Dėl korona viruso kol kas – jokios panikos

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­kos
Jau kurį laiką pa­ni­kuo­ja­ma dėl spar­čiai vi­sa­me pa­sau­ly­je plin­tan­čio ko­ro­na vi­ru­so. Sėja­ma baimė ska­ti­na lie­tu­vius iš len­tynų šluo­ti įvai­riau­sius il­ga­lai­kius pro­duk­tus, tuš­tin­ti vais­ti­nes bei in­ter­ne­ti­nes par­duo­tu­ves, ku­rio­se po­pu­lia­riau­sios – de­zin­fe­kuo­jan­čios prie­monės. Dar di­desnis su­ju­di­mas ki­lo pra­ėju­sią sa­vaitę Lie­tu­vo­je pa­tvir­ti­nus pirmąjį su­si­rgi­mo ko­ro­na vi­ru­su at­vejį.
Baimė su­si­rgti ir no­ras bet ko­kia kai­na ap­si­sau­go­ti neap­lenkė ir Plungės kraš­to – vais­tinė­se pa­si­gen­da­ma kai ku­rių me­di­ka­mentų, par­duo­tuvė­se – mais­to pre­kių. Ko­ro­na vi­ru­so te­ma ak­tua­li ir mo­kyk­lo­se, ypač po to, kai dėl vi­ru­so Šiau­liuo­se penk­ta­dienį už­da­ry­ta pir­mo­ji mo­kyk­la. „Že­mai­tis“ domė­jo­si, ko­kia si­tua­ci­ja did­žio­sio­se Plungės mo­kyk­lo­se.

Da­li­ja­si in­for­ma­ci­ja

„In­for­ma­ci­jos apie ko­ro­na vi­rusą, jo pre­ven­ciją gau­na­me iš­ties daug. Jos pa­tei­kia ir Plungės vi­suo­menės svei­ka­tos biu­ras, ir mi­nis­te­ri­ja. Ži­no­ma, at­si­žvel­gia­me į re­ko­men­da­ci­jas. Pa­ni­kos, bent jau kol kas, nėra, bet sten­giamės sau­go­tis – nuo­lat de­zin­fe­kuo­ja­mi tua­le­tai, laiptų turėk­lai. Apie vi­rusą su mo­ki­niais kal­ba kla­sių va­do­vai. Per TA­MO in­for­muo­ja­mi ir moks­lei­vių tėvai.

Šeš­ta­dienį ra­jo­no ko­man­da, su­da­ry­ta iš mūsų gim­na­zi­jos, „Ry­to“ pa­grin­dinės ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ki­nių bei kal­va­riš­kių gim­na­zistų turė­jo da­ly­vau­ti ma­te­ma­tikų var­žy­tuvė­se Šiau­liuo­se. Bet dėl to pa­ties ko­ro­na vi­ru­so ren­gi­nys bu­vo at­šauk­tas“, – apie si­tua­ciją kalbė­jo „Saulės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bud­rys.

Tei­ra­vomės va­do­vo ir apie gim­na­zis­tus, grįžu­sius iš ke­lio­nių pa­vo­jin­go­se zo­no­se, bet jis pa­ti­ki­no, kad kol kas gim­na­zi­jo­je to­kių at­vejų ne­bu­vo.

Ka­ran­ti­ne – še­ši vai­kai

O štai Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je už­fik­suo­ti net še­ši vai­kai, ne­se­niai grįžę iš sve­čių ša­lių, ku­rio­se pa­vo­jin­gas vi­ru­sas – jau įgavęs pa­greitį. Anot įstai­gos di­rek­to­riaus Pau­liaus Za­kals­kio, mo­kyk­la dar ne­bu­vo su­lau­ku­si jo­kių re­ko­men­da­cijų, kai nu­sprendė, jog to­kiems moks­lei­viams ne­derėtų lan­ky­ti pa­mokų. Įstai­ga sa­vo ruož­tu re­ko­men­da­vo jiems po­rą sa­vai­čių po grįži­mo į Lie­tuvą lik­ti na­muo­se.

P. Za­kals­kis ne­slėpė, jog bu­vo po­ra at­vejų, kai du mo­ki­niai vis tiek at­ėjo į mo­kyklą. Esą iš­kart bu­vo su­si­siek­ta su jų tėvais ir jie ge­ra­no­riš­kai su­ti­ko sa­vo at­žalų kurį laiką neiš­leis­ti iš namų. „Tai ne­reiš­kia, kad jie ne­si­mo­ko“, – pa­ti­ki­no di­rek­to­rius ir paaiš­ki­no, jog ka­ran­ti­ne esan­tys moks­lei­viai įvai­rias už­duo­tis at­lie­ka nuo­to­li­niu būdu, taip nea­titrūk­da­mi nuo ug­dy­mo­si pro­ce­so.

