Žlibiniškiai šventė tradicinę Žolinę

Nuot­rau­kos iš Ali­nos BRU­ŽIE­NĖS feis­bu­ko pa­sky­ros
Žli­bi­niš­kiai kas­met ren­ka­si į Žo­li­nės šven­tę
Nuo se­no lie­tu­viai šven­čia va­sa­ros ir ru­dens san­dū­rą ˜– Žo­li­nę. Juk ta­da jau ga­li­ma pa­si­džiaug­ti nu­dirb­tais lau­ko dar­bais, pui­kiu der­liu­mi, len­ty­no­se iš­ri­kiuo­to­mis sal­džio­mis uo­gie­nė­mis, kon­ser­vuo­to­mis dar­žo­vė­mis bei pa­si­mė­gau­ti poil­siu. Žli­bi­niš­kiams Žo­li­nė – bend­ruo­me­nės šven­tė, mat tai – di­džiau­sias va­sa­ros ren­gi­nys jų kai­me, kuo­met su­va­žiuo­ja ar­ti­mie­ji, drau­gai, su­si­ren­ka kai­my­nai. Jie Žo­li­nę ta­pa­ti­na su kai­mo šven­te.
<br>Se­nais lai­kais šven­čiant Žo­li­nę, mo­te­rys rink­da­vo gra­žiau­sias lau­kų gė­le­les, vais­ta­žo­les bei dė­ko­da­vo že­mei už der­lių ir gro­žį. Ūki­nin­kai šia pro­ga iš­kep­da­vo duo­nos, pa­da­ry­da­vo alaus, gi­ros. Švęs­ti Žo­li­nės su­si­rink­da­vo vi­sa gi­mi­nė. Ži­no­ma, kei­čian­tis kar­toms, šven­tės tra­di­ci­jos ki­to. Jas la­biau­siai pa­kei­tė krikš­čio­ny­bė, ku­rią įve­dus šven­tė su­ta­pa­tin­ta su Šven­čiau­sio­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos ėmi­mo dan­gun die­na. Ne­pai­sant per­mai­nų Žo­li­nė sa­vo ža­ve­sio ne­pra­ra­do. Tuo įsi­ti­kin­ti bu­vo ga­li­ma praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį ap­si­lan­kius Žli­bi­nuo­se.

Kaip ir de­ra, Žli­bi­nų kai­mas šią šven­tę pir­miau­sia su­ti­ko sak­ra­lio­je erd­vė­je. Su­si­rin­kę sa­vo šven­to­vė­je jie da­ly­va­vo Žo­li­nės šven­tei skir­to­se šven­to­se Mi­šio­se, po ku­rių lau­kė links­mo­ji šven­tės da­lis, pra­si­dė­ju­si dva­si­nin­ko svei­ki­ni­mo žo­džiu bei pa­lai­mi­nu.

Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir Sei­mo na­rių tre­je­tas – Ad­rie­jus Stan­či­kas, Jo­nas Var­ka­lys bei Jur­gis Raz­ma, pa­si­džiau­gę gra­žiai be­si­tvar­kan­čia gy­ven­vie­te, darbš­čiais kai­mo žmo­nė­mis ir ak­ty­viu kul­tū­ri­niu bend­ruo­me­nės gy­ve­ni­mu.

Ga­na gau­siai su­si­rin­ku­sius Žli­bi­nų gy­ven­to­jus pa­svei­ki­no ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jas Žyd­rū­nas Pu­raus­kis, lai­ki­nai Žli­bi­nų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rės pa­rei­gas ei­nan­ti Ali­na Bru­žie­nė ir nau­ja­sis Žli­bi­nų se­niū­nas Mar­ty­nas Stan­či­kas. Pas­ta­ra­sis dė­ko­jo žmo­nėms, kad jie sa­vo triū­su ir idė­jo­mis gra­ži­na sa­vo so­dy­bas, vie­šą­sias erd­ves. Juk iš­puo­se­lė­tos tro­bos bei jas su­pan­ti ap­lin­ka yra vi­so kai­mo vei­das. Gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kus se­niū­nas ap­do­va­no­jo pa­dė­kos raš­tais. Šiais me­tais rink­tos ne tik gra­žiau­sia, bet ir „Įmant­riau­sių idė­jų“ bei „Gė­lių ša­lies“ so­dy­bos.

Gra­žiau­sios var­dą pel­nė Ing­ri­dos ir Do­na­to Lu­čins­kių puo­se­lė­ja­ma so­dy­ba. „Gė­lių ša­lies“ so­dy­ba pri­pa­žin­ta An­ta­ni­nos Bui­vy­die­nės iš­gra­žin­ta so­dy­ba. O įmant­riau­sia be kon­ku­ren­ci­jos ta­po Ma­ri­nos ir Ar­tū­ro Vai­naus­kų na­mų ap­lin­ka.

Pa­dė­kų su­lau­kė ir ki­ti žli­bi­niš­kiai – Ka­zi­mie­rai Ja­sai­tie­nei dė­ko­ta už šven­tei pa­ruoš­tas vai­šes, Sta­se­lei Gau­bie­nei – už do­va­no­tas gė­les, Al­do­nai Lu­čins­kie­nei – už en­tu­ziaz­mą ir pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant vi­sas šven­tes. O il­ga­me­tę žli­bi­niš­kių chor­ve­dę Ste­fą Sto­nie­nę už kul­tū­rai paau­ko­tus me­tus pa­ger­bė Sei­mo na­rys J. Var­ka­lys.

O ko­kia šven­tė be kon­cer­to. Žo­li­nės pro­ga žli­bi­niš­kius links­mi­no ne vie­nas at­li­kė­jas. Kla­si­ki­niais kū­ri­niais į žmo­nių šir­dis bel­dė­si Ni­das Da­ni­le­vi­čius, vė­liau sce­no­je šei­mi­nin­ka­vo iš te­le­vi­zo­rių ek­ra­nų vi­siems pui­kiai pa­žįs­ta­mi Lo­re­ta Son­gai­lie­nė ir Vy­tau­to Pi­li­ba­vi­čiaus trio. Už­baig­ti sma­gią šven­tę gar­bė ati­te­ko jau­no­sios kar­tos at­li­kė­jui Dei­vi­dui Bas­čiui.

Klau­sy­da­mie­si kon­cer­to žli­bi­niš­kiai ga­lė­jo ne tik sma­giai pa­lin­guo­ti, pa­si­mė­gau­ti skam­bio­mis dai­no­mis, bet ir pa­si­gar­džiuo­ti me­džio­to­jų klu­bo „Pur­vai­čiai“ pa­tiek­to­mis vai­šė­mis.

O kam no­rė­jo­si dar dau­giau įspū­džių, sa­ve ga­lė­jo iš­ban­dy­ti ka­ri­nė­je es­ta­fe­tė­je. Grei­čiau­siai ją įvei­ku­sie­ji bu­vo ap­do­va­no­ti spe­cia­liais pri­zais.

Pa­sy­ves­nio lais­va­lai­kio mė­gė­jai taip pat ne­nuo­bo­džia­vo – jie bu­vo pa­kvies­ti į Žli­bi­nų kul­tū­ros cent­re su­reng­tą re­ži­sie­riaus Da­liaus Ra­ma­naus­ko su­kur­to do­ku­men­ti­nio fil­mo „Žo­li­nės vai­ni­kas Pi­va­šiū­nuo­se“ per­žiū­rą. Bū­ta ir spor­ti­nių veik­lų – su­reng­tas šaš­kių ir šach­ma­tų tur­ny­ras bei sta­lo te­ni­so var­žy­bos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.