Virš Plungės ligoninės susikaupę juodi debesys nesisklaido

Tiek dėme­sio vie­šo­jo­je erdvė­je, kiek pa­sta­ro­sio­mis sa­vaitė­mis su­lau­kia Plungės li­go­ninė, ši įstai­ga dar nie­ka­da nėra ga­vu­si. Ap­mau­du tik, kad pa­grin­dinė mūsų gy­dy­mo įstai­ga bei jos steigė­ja – Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė – visų did­žiųjų ša­lies in­for­ma­ci­nių ka­nalų links­niuo­ja­ma tik iš blo­go­sios pusės.
Kaip be­būtų, jei ne ši vie­šai skleid­žia­ma in­for­ma­ci­ja, dir­ban­tie­ji li­go­ninė­je vei­kiau­siai nė ne­ži­notų apie įstai­go­je vyks­tan­čius pa­si­kei­ti­mus. Ne vie­nas šią sa­vaitę „Že­mai­čio“ kal­bin­tas me­di­kas sakė apie tai, kad buvęs li­go­ninės di­rek­to­rius iš­lydė­tas su dos­nia išei­ti­ne kom­pen­sa­ci­ja, o į jo kėdę jau sėdo nau­jas, su­ži­nojęs tik iš te­le­vi­zi­jos, in­ter­ne­to ar spau­dos – apie šiuos pa­si­kei­ti­mus ko­lek­ty­vui nie­kas nė ne­si­teikė pra­neš­ti. Tie­sa, kal­bin­tie­ji sakė ši­tuo per daug ir ne­si­ste­bin­tys, nes su dir­ban­čiai­siais li­go­ninė­je va­do­vybė nie­ka­da esą ir ne­si­skaitė.Darbą pra­dėjo nuo... ka­bi­ne­to re­mon­to

„Esu dirbęs ir Vil­niaus, ir Kau­no li­go­ninė­se, bet to­kio bar­da­ko, kaip Plungės li­go­ninėj, dar ne­te­ko ma­ty­ti“, – tie­siai švie­siai rėžė į re­dak­ciją už­sukęs vie­nas me­di­kas, pra­šęs neatsk­leis­ti jo ta­pa­tybės.
Vy­ras kalbė­jo, kad įsi­dar­bi­nus šio­je įstai­go­je jį la­biau­siai nu­ste­bi­no tai, kad va­do­vybė vi­siš­kai ne­si­sten­gia for­muo­ti ko­lek­ty­vo, ku­ris būtų vie­nin­gas ir stip­rus kaip ko­man­da. Esą kiek­vie­nas dir­ba sau, apie jo­kius su­si­būri­mus ar dar­bi­nius su­si­rin­ki­mus, pa­si­ta­ri­mus nėra nė kal­bos.
„Vi­sa įstai­gos struktū­ra, va­do­va­vi­mas jai – dar so­vie­ti­nių laikų, lyg būtum su­grįžęs 40 metų at­gal. Te­beeg­zis­tuo­ja klanų sis­te­ma, kur svar­biau­sia – va­do­vybė, ta­da sky­rių vedė­jai, me­di­kai, o apa­čioj – slau­gy­to­jai ir ki­ti dar­buo­to­jai. Kuo esi aukš­čiau to­je sis­te­mo­je, tuo dau­giau pri­vi­le­gijų tu­ri. Todėl ir bėga dar­buo­to­jai iš čia. Nie­kas ne­be­no­ri taip dirb­ti.“
Vy­ras sakė turėjęs vil­čių, kad at­ėjus nau­jam va­do­vui si­tua­ci­ja pa­si­keis, bet kai iš­gir­do, jog sa­vo darbą Plungės li­go­ninė­je jis pra­dėjo nuo... ka­bi­ne­to re­mon­to, ir šią viltį pra­radęs.
„Aš pa­ts li­go­ninė­je dir­bu jau ke­le­rius me­tus ir da­bar jau ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad pa­ga­liau ga­vau ka­bi­netą, nors jis ir Lu­kiš­kių kalė­jimą la­biau pri­me­na, o ne gy­dy­mo įstaigą. Kai pa­klau­siau, gal būtų ga­li­ma kaž­kiek pa­re­mon­tuo­ti jį, iš­gir­dau, kad da­bar nei­šeis – vi­sas Ūkio sky­rius už­siėmęs, pa­brėšiu, LAI­KI­NO­JO di­rek­to­riaus ka­bi­ne­to re­mon­tu“, – ap­mau­do ir nuo­sta­bos ne­slėpė me­di­kas.


