Sugyventinę padegusiam vyriškiui apribota laisvė

Vy­tau­to PET­RI­KO nuo­trau­ka
Ka­zi­mie­ras An­ta­na­vi­čius teis­me ti­ki­no ne­no­rė­jęs pa­deg­ti sa­vo my­li­mo­sios
Lie­pos mė­ne­sį ra­šė­me apie Pur­vai­čiuo­se gy­ve­nu­sios šei­mos dra­mą, kai 1951-ai­siais gi­męs Ka­zi­mie­ras An­ta­na­vi­čius ty­čia ben­zi­nu api­py­lė ir pa­de­gė bu­vu­sią sa­vo su­tuok­ti­nę Re­gi­ną An­ta­na­vi­čie­nę. Gy­vu fa­ke­lu vir­tu­si mo­te­ris iš lieps­nų iš­si­va­da­vo ir li­ko gy­va, ta­čiau stip­riai ap­de­gė. Nuo­dė­gu­lių krū­va vir­to ir jųd­vie­jų na­mai. Tad K. An­ta­na­vi­čiui Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me te­ko aiš­kin­tis ne tik dėl sun­kaus ar­ti­mo žmo­gaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, bet ir dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du. Iš­nag­ri­nė­ję iš­ties neei­li­nės ne­lai­mės ap­lin­ky­bes, uos­ta­mies­čio tei­sė­jai dėl pa­sta­ro­jo kal­ti­ni­mo vy­rą iš­tei­si­no. Kal­tu jis pri­pa­žin­tas tik dėl sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo.

Mo­te­rį ra­do snie­ge

Tik per plau­ką žmo­gaus gy­vy­bės ne­pa­rei­ka­la­vu­si ne­lai­mė nu­ti­ko va­sa­rio 2-osios pa­va­ka­rę. Iš­kart po įvy­kio „Že­mai­tis“ ra­šė, kad Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai apie gais­rą Pur­vai­čiuo­se pra­neš­ta apie 16.40 val. Nu­vy­kę nu­ro­dy­tu ad­re­su, ug­nia­ge­siai ra­do at­vi­ra lieps­na de­gan­tį na­mą. Jo sto­gas jau bu­vo su­kri­tęs. Iš pa­sta­to ma­žai kas li­ko – nu­de­gė sto­gas, iš­de­gė vi­dus, ug­nis su­nai­ki­no na­mų apy­vo­kos daik­tus.

Bet la­biau­siai ap­lin­ki­nius pa­šiur­pi­no ki­tas vaiz­das – snie­ge gu­lin­ti R. An­ta­na­vi­čie­nė. Su­si­vo­ku­si, kad de­ga, ji puo­lė į snie­gą ir už­ge­si­no ug­nį. Vis tik su­ža­lo­ji­mų jai iš­veng­ti ne­pa­vy­ko – mo­te­ris nu­de­gė maž­daug 30 pro­cen­tų kū­no. Ji ap­de­gė de­ši­nes ko­ją ir ran­ką, pil­vą, krū­ti­nę bei nu­ga­rą.

Prie lieps­no­jan­čio na­mo at­sku­bė­ję pa­ša­li­niai žmo­nės jai iš­kvie­tė grei­tą­ją. O kad nu­ken­tė­ju­sia­jai kuo sku­biau bū­tų su­teik­ta pa­gal­ba, jie ne­lai­mė­lę pa­tys ga­be­no Plun­gės link ir pa­ke­liui per­da­vė į me­di­kų ran­kas.

So­dy­bo­je esan­čia­me ūki­nia­me pa­sta­te ras­tas ir įvy­kio kal­ti­nin­kas. Jam taip pat rei­kė­jo me­di­kų pa­gal­bos, mat bu­vo iš­tik­tas šo­ko.

Pa­de­gė dėl... bu­te­lio deg­ti­nės

Aiš­ki­nan­tis ne­lai­mės ap­lin­ky­bes, į die­nos švie­są ne­tru­ko iš­lįs­ti ir jos prie­žas­tis. Paaiš­kė­jo, kad K. An­ta­na­vi­čius ben­zi­nu api­py­lė sa­vo bend­raam­žę su­gy­ven­ti­nę R. An­ta­na­vi­čie­nę ir ją pa­de­gė.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu iš­siaiš­kin­ta, kad tą­dien pas vy­riš­kį atė­jęs kai­my­nas at­si­ne­šė du bu­te­lius deg­ti­nės. Vie­ną įvei­kus, pri­si­rei­kė ant­ro­jo, ta­čiau R. An­ta­na­vi­čie­nė jį pa­slė­pė, pri­sa­kiu­si sa­vo su­gy­ven­ti­niui ei­ti pjau­ti mal­kų. Ta­čiau vy­ras nė ne­ke­ti­no to da­ry­ti. Jo gal­vo­je su­ko­si min­tys apie dar vie­ną bu­te­lį, to­dėl pri­myg­ti­nai jo rei­ka­la­vo. O mo­te­riš­kė at­kak­liai lai­kė­si sa­vo ir deg­ti­nės ne­da­vė.

