Paspirtukininkę sužalojęs vyriškis baudžiamosios atsakomybės išvengė

Asociatyvi nuotrauka
Byla aleksandraviškio atžvilgiu buvo nutraukta jam susitaikius su nukentėjusiaja
Pas­ku­ti­niu me­tu itin daž­nai ke­ly­je ga­li­ma su­tik­ti elekt­ri­nių pa­spir­tukų, tad tiek au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams, tiek pa­tiems pa­spir­tu­ki­nin­kams rei­kia būti itin ati­diems, kad pa­vyktų iš­veng­ti ne­lai­mių. Ži­no­ma, ne vi­sa­da tai pa­vyks­ta. Vie­nas to­kių pa­vyzd­žių – per­nai va­sarą Alek­sand­ra­ve įvy­ku­si ava­ri­ja, ku­rios me­tu au­to­mo­bi­lio prie­ka­ba bu­vo kliu­dy­ta ir sun­kiai su­ža­lo­ta pa­spir­tu­ku va­žia­vu­si mo­te­ris. Ava­ri­jos kal­ti­nin­kas – au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas, ku­ris va­žiuo­da­mas iš ša­lu­ti­nio ke­lio ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu riedė­ju­sios pa­spir­tu­ki­ninkės. Dėl šio įvy­kio vai­ruo­to­jui bu­vo iš­kel­ta baud­žia­mo­ji by­la, Plungės apy­linkės teis­mas vi­sus taš­kus jo­je su­dėlio­jo pra­ėju­sią sa­vaitę.Su nu­kentė­ju­sią­ja su­si­taikė

Tik per plauką tra­ge­di­ja ne­si­bai­gu­si eis­mo ne­laimė Alek­sand­ra­ve nu­ti­ko pra­ėju­sių metų bir­že­lio 30-osios po­pietę, kai 1979-ai­siais gimęs au­to­mo­bilį „Toyo­ta Co­rol­la Ver­so“ su pusp­rie­ka­be vai­ravęs alek­sand­ra­viš­kis E. P., iš­va­žiuo­da­mas iš ša­lu­ti­nio ke­lio ir su­kda­mas į kairę, ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu pa­spir­tu­ku va­žia­vu­sios taip pat Alek­sand­ra­vo kai­mo gy­ven­to­jos. Dėl to trans­por­to prie­monės su­si­dūrė. Smūgio būta ne­men­ko, nes nu­kentė­jo ne tik abi trans­por­to prie­monės, bet ir pa­spir­tu­ki­ninkė – dėl pa­tirtų su­ža­lo­jimų ji at­si­dūrė Rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je vie­no­je iš uos­ta­mies­čio li­go­ni­nių. Mo­te­ris pa­tyrė gal­vos traumą, jai lūžo kau­kolės pa­matų kau­lai, į sme­ge­nis iš­si­lie­jo krau­jas, ply­šo au­sies būgne­lis.

Eis­mo įvykį su­kėlęs alek­sand­ra­viš­kis teis­me ne­bandė gin­tis jam mestų kal­ti­nimų. Vy­ras pa­sa­ko­jo, kad per tą san­kryžą, ku­rio­je įvy­ko ava­ri­ja, per dieną va­žiuo­ja po ke­lis kar­tus. Pri­si­minė, jog kaip vi­sa­da, šiek tiek įva­žiavęs į san­kryžą, stab­telė­jo. Įkiš­ti „nosį“ į šią san­kryžą esą rei­kia dėl pra­sto ma­to­mu­mo – jam truk­do prie ke­lio esan­tys gre­ti­mos so­dy­bos krūmai. Alek­sand­ra­viš­kis aiš­ki­no tuo me­tu matęs, jog pa­spir­tu­ki­ninkė bu­vo maž­daug ties tos so­dy­bos var­te­liais – ko­kie 25 met­rai iki san­kry­žos.

Vy­ras ti­ki­no pa­stebėjęs, jog pa­spir­tu­ku va­žia­vu­si mo­te­ris iš­si­gan­do. Dėl išgąs­čio ne­va ėmė ne­be­kont­ro­liuo­ti sa­vo veiksmų – pra­dėjo va­žiuo­ti tie­siai jam į ma­šiną, nie­kur ne­suk­da­ma. Tad jis esą žai­biš­kai nu­sprendė va­žiuo­ti į pa­grin­dinį ke­lią, tikė­da­ma­sis, jog pa­spir­tu­ki­ninkė pra­va­žiuos jo ne­kliud­žiu­si. Ir jau be­veik bu­vo at­likęs šį ma­nevrą, kai pa­spir­tu­kas už­ka­bi­no jo pusp­rie­kabės ratą, vertė­si ir nu­kri­to.

Alek­sand­ra­viš­kis gailė­jo­si neat­sar­giai pa­sielgęs ir taip su­kėlęs eis­mo įvykį, ti­ki­no su nu­kentė­ju­sią­ja su­si­taikęs, todėl pra­šė jį at­leis­ti nuo baud­žia­mo­sios at­sa­ko­mybės. Juo­lab kad ava­ri­jos me­tu, kaip ir pa­spir­tu­ki­ninkė, bu­vo blai­vus, at­ly­gi­no nu­kentė­ju­sio­sios pa­tir­tas by­linė­ji­mo­si iš­lai­das.