Psi­cho­lo­gi­nis smūgis per­so­na­lui

„Norėtų­si, kad ateitų va­do­vau­ti žmo­gus iš įstai­gos, ku­ri kles­ti, o ne ku­rio­je dar­buo­to­jai žu­do­si“, – tokį lūkestį iš­sakė minė­ta­sis me­di­kas, turė­da­mas ome­ny va­sarą liūd­nai nu­skambė­ju­sią is­to­riją, kuo­met iš gy­ve­ni­mo pa­si­traukė jau­na Res­pub­li­kinės Šiau­lių li­go­ninės gy­dy­to­ja. Po šio skan­da­lo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Arū­no Dul­kio at­leis­tas li­go­ninės va­do­vas Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka ne­tru­kus Plungės ra­jo­no me­ro bu­vo pa­kvies­tas va­do­vau­ti Plungės li­go­ni­nei.
O mūsų kal­bin­tas plun­giš­kis me­di­kas teigė esan­tis tik­ras, kad toks ra­jo­no vald­žios spren­di­mas ne­praeis be pa­sek­mių. Dir­ban­tie­ji li­go­ninė­je esą jau da­bar jau­čia­si ne­saugūs ir su­trikę, juo­lab kad nau­ja­sis va­do­vas ne­sku­ba pa­žin­din­tis su per­so­na­lu, pri­si­sta­ty­ti ko­lek­ty­vui.
Kad nau­jo­jo va­do­vo kol kas gy­vai nėra ma­čiu­si nei ji, nei ki­ti jos ko­le­gos, pa­tvir­ti­no ir Plungės li­go­ninės slau­gy­tojų pro­fe­si­nei sąjun­gai va­do­vau­jan­ti Dai­va Nar­bu­tienė.
„Ži­no­me tik tiek, kiek per­skaitė­me spau­do­je ir pa­matė­me per te­le­vi­zo­rių. Kol kas ne­bu­vom kvies­tos gy­vai su­si­pa­žint, todėl ir ver­tint dar sun­ku. Ma­ty­sim, kaip bus to­liau, o kol kas ži­nom tik tiek, kad iš Šiau­lių li­go­ninės bu­vo at­leis­tas. Ir turbūt ne be rei­ka­lo, jei jau mi­nist­ras pri­ėmė tokį spren­dimą“, – kalbė­jo slau­gy­to­ja.
Pa­sak mo­ters, tiek jos, tiek kitų slau­gy­tojų no­ras yra vie­nas – kad li­go­ninė iš­liktų ir iš­lai­kytų vi­sas da­bar tei­kia­mas pa­slau­gas, nes ant­raip, nu­spren­dus ją per­tvar­ky­ti į slau­gos li­go­ninę, neiš­ven­gia­mai tektų at­leis­ti di­delę dalį per­so­na­lo.