Ži­no­ma, tai įpyk­dė iš­ger­ti no­rin­tį vy­rą, tad jis nuė­jo į dar­ži­nę, su­si­ra­do ten ben­zi­no. Grį­žęs į na­mus api­py­lė juo ko­ri­do­riu­je sto­vė­ju­sią ir kaip tik tuo me­tu ci­ga­re­tę de­gu­sią su­gy­ven­ti­nę. Mo­te­ris aki­mirks­niu už­si­lieps­no­jo – be­ma­tant už­si­de­gė dra­bu­žiai, plau­kai. Ji puo­lė lau­kan ir kri­to į snie­gą. Ka­dan­gi ben­zi­no kliu­vo ir ant grin­dų, už­si­de­gė ir na­mas.

Nag­ri­nė­jant by­lą K. An­ta­na­vi­čius teis­me aiš­ki­no nie­ko ne­pa­me­nąs. Ir vi­sai ne­nuos­ta­bu. Juk iš­kart po įvy­kio jo krau­jy­je ras­ta pu­sant­ros pro­mi­lės al­ko­ho­lio. Neb­lai­vi bu­vo ir nu­ken­tė­ju­sio­ji, ku­riai nu­sta­ty­tas dar di­des­nis – 2,79 pro­mi­lės gir­tu­mo laips­nis.

Gy­nė sa­vo skriau­di­ką

Nors An­ta­na­vi­čių šei­mo­je in­ci­den­tų bū­ta ir anks­čiau, po­ra vis tiek kar­tu gy­ve­na iki šiol. Vie­nas nuo ki­to jų neat­ri­bo­jo ir ofi­cia­lios sky­ry­bos. Ne­ga­na to, po­ra po šio pa­de­gi­mo iš nau­jo su­si­tuo­kė. Da­bar gy­ve­na so­cia­li­nia­me būs­te. Teis­me nu­ken­tė­ju­sio­ji gy­nė kal­ti­na­mų­jų suo­le at­si­dū­ru­sį ir sun­kių kal­ti­ni­mų pri­spaus­tą vy­rą. Ji aiš­ki­no, kad K. An­ta­na­vi­čius jos ne­pa­de­gė, o tik api­py­lė ben­zi­nu. Ir už­si­lieps­no­jo ji tik dėl to, kad de­gė­si ci­ga­re­tę.

Tą pa­tį tvir­ti­no ir kal­ti­na­ma­sis, aiš­kin­da­mas, jog net ne­tu­rė­jo nei deg­tu­kų, nei žieb­tu­vė­lio. Teis­me jis gai­lė­jo­si dėl to, ką pa­da­rė.

R. An­ta­na­vi­čie­nė vy­rui jo­kių pre­ten­zi­jų ne­tu­rė­jo ir dėl vis­ko kal­ti­no tik al­ko­ho­lį. Ji net ne­pra­šė ža­los at­ly­gi­ni­mo, nors dėl šio įvy­kio pra­ra­do ne tik svei­ka­tą, bet ir na­mus.

Teis­mas K. An­ta­na­vi­čiui ne­bu­vo toks gai­les­tin­gas. Jis pri­pa­žin­tas kal­tu dėl sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo. Už tai jam skir­ta me­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė. Vi­są šį lai­ko­tar­pį nu­teis­ta­jam už­draus­ta var­to­ti al­ko­ho­lį. Taip pat jam skir­tas įpa­rei­go­ji­mas nuo 23 iki 6 val. bū­ti na­muo­se.

K. An­tan­vi­čiui teks pa­deng­ti ir ža­lą, pa­da­ry­tą Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai. Jos dy­dis – 3 135 eu­rai. Tiek at­siė­jo jo žmo­nos gy­dy­mas.

Dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du vy­ras iš­tei­sin­tas. Nuosp­ren­dis dar ga­li bū­ti skun­džia­mas.