Tarp suimtųjų – ir Plungės ligoninės direktorius?

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Skel­bia­ma, kad su nu­si­kals­ta­ma vei­ka per­kant me­di­ci­ninę įrangą ga­li­mai su­si­jęs ir Plungės li­go­ninės di­rek­to­rius A. Mar­tu­se­vi­čius
Tre­čia­dienį Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­ba (STT) pra­nešė vyk­dan­ti di­de­lio mas­to ope­ra­ciją, ku­ria sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti įta­ri­mus dėl sis­te­minės ko­rup­ci­jos de­šim­ty­je Lie­tu­vos gy­dy­mo įstaigų. Tyrėjų aki­ra­ty­je – vie­šie­ji pir­ki­mai, ku­riuos gy­dy­mo įstai­gos ga­li­mai vykdė ne­skaid­riai, su­si­tar­da­mos su tam tik­ro­mis įmonė­mis dėl pir­kimų kon­kursų laimė­tojų ir mai­nais už tai gau­da­mos ky­šius. Skel­bia­ma, kad į to­kią nu­si­kals­tamą veiką galbūt bu­vo įsi­pai­nio­ju­si ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės li­go­ninė.

Suim­tas ar gy­do­si na­mie?
Va­kar di­die­ji po­rta­lai skelbė, kad STT dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos su­laikė ke­lių gy­dy­mo įstaigų va­do­vus, tarp jų – ir Plungės li­go­ninės di­rek­to­rių An­taną Mar­tu­se­vi­čių. Su­si­siek­ti su juo pa­čiu va­kar ne­pa­vy­ko – te­le­fo­nas bu­vo iš­jung­tas. Ta­čiau, kaip „Že­mai­čiui“ sakė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, minė­to­ji in­for­ma­ci­ja nėra tiks­li.
Pa­sak me­ro, jo ži­nio­mis, kra­ta A. Mar­tu­se­vi­čiaus na­muo­se iš­ties bu­vo at­lik­ta, ta­čiau jis pa­ts ne­su­lai­ky­tas. Esą li­go­ninės di­rek­to­riui šios sa­vaitės pra­džio­je bu­vo at­lik­ta ope­ra­ci­ja ir jis to­liau gy­do­si na­mie.
A. Kli­šo­nis pa­minė­jo, kad STT ga­li­mai ap­klausė li­go­ninės viešųjų pir­kimų spe­cia­listą ir vy­riau­siąją fi­nan­si­ninkę. Pas­ta­ro­ji, me­ro ži­nio­mis, jau grįžo į darbą. Ar kra­tos bu­vo at­lie­ka­mos ir li­go­ninė­je, A. Kli­šo­nis pa­sa­ky­ti ne­galė­jo. Pa­minė­jo tik, kad, jo ži­nio­mis, įta­ri­mai su­si­ję su me­di­ci­ni­ne įran­ga pre­kiau­jan­čio­mis įmonė­mis „Li­me­ta“ ir „Grai­na“.
Pa­si­ra­šy­tos šim­tatūks­tan­tinės su­tar­tys
Kad šios įmonės figū­ruo­ja li­go­ninės pir­ki­muo­se, pa­tvir­ti­no ir jos Gy­dy­mo ta­ry­bos na­rys bei Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Rai­mon­das Do­vil­tis.
Jis minė­jo ne­se­niai domėję­sis vie­nu li­go­ninės vie­šuo­ju pir­ki­mu, ku­riuo siek­ta įsi­gy­ti de­guo­nies ge­ne­ra­to­rių. Pa­sak me­di­ko, šį pir­kimą li­go­ninė ke­ti­no baig­ti pa­si­ra­šy­da­ma su­tartį ne­va su did­žiau­sią kainą pa­si­ūliu­sia UAB „Li­me­ta“. Esą įsi­ki­šus ke­liems Ta­ry­bos na­riams ir Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams pir­ki­mas bu­vo su­stab­dy­tas.
Vis dėlto „Že­maitį“ pa­siekė in­for­ma­ci­ja, kad su­tar­tis su minė­ta įmo­ne galė­jo būti pa­si­ra­šy­ta.
