Paskutinį liepos šeštadienį – visi į Žemaičių Kalvariją

Že­mai­čių Kal­va­ri­jos bib­lio­te­kos nuo­tr.
At­nau­jin­tą At­min­ties kop­ly­čią pa­šven­ti­no ka­nau­nin­kas Jo­nas Ačas
Ar­tė­jant lie­pos pa­bai­gai esa­mi ir bu­vu­sie­ji kal­va­riš­kiai ži­no – pa­sku­ti­nį­jį mė­ne­sio šeš­ta­die­nį lau­kia tra­di­ci­nė mies­te­lio šven­tė, ku­rio­je pra­smin­gos ir sma­gios veik­los ran­da vi­si – nuo ma­žiau­sių­jų iki sen­jo­rų. Vie­nas svar­biau­sių šių­me­ti­nės šven­tės ak­cen­tų bu­vo at­nau­jin­tos At­min­ties kop­ly­čios ati­da­ry­mas ir pa­šven­ti­ni­mas.

Šven­tė pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis, au­ko­to­mis už gy­vus ir mi­ru­sius kal­va­riš­kius. Po jų vi­si pa­kvies­ti į šven­tės ati­da­ry­mo iš­kil­mes, ku­rių me­tu vi­sus pa­svei­ki­no Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma. Ži­no­ma, ne­trū­ko ir mu­zi­kos – kon­cer­ti­nę pro­gra­mą do­va­no­jo, kaip pa­tys kal­va­riš­kiai sma­giai įvar­di­jo, vie­tos per­liu­kai – Val­do­nė Prei­by­tė, In­ga My­li­mie­nė, Ei­man­tė Tu­bu­ty­tė, Eri­ka Tau­je­ny­tė, Kęs­tu­tis Bui­vy­das, Ri­ta Bra­zie­nė ir Ire­na Tau­je­nie­nė.

Svar­biau­sia ir dau­giau­siai pub­li­kos su­trau­kian­ti šven­tės da­lis – va­ka­ri­nė. Ji pra­dė­ta tra­di­ci­ne ei­se­na. Mies­te­lio sve­čiai, įvai­rūs ko­lek­ty­vai, gy­ven­to­jai šį­kart ėjo prie At­min­ties kop­ly­čios – bu­vu­sio Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mo­kyk­los di­rek­to­riaus Ste­po­no Meš­kaus­ko ini­cia­ty­va pa­sta­ty­to pa­sta­to, esan­čio tarp Kul­tū­ros cent­ro ir mo­kyk­los.

Šie­met kop­ly­čia bu­vo at­nau­jin­ta, o ant jos išo­ri­nių sie­nų už­ra­šy­ti Že­mai­čių Kal­va­ri­jos is­to­ri­jai svar­bių žmo­nių – Kry­žiaus ke­lio kop­ly­čių sau­go­to­jų, trem­ti­nių ir ki­tų – var­dai bei pa­var­dės. At­min­ties kop­ly­čią pa­šven­ti­no ka­nau­nin­kas Jo­nas Ačas. O ati­da­ry­mo juos­te­lę per­kirp­ti pa­ti­kė­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Aud­riui Kli­šo­niui ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­nui Liu­dui Gri­ciui.

Po šių iš­kil­mių vi­si rin­ko­si į mies­te­lio cent­rą, kur šven­tės da­ly­vius svei­ki­no Sei­mo na­riai And­rie­jus Stan­či­kas ir Jo­nas Var­ka­lys, me­ras A. Kli­šo­nis.

Kaip ir kas­met, dė­me­sio ir pa­gar­bos su­lau­kė gra­žiau­siai tvar­ko­mų so­dy­bų šei­mi­nin­kai – se­niū­nas L. Gri­cius ir kai­mo bend­ruo­me­nės „Gar­dai“ pir­mi­nin­kas Bro­nius Klei­naus­kas ge­rų žo­džių ne­gai­lė­jo kal­va­riš­kiams Ire­nai Mar­cin­ke­vi­čie­nei, Vil­mai ir Vil­man­tui Jo­nu­šams, Ilo­nai ir Gin­ta­rui Jon­kams bei nuo jų neat­si­lie­kan­tiems geg­rė­niš­kiams Jū­ra­tei ir Ar­tū­rui Jo­naus­kams bei Sand­rai ir Do­na­tui Kak­čiams.

