Žemaičių Kalvarijoje – įspūdingas šviesų šou

Jur­gio MAN­KAUS­KO nuotr.
Ypač daug dė­me­sio su­lau­kė švie­so­je pa­sken­dęs šo­kan­tis ir gro­jan­tis fon­ta­nas
Že­mai­čių Kal­va­ri­ja la­biau­siai vi­siems ži­no­ma kaip at­lai­dų sos­ti­nė. Ir vi­sai ne­nuos­ta­bu. Juk į kas­met šia­me mies­te­ly­je vyks­tan­čius Di­džiuo­sius at­lai­dus su­plūs­ta tūks­tan­čiai mal­di­nin­kų. Daug tu­ris­tų į iš­ties uni­ka­lią vie­to­vę pri­trau­kia ir jo­je įsi­kū­ręs Vy­tau­to Ma­čer­nio mu­zie­jus. Bet, ma­tyt, kal­va­riš­kiams dė­me­sio ir sve­čių – vis per ma­ža. To­dėl, siek­da­mi į mies­te­lį pri­trauk­ti dar dau­giau smal­suo­lių, jie išau­dė idė­ją su­reng­ti iš­skir­ti­nę šven­tę – fes­ti­va­lį „Švie­sos ieš­kok nak­ty­je“, ku­rio me­tu Že­mai­čių Kal­va­ri­ja ko­ne pa­skęs­ta įvai­rias­pal­vė­se švie­so­se. Įs­pū­din­gu re­gi­niu su­va­žia­vu­sie­ji mė­gau­ja­si klau­sy­da­mie­si ypa­tin­ga­me fo­ne iš­tirps­tan­čios mu­zi­kos. Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį ren­gi­nys skai­čia­vo ket­vir­tuo­sius sa­vo gy­va­vi­mo me­tus.
Jur­gio MAN­KAUS­KO nuotr.
Že­mai­čių Kal­va­ri­ja sken­do ryš­kias­pal­vė­se švie­so­se
Jur­gio MAN­KAUS­KO nuotr.
Fes­ti­va­lio pro­gra­mą pa­puo­šė me­no ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mai

Pa­si­džiaug­ti iš­ties gra­žia mu­zi­kos, švie­sų ir van­dens šven­te kal­va­riš­kiams bei mies­te­lio sve­čiams lei­do ne tik pui­ki jų nuo­tai­ka, bet ir gam­ta, do­va­no­ju­si ne­pap­ras­tai ma­lo­nų ir va­sa­riš­kai šil­tą ru­dens va­ka­rą. To­dėl žmo­nės ga­lė­jo nie­kur ne­sku­bė­da­mi au­sis pa­le­pin­ti mu­zi­kos akor­dais, akis pa­ma­lo­nin­ti ryš­kiau­sio­mis spal­vo­mis, ku­rio­se sken­do mies­te­lio sta­ti­niai ar įvai­rio­sios spe­cia­liai šiam fes­ti­va­liui skir­tos de­ko­ra­ci­jos. Ne vie­nas ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs sve­čias kal­bė­jo, jog mies­te­lis – lyg iš pa­sa­kos, gau­bia­mas kaž­ko­kios mis­ti­kos.

Nors penk­ta­die­nio va­ka­rą žvilgs­nius kaus­tė ne vie­nas švie­sos ap­gaub­tas ob­jek­tas, itin daug dė­me­sio su­lau­kė švie­so­se sken­dęs šo­kan­tis ir gro­jan­tis fon­ta­nas. Žmo­nės it už­hip­no­ti­zuo­ti juo ža­vė­jo­si.

Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cent­ras kar­tu su bend­ruo­me­ne „Gar­dai“ pa­si­sten­gė, kad ne­lik­tų vie­tos nė men­kiau­siai kri­ti­kai. Ne vie­nas ste­bė­jo­si Že­mai­čių Kal­va­ri­jos bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, kul­tū­ros bei se­niū­ni­jos dar­buo­to­jų su­kur­to­mis iš­ra­din­go­mis švie­čian­čio­mis de­ko­ra­ci­jo­mis.

Net tie, kas ne­ke­ti­no ap­si­lan­ky­ti šven­tė­je, iš­vy­dę ne­pap­ras­tai gra­žiai nu­švies­tas mies­te­lio erd­ves, pa­li­ko pa­ke­lė­se sa­vo au­to­mo­bi­lius ir vi­lio­ja­mi smal­su­mo trau­kė pa­žiū­rė­ti, iš kur šis gro­žis.

Iš pra­džių šei­mos su vai­kais ar pa­vie­niai žmo­nės sa­va­ran­kiš­kai ap­žiū­ri­nė­jo švie­čian­tį mies­te­lį, pa­skui juos į šven­ti­nę pro­gra­mą įtrau­kė ren­gi­nio ve­dė­jai Ri­ma Jo­ku­baus­kie­nė ir Bro­nius Klei­naus­kas. Ly­di­mi mer­gai­čių „vai­di­lu­čių“ bei švie­sos ne­šė­jo Do­val­do, jie vi­si drau­ge dar kar­tą ap­žiū­rė­jo fon­ta­ną, o ta­da jau pa­trau­kė sce­nos link, kur šven­ti­nę pro­gra­mą pra­dė­jo Sand­ros Jaz­daus­kie­nės va­do­vau­ja­mos jau­no­sios šo­kė­jos.

Vė­liau „es­ta­fe­tę“ pe­rė­mė ir mu­zi­ki­nį pa­si­ro­dy­mą žiū­ro­vams do­va­no­jo Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Mie­žiš­kių kul­tū­ros cent­ro po­pu­lia­rio­ji mu­zi­kos gru­pė „Pil­na­tis“, Ši­lu­tės ra­jo­no Juk­nai­čių šo­kio ko­lek­ty­vas „Juk­nai­čiai“, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Užuo­vė­ja“. Ir, ži­no­ma, šei­mi­nin­kai – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cent­ro est­ra­di­nė gru­pė „Vin­ta­žas“.

Su­si­rin­ku­sių­jų dė­me­sio ne­sto­ko­jo dar di­des­nio iš­skir­ti­nu­mo fes­ti­va­liui su­tei­kęs „Pu­tų šou“. Įvai­rio­mis spal­vo­mis nu­tvieks­ta­me mies­te­ly­je links­my­bės pu­to­se bu­vo dar sma­ges­nės.

Kal­va­riš­kiai ne­pap­ras­tai džiau­gia­si, jog prieš ket­ve­rius me­tus gi­mė to­kia gra­ži šven­tė, į ku­rią su di­džiau­siu ma­lo­nu­mu trau­kia ne tik įvai­raus am­žiaus vie­ti­niai gy­ven­to­jai, bet ir sve­čiai. Tarp pa­sta­rų­jų – ir vi­sus svei­ki­nęs Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jas Žyd­rū­nas Pu­raus­kis, ir mies­te­lių, ku­rie 2016 me­tais kar­tu su Že­mai­čių Kal­va­ri­ja bu­vo ti­tu­luo­ti ma­žo­sio­mis Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė­mis, at­sto­vai.

Su šyp­se­na vei­duo­se, pa­ki­lia nuo­tai­ka su­si­rin­ku­sie­ji dar il­gai gė­rė­jo­si švy­tin­čiu mies­te­liu, nes, anot poe­to Vy­tau­to Ma­čer­nio, „ ... Ta rug­sė­jo nak­tis, kaip sva­jo­nė gra­ži: to­kią nak­tį ra­šy­ti, sva­jo­ti ir my­lė­ti no­rė­tųs... “