Kelią galimai nelaimei užkirto atsakingi vairuotojai

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Gir­tas prie vai­ro sėdęs vy­ras li­ko be tei­sių, au­to­mo­bi­lio ir su ne­ma­ža bau­da
Baud­žia­mo­ji by­la, 2 tūkst. eurų bau­da ir dve­jiems me­tams at­si­svei­ki­ni­mas su teisė­mis. To­kių pa­sek­mių su­laukė gir­tas į ke­lionę, pa­si­bai­gu­sią ke­lio šlai­te, leidę­sis 1959-ai­siais gimęs Klaipė­dos ra­jo­no gy­ven­to­jas G. R. Po to, kai lėkda­mas au­to­ma­gist­ra­le pa­vo­jin­gai ma­nev­ra­vo, kliudė kitą au­to­mo­bilį ir nu­va­žia­vo nuo ke­lio, vy­ras į al­ko­tes­terį pri­pūtė iš­kal­bin­gus skai­čius – al­ko­ho­lio ma­tuok­lis pa­rodė dau­giau nei trijų pro­mi­lių gir­tumą. Būtent dėl šio įvy­kio, už­fik­suo­to Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės te­ri­to­ri­jo­je, G. R. ir te­ko aiš­kin­tis Plungės apy­linkės teis­me.Už­kir­to ke­lią ne­lai­mei

Į teismą Klaipė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dybės gy­ven­toją at­vedęs įvy­kis nu­ti­ko vi­sai ne­se­niai – ba­land­žio 9-osios va­karą. Po visą ke­lią „plau­kio­jan­čią“ ir taip pa­vojų ki­tiems eis­mo da­ly­viams ke­lian­čią „Toyo­ta Aven­sis“ pa­stebė­jo au­to­mo­bi­lio „Hon­da CR-V“ vai­ruo­to­jas. Ma­ty­da­mas, kad to­jo­ta ga­li išp­ro­vo­kuo­ti skaud­žią eis­mo ne­laimę, hon­dos vai­ruo­to­jas šią ėmė stab­dy­ti. Apie įta­rimų su­kėlusį eis­mo da­lyvį bu­vo in­for­muo­ta ir po­li­ci­ja.
Ne iš kar­to, bet hondą vai­ra­vu­siam vy­riš­kiui pa­vy­ko G. R. pri­vers­ti su­sto­ti. Iš­kart po to į įvy­kio vietą at­vy­ku­siems po­li­ci­jos pa­reigū­nams at­sa­kin­gai pa­sielgęs pi­lie­tis pa­sa­ko­jo, jog to­jo­ta vin­gu­ria­vo po visą ke­lią. Pri­va­žia­vus ar­čiau įtar­ti­nos ma­ši­nos abe­jo­nių, kad ją vai­ruo­ja gir­tas as­muo, esą ne­li­ko. Pli­ka aki­mi bu­vo ma­ty­ti, kad vai­ruo­to­jas gir­tas – jis elgė­si nea­dek­va­čiai.
Bai­min­da­ma­sis liūd­nos šios ke­lionės baig­ties, hon­dos vai­ruo­to­jas aiš­ki­no įsi­jungęs ava­rinį sig­nalą ir va­žiavęs to­jo­tai iš ga­lo, taip ro­dy­da­mas ženklą, kad šiai derėtų su­sto­ti. Sus­tab­dy­ti pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­jan­čią to­jotą bandė ir ki­to au­to­mo­bi­lio – „Su­ba­ru“ – vai­ruo­to­jas. Ir kai jau at­rodė, jog to­jo­ta su­stos, šios vai­ruo­to­jas pa­di­di­no greitį, bandė ap­lenk­ti hondą, ta­čiau tai pa­darė itin ne­sėkmin­gai – hon­da bu­vo kliu­dy­ta, o pa­ti to­jo­ta nu­va­žia­vo nuo ke­lio, at­si­dur­da­ma jo šlai­te.
Ta­da, kaip po­li­ci­jai aiš­ki­no hon­dos vai­ruo­to­jas, prie to­jo­tos pri­bėgęs „Su­ba­ru“ vai­ravęs jau­nuo­lis išt­raukė rak­te­lius iš spy­nelės, kad ke­lių ere­liui ne­šautų min­tis to­liau „skrai­dy­ti“. Taip pat įvy­kius pa­reigū­nams nu­pa­sa­ko­jo ir „Su­ba­ru“ vai­ruo­to­jas.