P. Za­kals­kis sakė, jog dėl po pa­saulį plin­tan­čio ­vi­ru­so su­lau­kia dau­gybės in­for­ma­ci­jos ir re­ko­men­da­cijų, į ku­rias, be abe­jonės, at­si­žvel­gia­ma. „Be­veik po kiek­vie­nos per­trau­kos de­zin­fe­kuo­ja­mos durų ran­ke­nos, laiptų turėk­lai. Mo­ki­niai ra­gi­na­mi su­stip­rin­tai lai­ky­tis hi­gie­nos – plau­ti ran­kas ir pa­na­šiai. Kol kas – jo­kios pa­ni­kos. Bet ne­reiš­kia, kad žiū­ri­me ap­laid­žiai, juk mo­kyk­la vis dėlto – ma­si­nio su­si­būri­mo vie­ta, todėl esa­me at­sa­kin­gi ne tik už sa­vo, bet ir ap­lin­ki­nių svei­katą“, – teigė P. Za­kals­kis.

Svar­biau­sia – sau­go­tis

Pa­na­ši si­tua­ci­ja ir „Ry­to“ pa­grin­dinė­je mo­kyk­lo­je. Ka­ran­ti­ne – trys moks­lei­viai. Mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Iva­naus­kas pri­si­pa­ži­no, kad ne iš­kart su­ži­no­jo apie mo­ki­nius, ku­rie per žie­mos ato­sto­gas bu­vo iš­vykę į Ita­liją.

„Porą dienų jie dar lankė pa­mo­kas. Tik vėliau, at­ro­do, auklė­to­jai pra­si­tarė, kad per ato­sto­gas viešėję Ita­li­jo­je. Iš tikrųjų blo­gai, kad nei jie, nei tėvai iš anks­to apie tai ne­pra­nešė. Juk pir­miau­sia būtent to­kių as­menų re­ko­men­duo­ja­ma veng­ti. Lai­mei, šiuo me­tu jie – na­muo­se, kur mo­ko­si nuo­to­li­niu būdu. Ži­no­ma, jie nei jautė­si blo­gai, nei ką. Bet rei­kia mąsty­ti apie visų sau­gumą“, – kalbė­jo di­rek­to­rius ir už­tik­ri­no, kad jo įstai­go­je kol kas ne­pa­ni­kuo­ja­ma.

Va­do­vas pa­si­džiaugė, kad mo­ki­niai at­si­žvel­gia į re­ko­men­da­ci­jas hi­gie­nos at­žvil­giu. An­tai sa­vo aki­mis matė, kaip į val­gyklą at­skubėję moks­lei­viai pir­miau­sia puolė plau­tis rankų ir tik po to – val­gy­ti.

„Sten­giamės de­zin­fe­kuo­ti pa­tal­pas, ap­rūpin­ti tua­letus, val­gyklą de­zin­fe­kuo­jan­čiu skys­čiu. Tie­sa, pa­sta­ra­sis pre­ky­bos vie­to­se – šluo­te šluo­ja­mas. Tad te­ko už­si­sa­ky­ti in­ter­ne­tu. Turė­tu­me kitą sa­vaitę gau­ti purš­kia­mos de­zin­fe­kuo­jan­čios prie­monės“, – penk­ta­dienį si­tua­ciją „Ry­to“ mo­kyk­lo­je api­būdi­no S. Iva­naus­kas.

Dar di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo apie in­ci­dentą, kai mo­kyk­los ko­man­da va­sa­rio 28-ąją turė­jo iš­vyk­ti į Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sias zo­ni­nes Lie­tu­vos mo­kyklų žai­dy­nių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ var­žy­bas. Esą dvi ma­mos abe­jo­jo, ar iš­leis­ti sa­vo at­ža­las į jas, bet ga­liau­siai tam ne­prieš­ta­ra­vo. Tie­sa, tik po to, kai bu­vo įsi­ti­kin­ta, kad ren­gi­ny­je ne­da­ly­vaus šiau­liš­kių.

„Mo­ki­nius iš­lydė­jo­me ap­rūpinę juos de­zin­fe­kuo­jan­čio­mis prie­monė­mis bei pri­minę ele­men­ta­rias hi­gie­nos tai­syk­les, – sakė S. Iva­naus­kas. Pa­sak jo, svar­biau­sia, kad ne­būtų tie­sio­gi­nio kon­tak­to su iš pa­vo­jingų zonų grįžu­siais as­me­ni­mis, kad tėvai mo­kyklą in­for­muotų apie tai, jei bu­vo kaž­kur iš­vykę, kad to­kiu at­ve­ju ne­leistų sa­vo vaikų kurį laiką į mo­ky­mo įstai­gas, būre­lius. „Apsk­ri­tai šiuo me­tu ge­riau­sia – ati­dėti ke­lio­nes. Ką ir pa­darė vie­na mūsų dar­buo­to­ja, bai­min­da­ma­si „pa­si­gau­ti“ siautė­jantį vi­rusą“, – baig­da­mas pri­dūrė „Ry­to“ mo­kyk­los va­do­vas.