Po ava­ri­jos gy­ve­ni­mas pa­si­keitė

Pri­si­min­ti, kaip vis­kas nu­ti­ko, teis­me te­ko ir nu­kentė­ju­sia­jai. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo va­žia­vu­si pa­grin­di­niu ke­liu, kai pa­matė iš ša­lu­ti­nio ke­lio iš­su­kant švie­sios spal­vos au­to­mo­bilį, kurį nuo jos skyrė be­maž 5 met­rai. Anot alek­sand­ra­viškės, tuo me­tu ma­ši­na lėtai judė­jo į san­kryžą, ta­čiau, kaip ji su­pra­to, pa­matęs ją, vai­ruo­to­jas pa­di­di­no greitį ir su­ko į de­šinę. Ji, ban­dy­da­ma iš­veng­ti su­si­dūri­mo, ti­ki­no pa­su­ku­si į de­šinę, ta­čiau tai ne­padė­jo – at­si­trenkė į au­to­mo­bi­lio prie­kabą.

Kas įvy­ko po to, mo­te­ris neat­si­me­na. Sąmonę ji at­ga­vo li­go­ninė­je, kur bu­vo pa­gul­dy­ta dėl sun­kių su­ža­lo­jimų. Jų pa­sek­mes alek­sand­ra­viškė pa­sa­ko­jo jau­čian­ti iki šiol. Net ir po il­go lai­ko, pra­leis­to li­go­ninė­se, gy­ve­ni­mas į se­nas vėžes ne­grįžo.

Po ava­ri­jos mo­te­ris ne­te­ko 45 pro­cen­tus dar­bin­gu­mo. Nu­kentė­ju­sio­ji sakė nuo­lat blo­gai be­si­jau­čian­ti, kan­ki­na vei­do pa­ra­ly­žius, iki ava­ri­jos ope­ruo­tos ko­jos skaus­mai, aiš­ki­no ne­ga­lin­ti nor­ma­liai val­gy­ti, bet labiau­siai iš­gy­ve­nan­ti dėl išk­reip­to vei­do. Dėl to esą pa­ti­ria daug ne­pa­to­gumų bei stre­so. Ati­tin­ka­mai pa­blogė­jo ir emo­cinė jos būklė.

Dėl to mo­te­ris ti­ki­si, kad bus at­ly­gin­ta jai pa­da­ry­ta ža­la. Sa­vo pa­tirtą ne­tur­tinę žalą nu­kentė­ju­sio­ji įver­ti­no 30 tūkst. eurų, iš ku­rių be­veik 10 tūkst. jai jau at­ly­gi­no drau­di­mo bend­rovė, todėl iš pa­sta­ro­sios alek­sand­ra­viškė pra­šo pri­teis­ti li­ku­sius.

Pas­pir­tu­ki­ninkė sie­kia ir tur­tinės ža­los at­ly­gi­ni­mo, nes ava­ri­jos me­tu bu­vo su­ga­din­ti jos dra­bu­žiai, ava­lynė. Taip pat pra­šo kom­pen­suo­ti iš­lai­das aki­niams bei vi­ta­mi­nams, ku­rių pri­reikė po ne­laimės. Bend­ra su­ma – maž­daug 380 eurų.

Ta­čiau drau­di­mo bend­rovė ne­su­ti­ko mokė­ti to­kių sumų. Anot jos at­sto­vo, įver­ti­nus ava­ri­jos pa­sek­mes, nukentėjusiajai bu­vo su­mokė­ta la­bai adek­va­ti su­ma. Be to, at­ly­gin­ta už su­ga­dintą pa­spir­tuką, iš­mo­kant 645 eu­rus, bei su­mokė­ti 1 258 eu­rai pa­gal „Sod­ros“ pre­ten­ziją. Tai esą tei­siš­kai pa­grįstos su­mos.


Bylą nu­traukė

Bylą iš­nag­rinėjęs Plungės apy­linkės teis­mas E. P. nuo baud­žia­mo­sios at­sa­ko­mybės nu­sprendė at­leis­ti, nes jis su­si­taikė su nu­kentė­ju­sią­ja. Tad by­la alek­sand­ra­viš­kio at­žvil­giu bu­vo nu­trauk­ta.

Išspręs­tas ir nu­kentė­ju­sio­sios ci­vi­li­nio ieš­ki­nio klau­si­mas – jis ten­kin­tas iš da­lies. Mo­te­riai iš drau­di­mo bend­rovės pri­teis­ta be­veik 380 eurų tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, o li­ku­si ieš­ki­nio da­lis at­mes­ta.

Ži­no­ma, šis nuo­spren­dis nėra ga­lu­ti­nis – per 20 dienų jis ga­li būti skund­žia­mas ape­lia­ci­niu skun­du Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.