Gai­li­si gir­tas sėdęs prie vai­ro

At­vy­kus po­li­ci­jai, to­jo­tos vai­ruo­to­jas sėdėjo ma­ši­no­je. Pa­reigū­nai iš­kart pa­stebė­jo, kad jis – ne­blai­vus, nes iš bur­nos skli­do stip­rus al­ko­ho­lio kva­pas, o iš­lipęs iš au­to­mo­bi­lio sun­kiai pa­ėjo. Įta­ri­mus pa­tvir­ti­no al­ko­tes­te­ris, į kurį pir­muo­ju pūti­mu G. R. pri­pūtė 3,17 pro­milės, ant­ruo­ju – 3,3. Dėl šio įvy­kio bu­vo pra­dėtas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ne­tru­kus pe­raugęs į baud­žiamąją bylą, ku­ri už­baig­ta teis­mo baud­žia­muo­ju įsa­ky­mu.
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ap­klau­si­mas G. R. nė ne­bandė kaž­kaip iš­suk­ti sa­vo uo­de­gos –  vi­siš­kai pri­pa­ži­no kaltę ir ti­ki­no, jog nuo­šird­žiai gai­li­si taip pri­si­dirbęs.
Pri­si­min­da­mas ba­land­žio 9-ąją vy­ras pa­sa­ko­jo, jog tądien jis bu­vo nu­vykęs pas Rie­ta­ve gy­ve­nantį draugą, su juo nu­tarė iš­ger­ti. Su­si­tikę bi­čiu­liai iš­gurkš­no­jo visą 0,7 lit­ro brend­žio bu­telį, o ta­da G. R. su­si­ruošė na­mo. Kaip sekė­si ke­lionė, vy­ras dėl gir­tu­mo ne­la­bai at­si­minė. Nep­ri­si­minė nei kad bu­vo stab­do­mas kitų vai­ruo­tojų, nei kad ap­ga­di­no kitą ma­šiną. At­min­ty­je iš­li­ko tik tai, kad ne­su­valdęs vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio nu­va­žia­vo nuo ke­lio ant ne­to­lie­se esan­čio šlai­to, jam su­sto­jus pri­ėjo ne­pažįs­ta­mi as­me­nys, iš ku­rių vie­nas išt­raukė iš už­ve­di­mo spy­nelės rak­te­lius. Tie pa­tys vy­rai esą išk­vietė ir po­li­ciją.


Su­laukė bau­dos ir pra­ra­do tei­ses

Bylą iš­nag­rinėjęs Plungės apy­linkės teis­mas G. R. pri­pa­ži­no kal­tu vai­ra­vus išgė­rus ir už tai jį nu­baudė treč­da­liu su­ma­žin­ta 2 tūkst. eurų bau­da, ku­rią vy­ras pri­va­lo su­mokė­ti per du mėne­sius. Ki­tu at­ve­ju bau­da bus išieš­ko­ma pri­vers­ti­nai.
Neap­gal­vo­tas ir neat­sa­kin­gas poel­gis Klaipė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jui kai­nuos vairuotojo pažymėjimą – teis­mo spren­di­mu, teisė vai­ruo­ti ke­lių trans­por­to prie­mo­nes G. R. atim­ta dvejų metų lai­ko­tar­piui. Teks at­si­svei­kin­ti ir su au­to­mo­bi­liu, mat  jį nu­tar­ta kon­fis­kuo­ti.
Ži­no­ma, su to­kia baus­meG. R. ga­li ne­su­tik­ti. To­kiu at­ve­ju per 14 dienų nuo teis­mo baud­žia­mo­jo įsa­ky­mo ga­vi­mo jis tu­ri teisę pa­duo­ti teis­mui pra­šymą su­reng­ti by­los nag­rinė­jimą teis­me. Jei kal­ti­na­ma­sis šia tei­se ne­pa­si­nau­do­ja, teis­mo baud­žia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­teisė­ja ir  yra ne­skund­žia­mas.