Žemaičių Kalvarijoje – giesmininkų festivalis

Nuot­rau­kos iš Ri­mos JO­KU­BAUS­KIE­NĖS feis­bu­ko pa­sky­ros
Fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vę gies­mi­nin­kai
Rugp­jū­čio 2–4 die­no­mis Že­mai­čio Kal­va­ri­jo­je vy­ko res­pub­li­ki­nė liau­dies gies­mi­nin­kų sto­vyk­la-fes­ti­va­lis „Gie­du gies­me­lę“. Toks ren­gi­nys Lie­tu­vo­je su­reng­tas pir­mą kar­tą.

Anot fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jos at­sto­vų, – šiuo ren­gi­niu siek­ta su­bur­ti kuo dau­giau bend­ra­min­čių, ku­rie pa­si­da­lin­tų sa­vo tu­ri­ma gie­do­ji­mo pa­tir­ti­mi, pa­si­to­bu­lin­tų, su­si­pa­žin­tų ir kar­tu pa­mąs­ty­tų, kaip ga­li­ma po­pu­lia­rin­ti, sau­go­ti uni­ka­lų mū­sų tau­tos pa­li­ki­mą – gies­mes.

Tris die­nas tru­kęs gies­mi­nin­kų fes­ti­va­lis pra­si­dė­jo nuo ko­lek­ty­vų pri­si­sta­ty­mų, pa­sa­ko­ji­mų apie veik­lą, iš­skir­ti­nu­mą. „Šir­dis džiau­gė­si gir­dint taip gra­žiai gie­dant se­ną­sias gies­mes, mū­sų tau­tos pa­li­ki­mą. Vi­sus jau­di­no jau­ni­mo gie­do­ji­mas, sun­ku net pa­ti­kė­ti, kad jau­ni žmo­nės taip gra­žiai gie­da“, – po ren­gi­nio kal­bė­jo jo or­ga­ni­za­to­riai.

Ant­ro­ji die­na bu­vo skir­ta pra­kti­niams ir teo­ri­niams už­siė­mi­mams, ku­rių me­tu klau­sy­ta­si įdo­mių pa­skai­tų. Ypač vi­siems įsi­mi­nė Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos do­cen­to dr. Jo­no Vi­li­mo pa­ne­ši­mai.

Per už­siė­mi­mus bu­vo ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti ir gies­mių, ku­rių mo­kė Ber­nar­di­nų baž­ny­čios ko­lek­ty­vas ir ki­ti.

Pas­ku­ti­nę ren­gi­nio die­ną – rugp­jū­čio 4-ąją – vi­si da­ly­va­vo šven­to­se Mi­šio­se, po ku­rių vy­ko uni­ka­laus liau­diš­ko gie­do­ji­mo pro­gra­ma, pa­dė­ka ir at­si­svei­ki­ni­mas.

Dė­ko­ta ir fes­ti­va­lio da­ly­viams, ir ren­gė­jams – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jai, Kul­tū­ros cent­rui, bend­ruo­me­nei „Gar­dai“, Tel­šių vys­ku­pi­jai, Šar­ne­lės kai­mo bend­ruo­me­nei bei Tel­šių vys­ku­po Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos rek­to­riui do­cen­tui dr. Sau­liui Stumb­rai.

Jų dė­ka į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją at­vy­ko gru­pe­lė Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ros liau­dies gies­mių an­samb­lio gies­mi­nin­kų, „kan­tič­kas“ Joa­ni­tų baž­ny­čio­je (Kal­va­ri­jų pa­ra­pi­jo­je) gie­dan­tis jau­ni­mas, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Bai­so­ga­los kul­tū­ros cent­ro ir Ku­dir­kos Nau­mies­čio kul­tū­ros cent­ro at­sto­vai, Vil­niaus Ber­nar­di­nų baž­ny­čios „kan­tič­kų“ gies­mi­nin­kų gru­pė, Šven­to Ka­zi­mie­ro ba­zi­li­kos gies­mi­nin­kai, Jo­lan­ta Rolt ir Tim Rolt iš Ang­li­jos bei Pa­lan­gos an­samb­lis „Mė­gu­va“. Gies­mes gie­do­jo ir Ši­la­lės bei pa­vie­niai gies­mi­nin­kai. Ži­no­ma, skam­bė­jo ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos cho­ro gies­mės.