Savo aukas kantautiškiai vežiojo įgrūdę į bagažinę

Asociatyvi nuotrauka
Praė­ju­sią sa­vaitę te­midės „do­vanų“ su­laukė kan­tau­tiš­kių tri­julė – 1987-ai­siais gimęs Artū­ras Gel­vi­naus­kas, še­še­riais me­tais už jį vy­res­nis Ge­di­mi­nas Mi­la­šius bei 1975-ai­siais gimęs Arū­nas Kon­tau­tas. Jie nu­teis­ti už tai, kad pa­nau­do­da­mi fi­zinį smurtą dviem vy­rams ne­teisė­tai at­ėmė laisvę bei pa­grobė sve­timą turtą. Filmą apie nu­si­kaltė­lius ir jų au­kas pri­me­nantį siu­žetą tri­julė „su­su­ko“ būda­ma gir­ta ir... įsiu­tu­si. Sa­vo au­kas pa­grobė­jai ne tik daužė, bet ir, su­grūdę į au­to­mo­bi­lio ba­ga­žinę, ve­žio­jo po kaimą.

Au­kas at­si­vežė į mišką

Neįp­ras­tu būdu „pa­si­links­min­ti“ kan­tau­tiš­kiai su­manė 2017-ųjų lapk­ri­čio 25-osios pa­va­karę. Teis­mas nu­statė, kad gir­ti vy­rai, veik­da­mi bend­ri­ninkų gru­pe bei turė­da­mi tikslą pa­grob­ti sve­timą turtą, sėdo į G. Mi­la­šiui pri­klau­santį golfą ir iš­riedė­jo miš­ko link. G. Mi­la­šiaus vai­ruo­ja­mu au­to­mo­bi­liu į mišką bu­vo at­vež­ti ir dar du vy­rai – Jo­nas ir Vid­man­tas, ku­rie vei­kiau­siai ne­la­bai nu­tuokė, ką jiems yra nu­ma­čiu­si gir­ta tri­julė.

Vos tik gol­fas su­sto­jo miš­ke, A. Gel­vi­naus­kas Jo­no ėmė rei­ka­lau­ti pi­nigų, ta­čiau šis ne­su­ti­ko jų duo­ti. Tai, ži­no­ma, įsiu­ti­no A. Gel­vi­nauską – stvėręs me­dinį pa­galį jis ėmė juo dau­žy­ti sa­vo au­kai per galvą. Vėliau nuo smūgių kentė­jo vy­riš­kio ko­jos bei ki­tos kūno vie­tos. Ne­laimė­liui vėliau bu­vo nu­sta­ty­tas sme­genų su­krėti­mas, vei­do ir rankų nu­broz­di­ni­mai, kai­rio­jo rie­šo ir de­šinės plaš­ta­kos su­mu­ši­mai.

Smūgiais vy­ro bėdos ne­si­baigė – jis dar bu­vo ir ap­vog­tas. A. Gel­vi­naus­kas iš jo nu­gvelbė žieb­tuvėlį, o G. Mi­la­šius iš kel­nių ki­šenės išt­raukė mo­bilųjį te­le­foną. Pa­vog­ti daik­tai įver­tin­ti be­veik 24 eu­rais. Visą tai matė ir A. Kon­tau­tas, ta­čiau jis ne­si­stengė sa­vo sėbrams už­kirs­ti ke­lio.

Vy­rai iš ba­ga­žinės pa­spru­ko

Vėliau A. Gel­vi­naus­kui šovė dar vie­na min­tis – jis už­si­mo­jo su­muštą Joną įgrūsti į G. Mi­la­šiaus ma­ši­nos ba­ga­žinę. Vy­riš­kis bandė tam prie­šin­tis, bet ne­tru­kus bu­vo prie­var­ta į ją įstum­tas. Ki­tam ne­laimė­liui pa­gal­bos „ke­liau­jant“ į ba­ga­žinę ne­pri­reikė – per­si­gandęs vy­ras pa­ts ten įli­po.

