Nuteistas buvęs Nausodžio seniūnas

Ok­sa­nos ŠU­KIENĖS nuo­trau­ka
Praė­jusį tre­čia­dienį Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mas pa­skelbė nuo­sprendį baud­žia­mo­jo­je by­lo­je dėl pikt­naud­žia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dėti­mi sie­kiant as­me­ninės nau­dos, su­kčia­vi­mo bei do­ku­men­to klas­to­ji­mo. Buvęs Nau­sod­žio se­niū­nas Da­rius Prei­bys po il­gai už­sitę­su­sio Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos ty­ri­mo ir teis­mi­nio pro­ce­so pri­pa­žin­tas kal­tu pa­da­rius vi­sas šias tris nu­si­kals­ta­mas vei­kas.
Praėjusį trečiadienį Klaipėdos apygardos teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant asmeninės naudos, sukčiavimo bei dokumento klastojimo. Buvęs Nausodžio seniūnas Darius Preibys po ilgai užsitęsusio Specialiųjų tyrimų tarnybos tyrimo ir teisminio proceso pripažintas kaltu padarius visas šias tris nusikalstamas veikas.

Se­niū­no val­do­se plu­šo dvie­se
Pri­min­si­me, kad iki­teis­minį ty­rimą Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT) Klaipė­dos val­dy­ba pra­dėjo po 2019 metų spalį „Že­mai­ty­je“ pa­si­rod­žiu­sios pub­li­ka­ci­jos „Se­niū­no vi­la ky­la ir vals­tybės lėšo­mis“. Jo­je bu­vo ap­ra­šy­ta, kaip mo­kes­čių ins­pek­to­riui, po­li­ci­jos pa­reigū­nams bei „Že­mai­čio“ žur­na­lis­tams ap­si­lan­kius Kaušėnų kai­me, Bab­run­go gatvė­je, esan­čio­je Prei­bių so­dy­bo­je čia ap­tik­ti be­si­dar­buo­jan­tys du se­niū­ni­jos dar­bi­nin­kai – vie­nas jų rovė ir valė se­niū­no mor­kas, ki­tas klin­ke­rio ply­telė­mis dai­li­no be­bai­gia­mo sta­ty­ti na­mo fa­sadą.
Tąkart po­li­ci­jos skam­bu­čio su­laukęs ir iš dar­bo at­skubėjęs D. Prei­bys die­va­go­jo­si vieną dar­bi­ninką at­si­vežęs lai­ki­nai pa­lauk­ti, kol nu­stos ly­ti, kad jis galėtų ei­ti tvar­ky­ti ne­to­lie­se, va­di­na­mo­sios Plungės jūros pa­krantė­je, esan­čios poil­sio zo­nos. O kaip jo kie­me at­si­ra­do ant­ra­sis, ti­ki­no nei matęs, nei ži­nan­tis – esą sam­dan­tis jį tik po dar­bo va­landų, va­ka­rais ir sa­vait­ga­liais, išk­li­juo­ti klin­ke­rio ply­te­les.
Tą pa­tį, kaip ir se­niū­nas, tiek žur­na­lis­tams, tiek ins­pek­to­riui tvir­ti­no ir mor­kas rovęs se­niū­ni­jos dar­bi­nin­kas. O štai ap­dai­li­nin­kas Vir­gi­li­jus ra­miai dėstė se­niū­no pri­va­čio­se val­do­se plu­šan­tis jau ant­rą mėnesį, ir ne sa­vait­ga­liais, kaip ti­ki­no D. Prei­bys, o dar­bo die­no­mis ir va­lan­do­mis. Esą se­niū­nais už tai pa­pil­do­mai ne­mo­kan­tis, – mi­ni­ma­lią algą gau­nan­tis „iš vals­tybės“, o darb­da­vys pa­si­rūpi­nan­tis pie­tu­mis.
Žadė­jo gin­tis nuo žur­na­listų „puo­li­mo“
Tuoj po to, kai ši pub­li­ka­ci­ja bu­vo išs­paus­din­ta, D. Prei­bys kalbė­jo buvęs ap­šmeiž­tas ir žadė­jo gin­tis nuo to­kio žur­na­listų „puo­li­mo“, ta­čiau kitą sa­vaitę Sa­vi­val­dy­bei pa­teikė pra­šymą at­leis­ti jį iš ei­namų pa­reigų.
Bet iš­veng­ti tei­sinės at­sa­ko­mybės tai ne­padė­jo – ne­tru­kus šia is­to­ri­ja su­si­domė­jo STT. Su­rin­ku­si visą iki­teis­minę med­žiagą, pra­ėju­siais me­tais ji per­davė bylą nag­rinė­ti Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.
D. Prei­biui bu­vo pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai pa­da­rius tris nu­si­kals­ta­mas vei­kas: nau­do­jan­tis tar­ny­bi­ne pa­dėti­mi ga­vus as­me­ninės nau­dos, su­kčia­vus ir su­klas­to­jus do­ku­mentą.
Nus­ta­ty­ta, kad buvęs Nau­sod­žio se­niū­nas ne tik įdar­bi­no se­niū­ni­jos dar­bi­ninką sa­vo pri­va­čio­se val­do­se Kaušėnų kai­me, bet ir su­klas­to­jo jo dar­bo lai­ko ap­skai­tos ži­nia­raš­čius. To­kiu būdu už įvai­rius sta­ty­bos ir ūkio dar­bus jam pri­klau­san­čio­je so­dy­bo­je bu­vo ap­mokė­ta Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės lėšo­mis.
Teis­mas vi­siš­kai ten­ki­no by­lo­je pa­teiktą Sa­vi­val­dybės ci­vi­linį ieš­kinį ir iš nu­teis­to­jo jos nau­dai pri­teisė at­ly­gin­ti 1 411 eurų žalą – būtent tiek Sa­vi­val­dy­bei at­si­ėjo at­ly­gi­ni­mas Vir­gi­li­jui ir mo­kes­čiai SOD­RAI už tą laiką, kurį jis dar­ba­vo­si Prei­bių val­do­se – nuo 2019 m. liepos 29 d. iki spalio 4 dienos.
Taip pat D. Prei­biui pa­skir­ta 10-ies tūkst. eurų bau­da bei pen­ke­riems me­tams atim­ta teisė dirb­ti vals­tybės tar­ny­bo­je.
Nuosp­ren­dis per 20 dienų nuo pa­skel­bi­mo die­nos ga­li būti skund­žia­mas ape­lia­ci­ne tvar­ka.