Už­duo­tis – iš­sau­go­ti li­go­ninę

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos bei Plungės li­go­ninės gy­dy­mo ta­ry­bos na­rys Rai­mon­das Do­vil­tis pa­brėžė, kad  nau­ja­jam, nors ir lai­ki­na­jam, va­do­vui būtent toks tiks­las ir ke­lia­mas – iš­sau­go­ti li­go­ninę nuo su­nai­ki­ni­mo. Esą mi­nis­te­ri­jos pra­dėta gy­dy­mo įstaigų per­tvar­ka mūsiš­kei li­go­ni­nei nu­brėžė dvi gai­res – glaus­tis po Klaipė­dos ar­ba po Šiau­lių li­go­ninės spar­nu.
„Jei­gu bus nu­tar­ta rink­tis pirmąjį va­riantą, mūsų li­go­ninė bus „su­val­gy­ta“, nes uos­ta­mies­ty­je pra­sčiau su va­dy­ba. O R. Ma­žeiką mes jau pa­žįstam kaip gerą va­dy­bi­ninką ir stra­te­guo­toją. Gai­la tik, kad žmonės ti­ki tuo, ką ma­to per te­le­vi­zo­rių ar per­skai­to spau­do­je, kur jis pie­šia­mas vi­sai ki­to­mis spal­vo­mis“, – kalbė­jo me­di­kas ir po­li­ti­kas.
R. Do­vil­tis pa­sa­ko­jo stebėjęs pirmąjį R. Ma­žei­kos ir me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio pa­rengtą Plungės li­go­ninės iš­sau­go­ji­mo vi­zi­jos pri­sta­tymą mi­nis­te­ri­jai, ir jis esą pa­likęs la­bai gerą įspūdį.
„Va­dy­bi­ne pra­sme jau spėjo­me pa­ma­ty­ti tam tik­rus po­ky­čius. At­si­ra­do grei­tis spren­di­muo­se, stra­te­ga­vi­mas, ko anks­čiau pa­si­ges­da­vo­me. Anks­tes­niam va­do­vui ką be­pa­siū­ly­da­vai, vi­sa­da at­sa­ky­mas būda­vo vie­nas – nėra fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. Nors ma­ty­da­vom, kad daug di­desnės su­mos ei­na pro šoną.“


Išei­tinė pa­li­ko be amo

Vi­si „Že­mai­čio“ kal­bin­ti me­di­kai su­tarė, kad dar per anks­ti spręsti, ar R. Ma­žei­kai pa­vyks pa­sta­ty­ti li­go­ninę, ku­ri pra­ėju­sius me­tus baigė su di­de­liais fi­nan­si­niais nuo­sto­liais, ant kojų.
Ly­giai taip pat vie­nin­gai vi­si ver­ti­na ir ži­nią, kad me­ras su­ti­ko bu­vu­siam va­do­vui A. Mar­tu­se­vi­čiui iš­mokė­ti ga­na so­lid­žią, net še­šių mėne­sių at­ly­gi­ni­mo dyd­žio, išei­tinę kom­pen­sa­ciją, sie­kian­čią 17 tūkst. eurų, ir dar apie 3 tūkst. eurų už ne­pa­nau­do­tas ato­sto­gas.
„Iš visų mūsų ki­šenės pa­ėmė“, – taip me­ro dos­numą įver­ti­no R. Do­vil­tis. Ir pri­dūrė, kad tiek buvęs li­go­ninės va­do­vas, tiek me­ras pa­sielgė mažų ma­žiau­siai nee­tiš­kai, pir­ma­sis – už­sip­ra­šy­da­mas to­kios su­mos, ant­ra­sis – su­rai­ty­da­mas li­go­ni­nei nu­ro­dymą iš­mokė­ti ją.
„Nors... Jei bu­vu­siam di­rek­to­riui bu­vo nu­ro­do­ma, kaip elg­tis, da­bar juk rei­kia gelbė­ti... Ran­ka ranką plau­na“, – svarstė R. Do­vil­tis, turė­da­mas ome­ny Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos at­lie­kamą ty­rimą, ku­ria­me A. Mar­tu­se­vi­čiui pa­reikš­ti įta­ri­mai ėmus ky­šius iš me­di­ci­ni­ne įran­ga pre­kiau­jan­čių įmo­nių.
Ne ką po­zi­ty­viau tokį dosnų ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mo va­do­vo iš­lydė­jimą ver­ti­na ir ki­ti li­go­ninė­je dir­ban­tys me­di­kai. Pa­sak jų, bu­vu­siam li­go­ninės di­rek­to­riui kaip nie­kam ki­tam ge­rai ži­no­ma įstai­gos fi­nan­sinė si­tua­ci­ja bei tai, kad ne­re­tai čia dir­ban­tie­ji taip ir ne­su­lau­kia žadė­to at­ly­gio už pa­pil­do­mas dar­bo va­lan­das, mo­ty­vuo­jant tuo, kad šiuo me­tu – sun­kus me­tas, todėl vi­siems rei­kia pa­si­spaus­ti.
„Mūsų sky­riuj dir­bo tik­rai la­bai ge­ra slau­gy­to­jos pa­dėjėja ir jai te­ko pa­va­duo­ti kitą dar­buo­toją, o kai pa­prašė už pa­va­da­vimą ke­lių eurų, vald­žia pa­sakė – nėra pi­nigų. Todėl ji ga­liau­siai išė­jo dirb­ti į „Vi­čiū­nus“, – „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo kita li­go­ninė­je dir­ban­ti slau­gy­to­ja, pra­šiu­si ne­minė­ti jos var­do ir pa­vardės.
Slau­gy­tojų pro­fe­si­nei sąjun­gai va­do­vau­jan­ti D. Nar­bu­tienės pa­tvir­ti­no, kad to­kių at­vejų pa­si­tai­ko, ir ne­re­tai.
„Tų pa­žadų daug bu­vo, ypač per ka­ran­tiną, kad už di­de­lius krūvius bus at­si­skai­to­ma pa­pil­do­mai, bet ne vi­si ga­vo. Kaž­kam su­mokė­jo, kaž­kam ne“, – sakė ji. Ir pri­dūrė, kad tarp slau­gy­tojų ta­po įpras­ta klaus­ti ne kiek už­dir­bi, bet kiek va­landų iš­dir­bi.
„Kiek naktų per pra­ėju­sią sa­vaitę na­mie mie­go­jai? Gal tik tris? Štai ir va­kar te­ko budė­ti su vie­na slau­gy­to­ja, ku­riai tai bu­vo ant­ra budė­ji­mo pa­ra iš eilės. Pap­ras­čiau­siai ne­bėra kam dirb­ti, daug kas išė­jo, ne­gavę žadėtų prie­dų. O pa­la­to­se gu­lin­tys pa­cien­tai juk ne­kal­ti, tai su­kan­di dan­tis ir ei­ni – ne­pa­lik­si be prie­žiū­ros“, – kalbė­jo D. Nar­bu­tienė.