Su to­kiu „kro­vi­niu“ gol­fas ir trys kan­tau­tiš­kiai pa­judė­jo į pa­čius Kan­tau­čius. Ma­ši­nai su­sto­jus prie kultū­ros namų, A. Gel­vi­naus­kas ati­darė ba­ga­žinę, išk­rapštė iš jos Vid­mantą ir pri­sakė jam pėdin­ti į par­duo­tuvę alaus. Tai iš­gir­dus, vy­rui pra­šviesė­jo akys. Jo min­ty­se kaip­mat gimė pa­bėgi­mo pla­nas. Tad pa­si­nau­do­da­mas pro­ga, jis dėjo į ko­jas.

Jo­nas ir­gi mėgi­no spruk­ti, bet ne­sėkmin­gai. Jį su­laikė G. Mi­la­šius, ku­riam vi­siš­kai ne­pa­ti­ko be­lais­vio akib­rokš­tas. Norė­da­mas Joną „paauklė­ti“, jis smogė jam kumš­čiu į veidą. Nuo smūgio vy­ras kri­to ant žemės. A. Kon­tau­tas, pa­de­da­mas G. Mi­la­šiaus, įki­šo jį at­gal į ba­ga­žinę ir ten laikė, kol varg­šas, pa­si­nau­dojęs pro­ga, kad nie­kas ne­ma­to, pa­bėgo.

Kaltę pri­si­pa­ži­no vi­si

Pris­paus­tas įro­dymų, kan­tau­tiš­kių tre­je­tas kaltę pri­si­pa­ži­no bei gailė­jo­si dėl to, ką pa­darė. Sa­vo no­ru net at­ly­gi­no žalą nu­kentė­ju­sie­siems bei su­si­taikė su jais. Pa­dengė ir gy­dy­mo iš­lai­das.

Vi­sa tai pa­leng­vi­no G. Mi­la­šiaus ir A. Kon­tau­to da­lią. Jų at­žvil­giu baud­žia­mo­ji by­la bu­vo nu­trauk­ta. At­siž­velg­ta į tai, kad abu nu­si­kal­to pirmą kartą, at­si­prašė nu­kentė­ju­siųjų bei su­si­taikė su jais. A. Kon­tau­to si­tua­ciją pa­leng­vi­no ir tai, kad jis ne­bu­vo minėtų nu­si­kals­tamų veikų ini­cia­to­rius.

Tik A. Gel­vi­naus­kas taip leng­vai neiš­si­su­ko, mat po 2017-ųjų lapk­ri­čio 25-osios „nuo­ty­kių“ vėl nu­si­kal­to. Už pa­sku­tinįjį nu­si­kal­timą dar neat­likęs bausmės.

Pri­pa­žin­da­mas A.Gel­vi­nauską kal­tu, teis­mas jam skyrė su­bend­rintą laisvės at­ėmi­mo bausmę me­tams ir ke­tu­riems mėne­siams. Tie­sa, bausmės vyk­dy­mas ati­dėtas po­rai metų. Visą šį laiką nu­teis­ta­jam draud­žia­ma var­to­ti psi­chiką vei­kian­čių med­žiagų.

Dar jam teks su­si­mokė­ti be­veik 830 eurų baudą bei su­mokė­ti 203 eu­rus Tei­sinės pa­gal­bos tar­ny­bai, kom­pen­suo­jant jos pa­tir­tas iš­lai­das tei­kiant vals­tybės ga­ran­tuo­jamą ant­rinę tei­sinę pa­galbą nu­kentė­ju­sia­jam Jo­nui. 200 eurų už tą pa­tį turės su­mokė­ti ir G. Mi­la­šius.

Nuosp­ren­dis per 20 dienų ga­li būti skund­žia­mas ape­lia­ci­niu skun­du Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.