Degtindariui apribota laisvė

Asociatyvi nuotrauka
Plun­gės apy­lin­kės teis­mo rū­mų tei­sė­ja Ire­na Šeš­kaus­kie­nė ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo bau­džia­mą­ją by­lą, su­si­ju­sią su „vel­nio la­šais“. Pas­ta­rie­ji į ne­ma­lo­nu­mus įklam­pi­no 1978-ai­siais gi­mu­sį mū­sų kraš­tie­tį Ar­nol­dą Vis­kon­tą. Vy­ras už tai, kad ga­mi­no ir lai­kė apa­ra­tus stip­rie­siems al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams ga­min­ti bei, ne­tu­rė­da­mas tiks­lo rea­li­zuo­ti, ne­tei­sė­tai pa­ga­mi­no ir lai­kė dau­giau nei dvi­de­šimt lit­rų stip­rio­sios, nu­baus­tas lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­me. Bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą deg­tin­da­rys iš­gir­do praė­ju­sią sa­vai­tę.

Iš­siaiš­kin­ta, kad A. Vis­kon­tas šių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį (tiks­li da­ta ne­nus­ta­ty­ta) ne­tei­sė­tai pa­si­ga­mi­no ir Stal­gė­nų se­niū­ni­jos miš­ke lai­kė apa­ra­tus na­mi­nių stip­rių­jų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­my­bai. Ki­taip ta­riant, me­džių prie­globs­ty­je jis įsi­tai­sė fab­ri­kė­lį na­mi­nu­kei vir­ti ir ėmė čia šei­mi­nin­kau­ti.

Įsi­reng­to­je „vir­tu­vė­je“ vy­ras už­rau­gė ne­nus­ta­ty­tą kie­kį rau­ga­lo, tin­ka­mo na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti. Iš jo iki spa­lio 15-osios ne­tei­sė­tai pri­la­šė­jo 21,5 lit­ro stip­rio­sios.

Aki­vaiz­džių įro­dy­mų pri­spaus­tas A. Vis­kon­tas ne­si­gy­nė jam mes­tų kal­ti­ni­mų. At­virkš­čiai – vi­siš­kai pri­pa­ži­no kal­tę bei nuo­šir­džiai gai­lė­jo­si įsi­ren­gęs fab­ri­kė­lį, ku­ria­me vi­rė „vel­nio la­šus“.

Kal­ti­na­ma­jam pri­si­pa­ži­nus, bau­džia­mo­ji by­la baig­ta teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu. Dėl tos pa­čios prie­žas­ties pa­skir­ta baus­mė su­ma­žin­ti­na vie­nu treč­da­liu – vy­rui še­šiems mė­ne­siams ap­ri­bo­ta lais­vė.

Dar jam skir­tas įpa­rei­go­ji­mai pus­me­tį nuo 22 val. va­ka­ro iki 6 val. ry­to bū­ti na­muo­se, tęs­ti dar­bą bei baus­mės at­li­ki­mo lai­ko­tar­piu ne­var­to­ti psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų.

Rei­kia ti­kė­tis, kad šį kar­tą A. Vis­kon­tas pa­si­mo­kys, nes šis su­si­dū­ri­mas su tei­sė­sau­ga jam nė­ra pir­mas. Praei­ty­je vy­ras teis­tas už ana­lo­giš­ką nu­si­kal­ti­mą. Nors teis­tu­mas yra iš­ny­kęs, ta­čiau dar kar­tą pa­si­kar­to­ju­si nu­si­kals­ta­ma vei­ka ro­do, jog iš­va­dų dėl sa­vo ne­tin­ka­mo el­ge­sio A. Vis­kon­tas ne­pa­da­rė.

Tie­sa, jei vy­ras ne­su­tin­ka su pa­skir­ta baus­me, per ke­tu­rio­li­ka die­nų nuo teis­mo bau­džia­mo­jo įsa­ky­mo ga­vi­mo die­nos jis tu­ri tei­sę Plun­gės apy­lin­kės teis­mui pa­duo­ti pra­šy­mą, rei­ka­lau­da­mas su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Įsi­tei­sė­jęs teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas – ne­skun­džia­mas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.