ir yra aprūpinti visomis saugumo priemonėmis.

„Gražu, kad kai tik nacionalinė biblioteka išplatino kvietimą prisidėti, į jį išsyk atsiliepė visos 60 šalies bibliotekų. Ir jei kiekviena pagamins bent po 10, o gal ir po 20 tokių apsaugos priemonių, manau, medikams jau bus nemaža pagalba. Mes šiuo metu numatėm pagaminti 10, bet ateity, jei tik bus leista išnaudoti turimas medžiagas, galbūt pavyks ir daugiau“, – sakė V. Skierienė.

Rėmelius apsauginiams skydeliams gamina ir Rietavo savivaldybės I. Oginskio viešoji biblioteka. Jos vadovė ‎Erika Pranckevičienė‎ penktadienį feisbuke skelbė kasdien su kolege Rita Dičiūniene atspausdinančios po 2–3 rėmelius, prie kurių bus tvirtinami apsauginiai skydeliai.

„Šį vakarą jų jau turime 12, o planuojame pagaminti 15–20. Šią savaitę turėtume gauti apsauginius skydus. Kam bus skirta? Pirmiausia norime aprūpinti savo artimiausius – manau, jog Rietavo poliklinikoms tikrai reikia apsaugos priemonių. Tarsimės su medikais, kam labiausiai reikia mūsų pagalbos. Džiugu, jog turime galimybę bibliotekos 3D spausdintuvą panaudoti kilniam tikslui“, – kalbėjo E. Pranckevičienė.

Minėti skydeliai dengia visą veidą, tad yra gana efektyvi apsaugos priemonė, kad lašeliai kitam asmeniui čiaudint ar kosint nepatektų ant medikų veido. Be to, jie nėra vienkartiniai, priešingai nei medicininės kaukės.