Neapskaityta mėsa prekiavęs ūkininkas aiškinsis teisme

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Ūki­nin­ko K. Ba­gins­ko vers­lo niuan­sus to­liau narp­lios teis­mas
Klaipė­dos apy­gar­dos pro­ku­ratū­ra skel­bia bai­gu­si dau­giau nei tre­jus me­tus tru­kusį iki­teis­minį ty­rimą, ku­ria­me narp­lio­ti Plungės ra­jo­no ūki­nin­kui Ka­zi­mie­rui Ba­gins­kui ir dar ke­liems as­me­nims pa­reikš­ti įta­ri­mai ver­tu­sis šešė­li­ne pre­ky­ba mėsos ga­mi­niais, mokė­jus dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mus vo­ke­liuo­se ir taip ven­gus mo­kes­čių.

Praė­ju­sią sa­vaitę pra­neš­ta, kad pa­bai­gus šį di­delės apim­ties iki­teis­minį ty­rimą teis­mui per­duo­ta baud­žia­mo­ji by­la, ku­rio­je kal­ti­ni­mai vei­kus bend­ri­ninkų grupė­je kren­ta ne tik ant ūki­nin­ko K. Ba­gins­ko, bet ir ant dviejų va­dy­bi­ninkų, įmonės bu­hal­terės bei mėsinės di­rek­torės.
By­los duo­me­ni­mis, dėl vyk­dy­tos fi­nan­sinės afe­ros į vals­tybės biud­žetą ne­pa­te­ko be­veik 284 tūkst. eurų.
Di­de­lio mas­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo at­lik­tos 64 kra­tos, da­lis jų at­lik­ta ir 33-jo­se Va­karų Lie­tu­vo­je vei­kian­čio­se, kal­ti­na­mo­jo ūki­nin­ko val­do­mo­se mėsos ga­mi­nių par­duo­tuvė­se. Re­mian­tis kratų me­tu su­rink­tais do­ku­men­tais, dau­giau nei šim­to liu­dy­to­jais ap­klaustų as­menų pa­ro­dy­mais bei ki­tais ty­ri­mui reikš­min­gais duo­me­ni­mis, aiškė­ja, kad nuo 2017 m. sau­sio iki 2018 m. gruod­žio ūki­nin­kas galė­jo neaps­kai­ty­ti apie 966 tūkst. eurų pa­jamų, gautų už par­duotą mėsos pro­duk­ciją.
Kal­ti­ni­mai dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo, sie­kiant nu­slėpti pa­ja­mas bei iš­veng­ti mo­kes­čių, pa­reikš­ti ir iš­vien vei­ku­siai ūki­nin­ko bu­hal­te­rei. Du va­dy­bi­nin­kai ir mėsinės di­rek­torė kal­ti­na­mi pa­dėję ap­gau­lin­gai tvar­ky­ti ūki­nin­ko ap­skaitą.
By­los duo­me­ni­mis, kal­ti­na­mie­ji ga­li­mai duo­da­vo nu­ro­dy­mus par­davė­joms, jog šios ka­sos apa­ra­tu neuž­fik­suotų da­lies mėsos ga­mi­nių par­da­vimų ir už tai kai ku­rioms pa­žadė­da­vo su­mokė­ti pa­pil­domą dar­bo už­mo­kestį. Skai­čiuo­ja­ma, kad per dve­jus me­tus 37 dar­buo­to­joms vo­ke­liuo­se iš­mokė­ta dau­giau nei 77 tūkst. eurų pa­pil­do­mo dar­bo už­mo­kes­čio.
Re­mian­tis su­rink­tais duo­me­ni­mis, ūki­nin­kas fi­nan­si­nes afe­ras vykdė siek­da­mas iš­veng­ti mo­kes­čių. Su­rink­ta informacijos, kad, veik­da­mas bend­ri­ninkų grupė­je su bu­hal­te­re, jis at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms pa­teikė ir dek­la­ra­vo ži­no­mai ne­tei­sin­gus duo­me­nis ir dėl to vals­tybės biud­že­tas ne­te­ko apie 284 tūkst. eurų.
Ty­ri­mo me­tu taip pat gau­ta duo­menų, kad K. Ba­gins­kas kar­tu su bu­hal­te­re darė po­veikį kai ku­riems liu­dy­to­jams, įti­kinė­da­mi juos duo­ti me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus, o bu­hal­terė kai ku­riems liu­dy­to­jams dar ir trukdė at­vyk­ti į ap­klau­sas.
Ūki­nin­kas ir bu­hal­terė prie­š teismą stos dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo, ne­tei­singų duo­menų apie pa­ja­mas, pelną ar turtą pa­tei­ki­mo bei po­vei­kio liu­dy­to­jui. Ūki­nin­kui dir­ban­tys du va­dy­bi­nin­kai bus tei­sia­mi dėl pa­dėji­mo ap­gau­lin­gai tvar­ky­ti ap­skaitą, o mėsinės di­rek­torė nuo baud­žia­mo­sios at­sa­ko­mybės at­leis­ta pa­gal lai­da­vimą.
Tie­sa, su­laukęs teisė­sau­gi­ninkų dėme­sio K. Ba­gins­kas kiek pa­keitė sa­vo veik­los po­būdį. Da­bar jo val­do­mo­je fer­mo­je Var­ka­liuo­se au­gi­na­mos ne­be kiaulės, kaip anks­čiau, bet ver­še­liai bei broi­le­riai, kar­tu vei­kia sker­dyk­la.
Iki­teis­minį ty­rimą or­ga­ni­za­vo Klaipė­dos apy­gar­dos pro­ku­ratū­ros Or­ga­ni­zuotų nu­si­kal­timų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo pro­ku­ro­rai, o jį at­li­ko Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­linės po­li­ci­jos eko­no­mi­nių nu­si­kal­timų ty­ri­mo val­dy­bos pa­reigū­nai.
Baud­žia­mo­ji by­la per­duo­ta nag­rinė­ti Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.
Už mo­kes­čių ven­gimą tei­kiant ne­tei­sin­gus duo­me­nis apie pa­ja­mas, kai su­ma vir­ši­ja 750 MGL, griež­čiau­sia ga­li­ma bausmė – laisvės at­ėmi­mas iki aš­tuo­ne­rių metų. Griež­čiau­sia bausmė už ap­gau­lingą ap­skai­tos tvar­kymą – laisvės at­ėmi­mas iki ket­ve­rių metų, o už po­veikį liu­dy­to­jui – laisvės at­ėmi­mas iki dvejų metų.