Į šven­tės pro­gra­mą gra­žiai įsi­lie­jo ir spor­ti­nin­kai bei jau­ni­mas. Vy­ko gat­vės krep­ši­nio ir šaš­kių tur­ny­rai, mo­to­cik­lų sla­lo­mas, va­žia­vi­mo lė­čiau­siai var­žy­bos bei pa­spir­tu­ki­nin­kų lenk­ty­nės. Pas­ta­ro­sio­se ne­pra­len­kia­mi bu­vo Dei­man­tas Ur­bo­nas, Er­nes­tas Po­cius ir Lu­kas Mar­ti­šius. Mo­to­cik­lų sla­lo­me pri­zus „nu­sky­nė“ Ed­vi­nas Po­cius, Ge­di­mi­nas Ker­paus­kas ir Sau­lius Jas­mon­tas. O lė­čiau­siai mo­to­cik­lais va­žia­vo E. Po­cius, Si­mas Mi­ka­laus­kas ir L. Mar­ti­šius.

Gat­vės krep­ši­nio tur­ny­rą lai­mė­jo ko­man­da „Bal­to­ji var­ne­lė“ (Ta­das Ver­bic­kas, Emi­lis Moc­ke­vi­čius, Eval­das But­kus ir Min­dau­gas Al­mi­nas). Ant­ri – ko­man­da „Ne­ži­nau“ (Ro­kas Ar­ma­lis, Ei­man­tas Dauk­šas, Dei­vi­das Šer­še­nis ir No­jus Ra­džius), tre­ti – „Se­da“ (Ro­kas Son­gai­la, Ro­kas Smil­ge­vi­čius ir And­rius Ma­jaus­kis). Prie šaš­kių len­tos ge­riau­siai se­kė­si Ro­mual­dui Šle­pa­vi­čiui, Aloy­zui Pau­laus­kui ir Al­vy­dui Rai­šu­čiui.

O jau­ni­mas – klu­bas „Kar­tu kvad­ra­tu“ – pa­kvie­tė į pen­kias die­nas vy­ku­sios sto­vyk­los už­da­ry­mą ir sa­vo veik­lų pri­sta­ty­mą. Kar­tu sto­vyk­la­vę kal­va­riš­kių klu­bai „Kar­tu kvad­ra­tu“, „Vil­ties vė­ri­nė­liai“ bei jau­nuo­liai iš Se­dos (Ma­žei­kių r.) ir Ryš­kė­nų (Tel­šių r.) pa­ren­gė bend­rą šo­kį, eks­po­na­vo pa­čių pieš­tas man­da­las ir frak­ta­lus, kvie­tė vi­sus pa­dūk­ti pu­to­se ir ant ba­tu­tų.

Be vi­so to, dar vei­kė svei­ka­tin­gu­mo pa­la­pi­nė, bu­vo ga­li­ma pa­si­gro­žė­ti ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių, pa­si­puoš­ti ret­ro sti­liaus ak­se­sua­rais, pa­si­džiaug­ti fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Ieš­ko­ki­te mo­ters“ ar už­suk­ti į „Kva­pų ar­ba­ti­nę“.

Su­si­rin­ku­siuo­sius links­mi­no kal­va­riš­kių vo­ka­li­nis inst­ru­men­ti­nis an­samb­lis „Ced­ro­nas“ ir jau­no­sios šo­kė­jos bei kvies­ti­niai at­li­kė­jai, ge­rą nuo­tai­ką do­va­no­ję ko­ne iki pa­ry­čių.