Dėl R. Ma­žei­kos pa­sky­ri­mo aiš­kin­sis teis­me

Li­go­ninė­je su­si­klos­čiu­si kont­ra­ver­siš­kai ver­ti­na­ma si­tua­ci­ja ne­men­kais nuo­sto­liais gre­sia ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Me­ras A. Kli­šo­nis šios sa­vaitės pra­džio­je žur­na­lis­tams ko­men­ta­vo pri­ėmęs spren­dimą ne­pai­sy­ti Vy­riau­sybės at­sto­vo And­riaus Ce­cha­na­vi­čiaus ra­gi­ni­mo at­šauk­ti R. Ma­žeiką iš di­rek­to­riaus pa­reigų, nors ir bu­vo per­spėtas, kad dėl to ga­li tek­ti aiš­kin­tis teis­me.
Me­ro nuo­mo­ne, rei­ka­la­vi­mas prie­š ski­riant įstai­gai lai­kiną va­dovą at­lik­ti jo an­ti­ko­rup­cinį ver­ti­nimą, kaip tai nu­rodė Vy­riau­sybės at­sto­vas, yra per­tek­li­nis. Teisės ak­tai to esą ne­rei­ka­lau­ja, tad, pa­si­ta­rus su tei­si­nin­kais, nu­tar­ta neat­šauk­ti po­tvar­kio dėl R. Ma­žei­kos pa­sky­ri­mo.
Va­di­na­si, tiek Vy­riau­sybė, tiek Sa­vi­val­dybė yra pa­si­ruo­šu­sios ie­tis dėl R. Ma­žei­kos su­kry­žiuo­ti teis­me. Pak­laus­tas, ar Sa­vi­val­dybės vadovai įver­ti­no, kiek toks teis­mi­nis gin­čas kai­nuos Sa­vi­val­dybės biud­že­tui, ato­sto­gau­jantį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių pa­va­duo­jan­tis Man­tas Čes­naus­kas siūlė ne­skubė­ti užbėg­ti įvy­kiams už akių ir skai­čiuo­ti ga­li­mus nuo­sto­lius. Esą laimė­jus bylą by­linė­ji­mosi iš­lai­das pa­den­gia pra­laimė­ju­sio­ji pusė, tad galbūt ir iš šios ba­los Sa­vi­val­dybė iš­lips sau­sa.
O jei ne? „Ir taip tų bylų tu­ri­me ne­ma­žai, tik ne apie vi­sas ži­niask­lai­da pa­ra­šo. Būna ir iš­laidų dėl to, nie­ko ne­pa­da­ry­si“, – šio at­ve­jo ne­norė­jo su­reikš­min­ti pa­va­duo­to­jas.
Tre­čia­dienį Vy­riau­sybės at­sto­vas A. Ce­cha­na­vi­čius „Že­mai­čiui“ pa­tvir­ti­no, kad jau ruo­šia­mas krei­pi­ma­sis į teismą.
„Taip, aš su­tin­ku su me­ro ar­gu­men­tu, kad įsta­ty­me tie­siai ne­pa­ra­šy­ta, jog ski­riant lai­kinąjį va­dovą būti­nas jo an­ti­ko­rup­ci­nis ver­ti­ni­mas, bet mūsų po­zi­ci­ja to­kia, kad šiuo at­ve­ju, ži­nant, jog R. Ma­žei­kos pa­vardė do­mi­nuo­ja net dvie­juo­se ty­ri­muo­se, jis tik­rai bu­vo būti­nas“, – įsi­ti­kinęs jis.