„Tiek „Grai­na“, tiek „Li­me­ta“ laimė­jo kon­kur­sus rent­ge­no apa­ra­tams, iš „Li­me­tos“ ir de­guo­nies ge­ne­ra­to­rių prie­š mėnesį už­sakė“, – var­di­no vie­nas re­dak­ci­jos šal­ti­nis.
Pa­ti li­go­ninė vie­ši­na tik 2017 m. ir se­nes­nes sa­vo pir­kimų su­tar­tis. Tie­sa, Cent­rinė­je viešųjų pir­kimų in­for­ma­cinė­je sis­te­mo­je ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ciją, kad Plungės li­go­ninė ir „Li­me­ta“ pra­ėju­sių metų gruodį su­darė 150 tūkst. eurų su­tartį dėl en­dos­ko­pinės diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo sis­te­mos įren­gi­mo, o spalį pa­si­ra­šy­ta 18,7 tūkst. eurų su­tar­tis su „Grai­na“ dėl me­di­ci­ninės įran­gos tech­ninės prie­žiū­ros ir re­mon­to.
Nau­jesnės – šių metų – su­tar­tys kol kas ne­skel­bia­mos, tad ga­li­mybės pa­tik­rin­ti in­for­ma­ciją nėra.
R. Do­vil­tis tei­gia ne­be pir­mus me­tus ko­vo­jan­tis už tai, kad li­go­ninės vyk­do­mi me­di­ci­ninės įran­gos vie­šie­ji pir­ki­mai dar iki pa­si­ra­šant su­tar­tis būtų ap­ta­ria­mi su Gy­dy­mo ta­ry­ba. „Ta­čiau nie­kaip ši­to neiš­si­rei­ka­la­vom. Apie vi­sus pir­ki­mus su­ži­no­me jau po­st fac­tum“, – ap­gai­les­ta­vo me­di­kas.
Už­fik­suo­ti ky­šių per­da­vimų at­ve­jai
STT skel­bia, kad šiuo me­tu vi­sos Lie­tu­vos mas­tu ti­ria­ma dau­giau kaip 100 nu­si­kals­tamų veikų. Įta­ria­ma, kad į jas galė­jo būti įtrauk­ta dau­giau nei 10 Lie­tu­vos gy­dy­mo įstaigų iš dau­giau kaip 10-ies sa­vi­val­dy­bių, jų va­do­vai ir ki­ti as­me­nys, at­sa­kin­gi už vie­šuo­sius pir­ki­mus.
Sie­kiant nu­sta­ty­ti ty­ri­mui reikš­min­gas ap­lin­ky­bes, at­lie­ka­mi būti­ni pro­ce­si­niai veiks­mai. Šiuo me­tu įta­ri­mai dėl įvai­rių ko­rup­ci­nių nu­si­kal­timų pa­reikš­ti 35-iems as­me­nims, iš jų – 4-iems pri­va­čių įmo­nių va­do­vams ir 6-iems gy­dy­mo įstaigų va­do­vams.
Kratų me­tu paim­ta 270 tūkst. grynųjų pi­nigų įvai­ria va­liu­ta. Teisė­sau­ga at­skleidė, kad už­fik­suo­ti ir konk­retūs at­ve­jai, kai bu­vo per­duo­da­mi ky­šiai. „Kai ku­rios su­mos vir­ši­ja 10 tūkst. eurų“, – sakė STT Cent­rinės ty­rimų val­dy­bos va­do­vas Da­rius Bal­čiū­nas ir pri­dūrė, kad ky­šiams nau­do­ti gry­nie­ji pi­ni­gai.
Bu­vo kreip­ta­si dėl 3-jų as­menų su­ėmi­mo, bet teis­mas lei­do suim­ti tik vieną – įmonės „Grai­na“ va­dovą Er­landą Su­deikį. Taip pat pra­šy­ta suim­ti „Li­me­ta“ va­do­vus Vir­gi­nijų Do­marką ir Kęstu­tis Kut­kauską, ta­čiau teis­mas šių pra­šymų ne­ten­ki­no.