Mi­nist­ras: „Ma­no po­zi­ci­ja iš­lie­ka ta pa­ti“

Ar jam ži­no­ma Plungė­je su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro A. Dul­kio. Būtent jo spren­di­mu R. Ma­žei­ka ne­te­ko anks­tes­nių sa­vo pa­reigų, tad bu­vo įdo­mu iš­girs­ti, kaip mi­nist­ras ver­ti­na Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės va­dovų spren­dimą pra­ėjus vos po­rai sa­vai­čių po šiam as­me­niui pa­reikš­to ne­pa­si­tikė­ji­mo kvies­tis jį va­do­vau­ti Plungės li­go­ni­nei.
At­sa­ky­da­mas mi­nist­ras pir­miau­sia pri­minė, kad Res­pub­li­kinė Šiau­lių li­go­ninė yra pa­val­di Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, todėl jai ir te­ko spręsti va­do­va­vi­mo šiai įstai­gai klau­simą, o Plungės li­go­ninės steigė­ja yra Sa­vi­val­dybė.
„Kodėl ji sa­vo pa­vald­žiai įstai­gai ren­ka­si būtent šį va­dovą, ge­riau­siai galėtų paaiš­kin­ti tie, ku­rie tokį spren­dimą ir pri­ėmė. Jų mo­tyvų ko­men­tuo­ti ne­ga­liu“, – sakė mi­nist­ras. Ir pri­dūrė sa­vo po­zi­ci­jos ne­kei­čian­tis – bet ku­rios gy­dy­mo įstai­gos va­do­vui tu­ri būti ke­lia­mi itin aukš­ti stan­dar­tai ir rei­ka­la­vi­mai.
„Tą iš­sa­kiau ir as­me­niš­kai su­si­tikęs su R. Ma­žei­ka. Ti­kiuo­si, jis iš­gir­do ma­no ar­gu­men­tus. Juos at­vi­rai dek­la­ruo­ju visą laiką – ir anuo­met, ir da­bar. Buvęs Šiau­lių li­go­ninės di­rek­to­rius dėl ko­rup­ci­nio po­būdžio nu­si­kals­tamų veikų Ge­ne­ra­linės pro­ku­ratū­ros ty­ri­me yra pa­trauk­tas įta­ria­muo­ju. Be to, R. Ma­žei­ka pa­darė dar­bo pa­reigų pa­žei­di­mus, ne­tin­ka­mai kont­ro­liuo­da­mas li­go­ninės vi­di­nius pro­ce­sus, neuž­tik­rin­da­mas ne­disk­ri­mi­na­cinės dar­bo ap­lin­kos, neuž­kirs­da­mas ke­lio ne­sau­giam psi­cho­so­cia­li­niam kli­ma­tui for­muo­tis, to­le­ruo­da­mas jį ir ne­siim­da­mas efek­ty­vių prie­mo­nių kli­ma­tui ge­rin­ti“, – A. Dul­kys dar kartą iš­var­di­no ar­gu­men­tus, dėl ko pa­si­rašė spren­dimą at­leis­ti R. Ma­žeiką iš Šiau­lių li­go­ninės di­rek­to­riaus pa­reigų.